04.11.2021

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Rodzina Zastępcza, Szkolenie, powiatowe Centrum Rodziny w Piszu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu prowadzi szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą w ramach programu PRIDE – Rodzinna opieka zastępcza zatwierdzonego przez Ministerstwo Polityki Społecznej (Decyzja Nr 8/2018/RZ z dnia 30 lipca 2018 r.)

Przypominamy, że prowadzimy stały nabór na kandydatów na rodzinę zastępczą.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

- dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
- wypełniają obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
- nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
- są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
     *zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
    *opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2 letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
- przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny;
-zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
     * rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
     * właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
     * wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

- Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
- W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

    Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny.

Kontakt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu 
        ul. Piaskowa 2
        tel:  087 424 11 38
               

Rodzina Zastępcza, Szkolenie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu

Pozostałe aktualności

Posiedzenie Zespołu ds Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim
27.09.2022

Spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim

Warsztaty sieci BRANCHES
27.09.2022

BRANCHES: Lokalne systemy biogospodarki i energii…

I Indywidualno-Drużynowe Biegi Grunwaldzkie
27.09.2022

I Indywidualno-Drużynowy Bieg Grunwaldzki pamięci Wacława…

Wizyta gości z Niemiec w Starostwie Powiatowym w Piszu
21.09.2022

Jubileusz 30-lecia Piskiego Stowarzyszenia Niemieckiego…