12.10.2021

Dodatkowe pieniądze w Piskim Urzędzie Pracy

urząd pracy, pieniądze, aktywizacja bezrobotnych, rynek pracy

W pierwszej połowie bieżącego roku Zarząd Powiatu w Piszu podejmował szereg starań, które miały na celu uzyskanie dodatkowych środków z rezerwy budżetowej
z przeznaczeniem na wzmocnienie lokalnego rynku pracy w powiecie piskim. Rozmowy na poziomie ministerialnym prowadził między innymi przedstawiciel Zarządu Powiatu w Piszu dr Waldemar Brenda przy aktywnym wsparciu Posła na Sejm RP Jerzego Małeckiego. Dzięki zaangażowaniu oraz doskonałej współpracy podjęte działania zakończyły się sukcesem, a tym samym wsparciem Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu. 

Poniżej przedstawiamy Państwu szczegóły przedstawione przez Panią Dyrektor, kolejne dobre wieści już wkrótce.


POWIATOWY URZĄD PRACY  W PISZU MA KILKA DOBRYCH WIADOMOŚCI ! 

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu we wrześniu b.r. pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programów  na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w ramach „Aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia” w kwocie  1 500 000,00 złotych.

Grupą docelową przewidzianą do aktywizacji w ramach pozyskanych środków są osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie, zamieszkujące regiony wysokiego bezrobocia oraz znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Programem objęte będą również osoby nie spełniające kryteriów udziału w realizowanych  projektach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Dla osób zainteresowanych udziałem w programie dodatkowych informacji udzielają doradcy klienta PUP w Piszu. W związku z powyższym w trybie ciągłym ogłoszony został nabór wniosków na następujące formy wsparcia:
1.    roboty publiczne (nabór w trybie ciągłym zgodnie ze złożonymi deklaracjami, oraz zapotrzebowaniem), 
2.    jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
3.    bon na zasiedlenie.
W ramach pozyskanych środków priorytetem są roboty publiczne, na które Powiatowy Urząd Pracy w Piszu  przeznaczy 1 000 000,00 zł . 
Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym do wyczerpania środków. Kompletne wnioski należy składać na kancelarii ogólnej tutejszego Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 14:00, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Urzędu. Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej https://pisz.praca.gov.pl/  - zakładka „Dokumenty do pobrania" oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu, bezpośrednio u doradcy klienta. 

Zachęcamy do składania wniosków w ramach dodatkowo  pozyskanych środków. 

Następną dobrą wiadomością jest ochrona istniejących miejsc pracy w powiecie piskim w ramach Tarczy Antykryzysowe. 


Powiatowy Urząd Pracy w Piszu podsumował udzielone wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID – 19, realizowane w zakresie rynku pracy.  
Rok 2020 jak i pierwsze półrocze 2021 roku upłynęło w okresie pandemii COVID-19. Wszyscy obawialiśmy się zwolnień grupowych, likwidacji firm i redukcji zatrudnienia. Rząd podjął działania osłonowe dla ratowania gospodarki. W zakresie rynku pracy wdrożone zadania spoczęły na urzędach pracy. Dzisiaj możemy śmiało podsumować, iż faktycznie na początku pandemii sytuacja nie wyglądała dobrze, ale dzięki wsparciu rynek pracy w powiecie piskim ochronił istniejące miejsca pracy. 

Na ten cel PUP w Piszu wydatkował kwotę 18 444 606,78 zł.


Korzystając z okazji chciałabym podziękować wszystkim przedsiębiorcom za współpracę w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych w tym trudnym dla wszystkich okresie pandemii. Mam nadzieję, że nadal będziemy mogli liczyć zarówno na stabilizację na lokalnym rynku pracy, jak i na dalszą wspólną, efektywną współpracę.


Monika Ryży
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu
 

Pozostałe aktualności

Posiedzenie Zespołu ds Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim
27.09.2022

Spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim

Warsztaty sieci BRANCHES
27.09.2022

BRANCHES: Lokalne systemy biogospodarki i energii…

I Indywidualno-Drużynowe Biegi Grunwaldzkie
27.09.2022

I Indywidualno-Drużynowy Bieg Grunwaldzki pamięci Wacława…

Wizyta gości z Niemiec w Starostwie Powiatowym w Piszu
21.09.2022

Jubileusz 30-lecia Piskiego Stowarzyszenia Niemieckiego…