INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIEŃ

27.06.2022

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIEŃ

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – USŁUGA SUKCESYWNEGO WYKONANIA TABLICZEK OKOLICZNOŚCIOWYCH Z HERBEM POWIATU PISKIEGO


W wyniku zapytania ofertowego WP.272.2.2022 na wykonanie tabliczek okolicznościowych z herbem Powiatu Piskiego, zamówienie na kwotę 215 zł (słownie: dwieście piętnaście złotych) brutto za sztukę, zostało udzielone przedsiębiorstwu: Agencja Fotograficzno-Reklamowa ,,Mazury'', ul. Kościuszki 6, 12-200 Pisz.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – USŁUGA SUKCESYWNEGO WYKONANIA TABLICZEK OKOLICZNOŚCIOWYCH Z HERBEM POWIATU PISKIEGO

W wyniku zapytania ofertowego na dostawę sprzętu: aparat kompaktowy, kamera video 4K, projektor multimedialny, zamówienie na kwotę 20 926 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych) brutto, zostało udzielone przedsiębiorstwu: Agencja Medialna PICTAM 2 Eliza Truszkowska; Rybacka 3B/4; 12-200 Pisz.