SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu:

  1. Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych.
  2. Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Pliki do pobrania:
Treść ogłoszenia - dps
Treść ogłoszenia - śds
Druki do pobrania

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że od dnia 21 października 2014 r., prowadzone będą konsultacje społeczne projektu dokumentu pod nazwą Strategia Zintegrowanego Rozwoju Wielkich Jezior Mazurskich.


Przedmiotem mających się odbyć konsultacji będzie projekt dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich”. Konsultacje mają na celu zebranie opinii i pozyskanie dodatkowych informacji oraz sugestii mieszkańców na temat projektu dokumentu. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 21.10.2014r. do dnia 27.10.2014 r. włącznie.


NOWE OBLICZE STADIONU PRZY ZSO W PISZU

Z końcem września, wykonawca- firma TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A., z/s. w Warszawie, zakończyła prace związane z przebudową i rozbudową przyszkolnego stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu.


Inwestycja, warta ponad 4 mln zł, dofinansowana została w 85% ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska 2007-2013 w ramach realizowanego przez Powiat Piski projektu pn. „Rozwój inwestycji w zakresie zrównoważonej infrastruktury sportowej”.


Przebudowana płyta boiska z nową nawierzchnią ze sztucznej trawy, instalacjami odwadniania i zraszania; wybudowana kanalizacja deszczowa oraz nowe oświetlenie; przebudowana bieżnia boiska ze specjalną nawierzchnią sportową dostosowaną do konkurencji biegowych; przebudowane: rzutnia pchnięcia kulą, rozbieżnia skoków oraz zeskocznia; stworzenie nieistniejących dotąd trybun boiskowych- wszystko to stanowi o wysokim standardzie tego miejsca ówcześnie oraz o jego szerokiej funkcjonalności.


Minister Elżbieta Seredyn w Powiecie Piskim

Nowa perspektywa finansowania Unii Europejskiej w zakresie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym była głównym tematem poruszanym podczas konferencji z udziałem Elżbiety Seredyn – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, które miały miejsce 6 i 7 października w Orzyszu oraz Piszu.


Spotkanie, skierowane przede wszystkim do przedstawicieli placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza Środowiskowych Domów Pomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie itp. dotyczyło w głównej mierze funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych w nowej perspektywie finansowej na wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych. Temat jak najbardziej na czasie w związku z rozpoczętym w lutym br. nowym europejskim programem pomocy najbardziej potrzebującym, w ramach którego rozdysponowane zostanie 420 mln euro. Dodatkowo, Minister Elżbieta Seredyn poinformowała o możliwościach krajowych w zakresie pozyskania środków na budowę i rozwój środowiskowych domów pomocy społecznej. Obecnie, na tego typu działania można pozyskać środki z budżetu państwa, a województwo Warmińsko-Mazurskie otrzymało w tym zakresie największą pulę pieniędzy. W nadchodzących latach zasób środków krajowych przeznaczonych na tego typu działania może ulec dodatkowo zwiększeniu.


CHRONIONE ŚRODOWISKO- ZDROWE MŁODE POKOLENIE”. SUKCES PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Końcowi dobiega realizacja projektu unijnego, dzięki któremu po stronie polskiej cztery obiekty publiczne doczekały się termomodernizacji a w kolejnym udało się wybudować nową ekologiczną kotłownię stanowiącą własne źródło ciepła. Jednym z ostatnich działań w ramach realizowanego od lipca 2012 roku przedsięwzięcia była konferencja kończąca, którą 25 września zorganizowała na terenie Obwodu Kaliningradzkiego strona rosyjska. Przypominając, projekt „Chronione środowisko- zdrowe młode pokolenie” realizowany był w trójstronnym partnerstwie, tj. Powiatu Piskiego, litewskiego Rejonu Alytus oraz rosyjskiego Miasta Mamonowo. Wartość tego realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013 od lipca 2012 r. projektu wynosiła 2.601.466 EURO, z czego 2.341.319,40 euro stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej (90%). Skuteczne działania Powiatu Piskiego- lidera projektu doprowadziły do termomodernizacji budynków oddziału pediatryczno-położniczego wraz z częścią administracyjną SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu oraz dwóch budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej. W ramach zaplanowanych działań wybudowano także nowoczesną kotłownię przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie. Podobne działania zrealizowano po stronie rosyjskiej, gdzie termomodernizacji doczekały się szkoła i przedszkole w Mamonowie, strona litewska wykonała natomiast dokumentację techniczną niezbędną do podjęcia dalszych działań inwestycyjnych w swoim rejonie. Trójstronne spotkanie partnerów było doskonałą okazją nie tylko do podsumowania dotychczasowych działań i osiągniętych rezultatów, ale również do dyskusji nad opracowaniem kolejnych wspólnych przedsięwzięć i możliwości ich realizowania w ramach kolejnego programowania unijnego 2014-2020. Stronę polską reprezentowali Starosta Piski Andrzej Nowicki wraz z Wicestarostą Markiem Wysockim, litewską Dyrektor Generalny Rejonu Alytus Aurimas Trunce, gospodarzem spotkania był natomiast Mer Mamonowa Aleksiej Zalivatskij. Cieszymy się, że Powiat Piski może poszczycić się tak wielkim przedsięwzięciem w ramach jednego projektu. Niewątpliwie ogromnym sukces przedsięwzięcia służyć będzie kolejnym pokoleniom Mieszkańców naszego regionu.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE

