zrealizowane projekty UE

01.02.2021

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim (VI)

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu zaprasza osoby, które uczestniczyły w projektach z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego CT 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne do skorzystania ze wsparcia oferowanego w projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim (VI) realizowanego przez Powiat Piski - Powiatowy Urząd Pracy w Piszu.

Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim (VI) współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Okres realizacji: od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

CELEM PROJEKTU JEST ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OSÓB MŁODYCH DO 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PISKIM.

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE – GRUPA DOCELOWA I REKRUTACJA
Wsparcie w projekcie skierowane jest wyłącznie do osób młodych w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu jako osoby bezrobotne.

Ponadto na etapie rekrutacji do projektu brane są pod uwagę dodatkowe kryteria ponieważ wsparcie skierowane jest w szczególności do:

 1. osób należących do kategorii młodzieży NEET
  NEET to osoba młoda w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym tj. dziennym) i nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.
  W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni)
 2. osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osób z niepełnosprawnościami i/lub osób długotrwale bezrobotnych i/lub osób o niskich kwalifikacjach
  Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku:
  a) młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy)
  b) dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).
 3. kobiet

Rekrutacja prowadzona jest przez cały okres realizacji projektu.

FORMY WSPARCIA, HARMONOGRAM I MIEJSCE REALIZACJI

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy lub doradztwem zawodowych oraz utworzony zostanie dla każdego Indywidualny Plan Działania.

Osoby zakwalifikowane do projektu mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • bon szkoleniowy;
 • bon na zasiedlenie;
 • staże;
 • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

Zgodnie z harmonogramem poszczególne formy wsparcia będą realizowane przez cały okres realizacji projektu, lub do momentu wyczerpania środków finansowych na zadaniach.

Projekt realizowany jest na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego w powiecie piskim.

Informacji na temat projektu udziela specjalista ds. programów pani Małgorzata Zach w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu ul. J.O. Zagłoby 2, lub pod numerem telefonu: 87 4252460.

Pozostałe aktualności

otwarte drzwi w ramach kampanii biała wstążka w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Piszu
06.12.2023

PCPR w Piszu – akcja Otwarte Drzwi w ramach Kampanii "…

Uczeń Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Orzyszu mistrzem świata
29.11.2023

Uczeń I LO w Orzyszu mistrzem świata

Konferencja podsumowująca projekt Lokalnej Grupy Rybackiej Wielkie Jeziora Mazurskie
29.11.2023

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt LGR „…

Zawodniczka z Orzysza stypendystką akcji Stomil Więcej Niż Klub
23.11.2023

Kornelia Piekarska stypendystką akcji „Stomil Więcej Niż…