Ważne dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych. 

Program Współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok

*pliki do pobrania dostępne są w formacie PDF

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok