You are hereKONKURS OFERT NA REALIZACJĘ POWIATOWEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIWKO GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGO PO 60 ROKU ŻYCIA

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ POWIATOWEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIWKO GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGO PO 60 ROKU ŻYCIA


By aneta.ofman - Posted on 08 wrzesień 2020Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Powiatowy program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia” w 2020 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/72/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 7 września 2020 roku

Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 8 pkt 1, art. 48 ust. 1 i art. 48b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXII/149/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Zarząd Powiatu w Piszu
Ogłasza konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą
„Powiatowy program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla
mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia” w 2020 roku


I. Przedmiot konkursu:

1. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi program polityki zdrowotnej pod nazwą "Powiatowy program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia”, zwanego dalej Programem.
2. Do uczestnictwa w Programie uprawnione są osoby w wieku 60 lat i więcej, zameldowane na terenie powiatu piskiego, bez względu na przynależność do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
3. Wyboru szczepionki (rekomendowanej na dany sezon grypowy), w tym jej zakupu, dokonuje realizator Programu.
4. Realizator Programu zorganizuje szczepienia w następujących miejscowościach: Pisz, Ruciane- Nida, Orzysz, Biała Piska.
5. Termin realizacji Programu: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2020 roku
6. Zakres realizowanego zadania w ramach Programu:

  1. promocja Programu, w tym przygotowanie ogłoszeń i ulotek
  2. rekrutacja uczestników Programu
  3. przeprowadzenie wywiadu lekarskiego i badania kwalifikującego do szczepień
  4. edukacja zdrowotna pacjentów
  5. wykonanie szczepienia
  6. prowadzenie rejestru uczestników Programu i dokumentacji medycznej dotyczącej szczepienia
  7. udostępnienie uczestnikom ankiety badania satysfakcji ze sposobu realizacji Programu i jakości
  8. udzielonych świadczeń
  9. sporządzanie informacji miesięcznych dotyczących zgłaszalności do Programu i sprawozdania rocznego z realizacji Programu.

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu:

Na realizację Programu w roku 2020 przeznaczono kwotę 16 576 zł. zabezpieczoną w budżecie Powiatu Piskiego. Wysokość oferty nie może przekroczyć ww. kwot zabezpieczonych w budżecie Powiatu Piskiego na ten cel.

III. Zasady finansowania Programu:

1. Program będzie finansowany wyłącznie z budżetu Powiatu Piskiego w 2020 r. Zlecenie realizacji Programu nastąpi na podstawie umowy o udzielenie zamówienia na realizację programu polityki zdrowotnej zawartej z realizatorem Programu wyłonionym w trybie konkursu ofert, zwanym dalej „Realizatorem Programu”.
2. Ze środków przeznaczonych na realizację Programu mogą być finansowane wyłącznie koszty zakupu szczepionki przeciw grypie rekomendowanej na dany sezon grypowy, koszt wywiadu i badania kwalifikującego do szczepienia, koszt podania szczepionki (w tym utylizacja zużytych materiałów medycznych), koszt edukacji zdrowotnej pacjentów oraz druk ulotek.
3. Wysokość środków przekazanych oferentowi w formie dotacji na realizację Programu (W) będzie skalkulowana zgodnie ze wzorem:

W= kj×n

gdzie:
W- wysokość środków przeznaczonych oferentowi w formie dotacji,
kj- całkowity koszt (brutto) zaszczepienia jednej osoby przeciwko grypie, określony w ofercie,
n- planowana liczba osób objętych Programem określona przez zamawiającego w umowie zawartej z realizatorem.
Wysokość środków (W) określonych w ust. 4 nie może przekroczyć 16 576 zł.

IV. Termin i warunki realizacji Programu.

1. Program, w roku 2020, powinien być wykonany w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2020 r.
2. Koszty realizacji Programu poniesione przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez Powiat.
3. Świadczenia udzielane przez realizatora, w ramach Programu, są bezpłatne dla uczestników programu.
4. Realizator programu w ramach realizowanego zadania zobowiązany będzie do:
1) Wyboru i zakupu szczepionki rekomendowanej na dany sezon grypowy,
2) promocji Programu, w tym przygotowanie i rozpowszechnienie ogłoszeń informujących o Programie oraz ulotek na temat grypy i propagujących szczepienia przeciw grypie
3) rekrutacji osób do Programu szczepień przeciw grypie
4) przeprowadzenia wywiadu lekarskiego i badania kwalifikującego do szczepień
5) edukacji uczestników programu
6) wykonania szczepienia
7) sporządzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
8) sporządzenia dokumentacji potwierdzającej przeprowadzone działania edukacyjne,
9) udostępnienia uczestnikom Programu ankiety badania satysfakcji ze sposobu realizacji Programu i jakości udzielonych świadczeń
10) przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Programu przez okres 5 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym realizowano Program, w siedzibie realizatora Programu,
11) prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej Programu, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych,
12) złożenia informacji miesięcznych dotyczących zgłaszalności do Programu,
13) złożenia sprawozdania rocznego z realizacji Programu.

