08.11.2021

Projekt pilotażowy z rezerwy Funduszu Pracy- „ Nowe spojrzenie- nowe możliwości – bon na studia podyplomowe „

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu rusza projekt pilotażowy bon na studia podyplomowe

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu w październiku b.r podpisał umowę  w sprawie realizacji projektów pilotażowych „Nowe spojrzenie – nowe możliwości” ze środków rezerwy Funduszu Pracy. Projekt obejmuje cały powiat piski, w skład którego wchodzą cztery gminy: Pisz, Biała Piska, Orzysz oraz Ruciane-Nida. Na tym terenie ludność w wieku produkcyjnym to 62,28% ogółu (34,9 tys. osób).

Impulsem do realizacji tego projektu jest fakt, iż na obszarze piskim dominuje rolnictwo oraz leśnictw i nie rozwija się przemysł. Wynika to z uwarunkowań terenu oraz dostępu do naturalnych zasobów.  W związku z tym, Powiatowy Urząd Pracy w Piszu podejmuje działania zwierzające do dostosowania kwalifikacji bezrobotnych do zmieniających się warunków i wsparciu przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy oraz pozyskaniu pracowników z odpowiednimi kompetencjami.

Projekt pilotażowy ma objąć wsparciem osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy, które posiadają wykształcenie wyższe, a mimo to pozostają bez pracy (osoby bezrobotne) lub grozi im utrata miejsca praca, mają zamknięta drogę awansu zawodowego (poszukujący pracy). Warto podkreślić, ze w tutejszym urzędzie jest zarejestrowanych 236 osób spełniających ww. kryterium, co stanowi 10,1% wszystkich zarejestrowanych. Powodem tej sytuacji jest to, że osoby posiadają kwalifikacje nieadekwatne do zgłaszanych ofert. Bardzo często niekorzystny wybór kierunku kształcenia spowodowany był koniecznością wyboru kierunku z najbliżej położonych uczelni oraz najniższymi kosztami kształcenia. Grupa ta zdecydowanie potrzebuje pomocy, dzięki której ich sytuacja zawodowa się poprawi, ponieważ najczęściej są to osoby ambitne, chcące się uczyć i pracować zgodnie ze swoim poziomem wykształcenia.

Dużym wsparciem dla tej grupy będą studia podyplomowe realizowane w formie bonu, w ramach którego zostaną pokryte koszty realizacji nauki. Osoba bezrobotna otrzyma stypendium, które pozwoli na pokrycie kosztów czesnego. Bon na kształcenie otrzyma osoba, która podejmie naukę oraz będzie decydowała o tym, jakie koszty zostaną w ramach bonu sfinansowane. Rodzaj kosztów będzie katalogiem otwartym, jednak przede wszystkim będzie to czesne za studia podyplomowe. Osoba, która otrzyma bon będzie mogła w jego zakresie zakupić podręczniki, ubranie specjalistyczne w przypadku zajęć w laboratorium, tablet do nauki zdalnej, przejazd, zakwaterowanie itp. Tego forma pomocy sprawi, że wsparcie będzie zindywidualizowanie, „skrojone na miarę” dla każdego uczestnika projektu. 

Głównym celem tego projektu jest zwiększenie dostępu do zatrudnienia osobom z wyższym wykształceniem poprzez uzyskanie nowych kwalifikacji. Bon na kształcenie podyplomowe będzie przyznany na wniosek uczestnika projektu w wysokości wskazanej w umowie, jednak nie wyższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę. 

Grupami docelowymi są bezrobotni, którym pozwoli to na znalezienie satysfakcjonującej pracy oraz poszukujący pracy z wyższym wykształcenie, którzy wzmocnią swoją pozycję w pracy oraz poprawią drogę do awansu zawodowego. Co więcej, te grupy zostaną objęte diagnozą zawodową przez doradcę zawodowego, którego zadaniem będzie ocenienie zasadności udzielenia wsparcia w formie bonu. Kwalifikując osoby do wsparcie, doradca zawody będzie brał pod uwagę:
- posiadane kwalifikację zawodowe,
- sytuację panująca na rynku lokalnym (zgłaszane oferty pracy, zwolnienia pracowników, ograniczenia związane sytuacją epidemiologiczną, jeśli takie występują),
- powody, dla których osoba nie pracuje/nie chce pracować w wyuczonym zawodzie,
- powody, dla których osoba potrzebuje zmiany kwalifikacji oraz korzyści płynące z podjęcia studiów podyplomowych,
- doświadczenie zawodowe,
- predyspozycje zawodowe.

Po zakończeniu studiów podyplomowych uczestnik, który nie podejmie pracy oraz nadal będzie zarejestrowany w urzędzie, zostanie objęty pośrednictwem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu, dzięki którym uzyska zatrudnienie lub otworzy własną działalność gospodarczą. 

Powiatowy Urząd Pracy  w Piszu przewiduje pomoc 10 osobom w 2021 roku oraz 10 osobom w 2022 roku. Szacunkowa kwota na to przeznaczona to: 234.000,00 zł (uwzględniono wzrost przeciętnego wynagrodzenia za pracę w poszczególnych latach). 

Podsumowując, projekt pilotażowy pozwoli na uzyskanie solidnych kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy wzmocnią swój rozwój zawodowy oraz mają realną szanse na podjęcie satysfakcjonującego zatrudnienia. Dodatkowo, osoby posiadające zatrudnienie wzmocnią swoją pozycję w przedsiębiorstwie. 

Materiał: Powiatowy urząd Pracy w Piszu 
 

Pozostałe aktualności

Posiedzenie Zespołu ds Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim
27.09.2022

Spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim

Warsztaty sieci BRANCHES
27.09.2022

BRANCHES: Lokalne systemy biogospodarki i energii…

I Indywidualno-Drużynowe Biegi Grunwaldzkie
27.09.2022

I Indywidualno-Drużynowy Bieg Grunwaldzki pamięci Wacława…

Wizyta gości z Niemiec w Starostwie Powiatowym w Piszu
21.09.2022

Jubileusz 30-lecia Piskiego Stowarzyszenia Niemieckiego…