Na XLV sesji Rady Powiatu Pisz, która odbyła się 23 września 2014 r. przyjęto informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu piskiego za pierwsze półrocze 2014 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Opracowana informacja stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej powyższą informację. Zgodnie z przedstawionymi danymi, w I półroczu 2014 r., zrealizowane dochody budżetowe stanowią 38.894.262,00 zł, tj. 55,35 % planu dochodów po zmianach. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 29.298.995,02 zł, tj. 42,29 % planu wydatków po zmianach. Wskaźnik wykonania dochodów w I półroczu jest prawidłowy, co świadczy o realności zaplanowanych kwot. Osiągnięty niski wskaźnik wykonania wydatków związany jest ze specyfiką realizowanych robót, w tym w zakresie termomodernizacji obiektów oświatowych, budowy boiska sportowego oraz z sezonowością inwestycji drogowych.


Czarodziejska muzyka

Jan Markowski – genialny 12-latek oraz Tomasz Piętak – wirtuoz muzyki organowej i baryton, artyści których występ zakończył cykl pięciu Spotkań z Muzyką Klasyczną zabrał zgromadzonych na koncercie w niesamowita podróż nutami malowaną.

Koncert otworzyła i poprowadziła Jolanta Sosnowska – Kierownik Artystyczny Spotkań, wraz z nią słuchaczy przywitali Marek Wysocki – Wicestarosta Piski oraz ks. proboszcz Jan Karbowski. Dalej był już tylko muzyka. W pierwszej części programu artyści zaprezentowali klasyczne standardy wykonane na organach oraz gitarze. Na koniec natomiast wystąpili w duecie, Tomasz Piętak wykonał Ave Maria oraz o Santissima Vergine Maria przy akompaniamencie gitary.

Pół wieku wspomnień

1 września 1964 roku 90 uczniów rozpoczęło naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Orzyszu, które mieściło się pod adresem: ul. Osiedle Robotnicze 11 i nosiło nazwę „XX-lecia PRL”. Po czterech latach 51 uczniów zmierzyło się z egzaminem dojrzałości.
Takie były początki szacownej jubilatki, która w sobotę, 27 września doczekała się uczczenia swojego święta. Jubileuszowe obchody zainaugurowała msza św. w kościele Matki Boskiej Szkaplerznej w intencji Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Następnie w wyremontowanej Sali gimnastycznej ZSO odbyła się uroczysta akademia z udziałem między innymi licznie przybyłych absolwentów. Na wstępie, dotychczasową historię szkoły, zmiany jakie w niej zaszły, oraz wspomnienie o tych co już odeszli przedstawił emerytowany dyrektor – Czesław Pieczyński. Następnie kolejno głos zabierali zaproszeni na uroczystość goście. Andrzej Nowicki – Starosta Piski kierując wiele ciepłych słów pod adresem dyrekcji oraz grona nauczycielskiego dziękował wyrozumiałość w trakcie przeprowadzonych w ostaniem czasie remontów, które utrudniły naukę oraz pracę. Podkreślił jednocześnie, iż przeprowadzone inwestycje, które odmieniły wygląd i funkcjonalność szkoły są również dowodem na to, iż nikt nie myśli o likwidowani tej placówki. Zwrócił również uwagę zebranych, że to ludzie – nauczyciele i uczniowie tworzą szkołę, to właśnie oni stanowią o tym, co dana szkoła sobą reprezentuje. Widząc zmiany jakie zachodzą w szkole, to z jakim odbiorem się spotykają i jakie budzą oczekiwania na przyszłość można być spokojnym o dalsze losy szkoły. Zapał, praca i harmonia w nauce są najważniejsze, a tego w orzyskim liceum nie brakuje. Następnie głos zabrał Zbigniew Włodkowski – Poseł na Sejm RP, który obok gratulacji i okolicznościowych życzeń podkreślił rolę edukacji oraz wychowania w obecnych czasach. W dalszej części życzenia złożyła także m.in. Anna Cieśluk – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ełku.