V. Podmioty uprawnione do składania ofert, wymagania stawiane oferentom:

W konkursie ofert mogą brać udział podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.), które:
1) prowadzą działalność leczniczą na podstawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie leczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej,
2) prowadzą działalność na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
3) zapewnią personel medyczny o odpowiednich kwalifikacjach niezbędnych do realizacji zadania oraz spełniający wymagania zdrowotne określone w przepisach prawa (jeśli dotyczą),
4) zapewnią obsługę organizacyjną i finansowo-księgową zadania,
5) zapewnią sprzęt medyczny niezbędny do realizacji zadania, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
6) zrealizują zadanie w miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych podmiotów leczniczych zlokalizowanego na terenie powiatu piskiego – co najmniej 1 miejsce na terenie każdej z 4 gmin – spełniających warunki dotyczące pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania określonego w przepisach prawa,
7) posiadają polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.) ważną w okresie realizacji zadania, na które jest składana oferta,
8) posiadają podpisany kontrakt z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

VI. Termin i warunki składania ofert:

1. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 18 września 2020 r. r. do godz. 15.15. Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu, ul Warszawska 1, 12-200 Pisz (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15) lub przesłać na powyższy adres (decyduje data wpływu do urzędu), w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Powiatowy program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia”, nazwa i adres oferenta.
2. Wszystkie oferty złożone po terminie oraz oferty przesłane drogą elektroniczną pozostają bez rozpatrzenia.
3. Oferenci składają pisemne oferty wg wzoru określonego w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 58/72/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 7 września 2020 roku Do oferty należy dołączyć:
1) w przypadku podmiotu leczniczego prowadzącego działalność w formie spółki cywilnej - umowę spółki cywilnej, z której wynika kto jest upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
2) Kopie certyfikatów jakości udzielanych świadczeń medycznych (w szczególności w zakresie norm ISO i/lub akredytacji CMJ) - jeśli oferent takie posiada.
4. Oferent przedstawia w ofercie cenę jednostkową brutto za realizację pełnego zakresu zadania.
5. Oferty muszą być opieczętowane i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
Pouczenie:
1) wszystkie strony oferty muszą być parafowane przez osobę (y) podpisujące ofertę,
2) wszystkie pola oferty muszą być wypełnione,
3) stosownie do pouczeń zawartych we wzorze formularza ofertowego należy wpisać „nie dotyczy” lub w odpowiednich miejscach dokonać skreśleń,
4) wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą mieć na każdej stronie adnotację „za zgodność z oryginałem” oraz pieczątkę oferenta (jeśli posiada), datę poświadczenia i podpis (y) osoby (-ób) podpisujących ofertę,
5) poprawki mogą być dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i naniesienie zapisu poprawnego. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę (-y) podpisujące ofertę,
6) Nie wolno modyfikować treści wzorów załączników pod rygorem odrzucenia oferty,
7) oferta powinna być napisana w języku polskim w sposób przejrzysty i czytelny.

VII. Kryteria wyboru ofert

1. Oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym, w oparciu o kryteria podane w niniejszym ogłoszeniu, dokona komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Piszu.
2. Oferta uznana jest za prawidłową pod względem formalnym, gdy:
1) jest złożona w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu,
2) jest złożona przez podmiot uprawniony do złożenia oferty, spełniający wszystkie wymogi określone w Rozdziale V Podmioty uprawnione do składania ofert, wymagania stawiane oferentom niniejszego ogłoszenia,
3) jest złożona na właściwym formularzu oraz zawiera wszystkie wymagane załączniki,
4) cena wskazana w ofercie to cena jednostkowa brutto (za jedną osobę) za realizację pełnego zakresu zadania, w tym zaplanowane koszty są kwalifikowalne zgodnie z Rozdziałem III Zasady finansowania Programu,
5) jest opieczętowana i podpisana przez osobę (y) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,
6) jest sporządzona zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w Rozdziale VI Termin i warunki składania ofert ust. 6 niniejszego ogłoszenia,
7) jest zgodna z przedmiotem konkursu i dotyczy zadania określonego w ogłoszeniu (uwzględnia jej zakres).
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 4, komisja wzywa oferenta do jej uzupełnienia w terminie 2 dni, z pouczeniem, iż nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie spowoduje jej odrzucenie ze względów formalnych.
4. Przed zakończeniem oceny formalnej komisja konkursowa ma prawo żądać, aby oferent złożył dodatkowe wyjaśnienia do złożonej oferty.
5. Kryterium merytorycznym wyboru ofert jest najniższy całkowity koszt brutto zaszczepienia jednej osoby przeciwko grypie obejmujący wszystkie zadania zaplanowane w tym zakresie.
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, ogłaszający wzywa oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez ogłaszającego ofert dodatkowych. Oferenci składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych uprzednio ofertach.

VIII. Wybór oferenta

1. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Piszu po zapoznaniu się z oceną Komisji konkursowej.
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta spełniająca warunki formalne.
3. O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 3 dni od daty jego rozstrzygnięcia.
4. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze ofert poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu oraz na stronie internetowej powiatu www.powiat.pisz.pl
5. Zawarcie umowy na realizację programu następuje w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
6. Program będzie realizowany w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2020 r.
7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji programu będzie regulować umowa zawarta między Powiatem Piskim, a realizatorem Programu.
8. Zarząd Powiatu w Piszu ma prawo do odwołania postępowania konkursowego, jego unieważnienia oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.Do pobrania:

komplet dokumentów: program szczepień 2020


formularz ofertowy


umowa wzór


sprawozdanie roczne


 

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI