Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Piszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.powiat.pisz.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-17
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-17

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-21

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Firma Vobacom Sp. z o.o.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

  1. Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
  2. Strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.
  3. Strona internetowa jest responsywna.
  4. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście oraz możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w górnym pasku plus / minus).
  5. Strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem na poziomie 4,5 : 1.
  6. Na stronie internetowej stosowany jest fokus (obramowanie) przy elementach interaktywnych.
  7. Staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Dobrzyński, adres poczty elektronicznej: sekretariatatpowiat [dot] pisz [dot] pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 087 425 47 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  • sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 2 wejścia, z których główne zlokalizowane od strony ulicy Warszawskiej przeznaczone jest dla interesantów. Do wejścia głównego prowadzą schody zewnętrzne przy których, po prawej stronie zlokalizowany jest podjazd połączony z chodnikiem przy którym wyznaczono i oznakowano 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko fragment korytarza i pomieszczenie sali obsługi wydziału komunikacji na parterze. W budynku nie ma windy.

Biuro Obsługi Klienta znajduje się w części parteru po prawej stronie od strony wejścia głównego. Aby skorzystać z pomocy należy przycisnąć oznakowany dzwonek zamontowany po prawej strony ściany przy wejściu.

W ramach dostępności informacyjno-komunikacyjnej zapewniono komunikacje ze Starostwem Powiatowym w Piszu. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami i w formie określonej w tym wniosku, pracownik schodzi do interesanta, po uprzednim uzyskaniu zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika Biura Obsługi Klienta o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w miejscu zlokalizowanym po prawej stronie przy wejściu do budynku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w sali operacyjnej obsługi interesantów wydziału komunikacji po prawej stronie.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Starostwa Powiatowego w Piszu nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.