Trzy dni pod żaglami

Piękne słońce oraz sprzyjający wiatr sprawiły, iż zmagania regatowe na jeziorze Roś organizatorzy zaliczyli do niezmiernie udanych.
Zorganizowane przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu oraz Uczniowski Klub Sportowy przy PMOS trzydniowe regaty w ramach „Pucharu Jeziora Roś”, „Pucharu Starosty Powiatu Pisz” w klasie OPP B oraz „Pucharu Burmistrza Miasta Pisz” w klasie OPP UKS zgromadziły zawodników z Chełmży, Giżycka, Mikołajek, Suwałk i Warszawy. W sumie wystartowały 24 załogi w klasie Cadet oraz 14 żeglarzy w dwóch kategoriach OPP. Sprzyjająca pogoda pozwoliła rozegrać wszystkie zaplanowane biegi, na przeszkodzie nie stanął nawet bardzo niski poziom wody w jeziorze.
Liczne emocje, które towarzyszyły zarówno żeglarzom na wodzie jak i obserwującym z brzegu poczynania swoich pociech rodzicom zakończyły się wraz z podsumowaniem regatowych zmagań w niedzielę, 7 września. Jako pierwsi wyróżnienie zostali piscy, „exportowi” zawodnicy – tandem Tobiasz Wiśniewski, Zuznanna Zachłowska, który wprawdzie w klasyfikacji końcowej zajęli 10 lokatę otrzymali puchar za dotychczasowe osiągnięcia sportowe ufundowany przez Zbigniewa Włodkowskiego – Posła na Sejm RP. Następnie puchary oraz dyplomy odebrały czołowe załogi w klasie Cadet oraz najlepsi w poszczególnych klasach OPP. Dodatkowo wyróżnienie otrzymali Dominka Grala oraz Błażej Zarzecki – najmłodsi uczestnicy regat.

Wrześniowe spotkanie z muzyką klasyczną

Starostwo Powiatowe w Piszu serdecznie zaprasza na występ Jana Markowskiego (gitara) i Tomasza Piątka (baryton), który odbędzie się 28 września o godzinie 19:00 w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Piszu.


Ostatni w tym roku koncert z cyklu PISKIE SPOTKANIA Z MUZYKĄ KLASYCZNĄ uświetni występ dwóch niezwykłych artystów: Tomasza Piętaka, znakomitego wirtuoza organów i wokalistę scen europejskich oraz Janka Markowskiego, 12 letniego nadzwyczaj utalentowanego młodziutkiego wirtuoza gitary klasycznej, laureata licznych konkursów krajowych i zagranicznych. Na program koncertu złożą się wspaniałe, dynamiczne utwory na gitarę solo, oryginalne kompozycje twórców hiszpańskich jak i aranżacje dzieł Fr. Chopina, a na organach zabrzmią efektowne i wirtuozowskie miniatury kompozytorów niemieckich i angielskich. Na tym zabytkowym instrumencie zaprezentowana zostanie też kompozycja wielkiego Felixa Mendelssohna. Na koniec koncertu niespodzianka - wspólny występ obu wirtuozów, w którym jeden z nich - schodząc z ławki organowej - zaprezentuje swój kunszt wokalny przy akompaniamencie gitary klasycznej. Na tę niewątpliwą ucztę duchową w wykonaniu rewelacyjnych artystów serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny!