SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy


"Leśnictwo w praktyce - staż zawodowy we Francji" - nowy projekt

W ciągu najbliższych dwóch lat w ZSL w Rucianem-Nidzie będzie realizowany projekt "Leśnictwo w praktyce - staż zawodowy we Francji". W ramach projektu do Francji wyjadą 4 dziesięcioosobowe grupy uczniów z opiekunem na 6-tygodniowe staże w branżowym przedsiębiorstwie Robin Pépinières. Program stażu przewiduje realizację praktycznych zadań zawodowych z zakresu nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli i ochrony lasu.


Uczestnicy dodatkowo będą poznawać francuską kulturę, zwiedzać przepiękną okolicę (Alpy Wysokie oraz Prowansja) oraz szlifować język angielski, który jest językiem projektu.


ELIMINACJE POWIATOWE OLIMPIADY OC

W dniu 12 lutego 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Piszu odbyły się powiatowe eliminacje XX Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej. Eliminacje zostały zorganizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa przy współudziale Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu.
Tegoroczna edycja olimpiady, której celem była przede wszystkim popularyzacja problematyki obrony cywilnej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych cieszyła się zainteresowaniem wśród uczniów z terenu powiatu piskiego. Wzięło w niej udział 12 osób- wyłonionych w eliminacjach szkolnych.

POWIATOWA RADA RYNKU PRACY

Podział środków Funduszu Pracy przyznanych „algorytmem” na 2015 rok oraz zmiany personalne w składzie Powiatowej Rady Rynku Pracy zdominowały posiedzenie, które miało miejsce we wtorek, 10 lutego.
Miniony – 2014 rok, przyniósł zmiany w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. „o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw” oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 maja 2014 r., zlikwidowały dotychczasowe Powiatowe Rady Zatrudnienia, powołując w ich miejsce Powiatowe Rady Rynku Pracy. Obok nazwy zmianie uległ także skład oraz cześć kompetencji. Obecnie, w skład Rady wchodzą osoby powołane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentowanych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji, społeczno-zawodowych organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. Skład Rady, ustanowiony zarządzaniem Starosty Piskiego Nr 30/2014 z dnia 19 września 2014 roku, uległ zmianie w związku z przeprowadzonymi w listopadzie minionego roku wyborami samorządowymi. Dotychczasowych członków – Zbigniewa Janusza Opalach oraz Jana Alickiego, zastąpili aktualnie urzędujący burmistrzowie Rucianego Nidy i Pisza – Piotr Ryszard Feliński oraz Andrzej Janusz Szymborski.

UCHWALONY BUDŻET NA ROK 2015

Rada Powiatu Pisz 29 stycznia 2015 roku uchwaliła budżet Powiatu Piskiego na rok 2015 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 – 2020.
Zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową, w 2015 roku, planowane dochody wyniosą 55.114.305 zł, planowane wydatki – 56.751.887 zł, deficyt budżetowy natomiast 1.637.582 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. Przyjęty budżet powiatu charakteryzuje się realnością zaplanowanych kwot zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. W budżecie powiatu zostały zabezpieczone środki na bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, w tym organizacji pozarządowych, wykonanie niezbędnych remontów i inwestycji.

Lekcja samorządności

Działania każdej jednostki samorządu terytorialnego są ściśle określone ramami obowiązujących przepisów. W przypadku samorządu powiatowego jest to przede wszystkim ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 poz. 595 z późn. zm.). Obok granic zakreślonych przepisami obowiązującego prawa, każda jednostka samorządu terytorialnego w swoich działaniach jest zobligowana uchwałą budżetową, określającą jednoznacznie co jest w danym roku realizowane i jaka jest struktura dochodów oraz wydatków.


Powiat Piski zakończył realizację projektu pn. „Monografia Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu środkiem wizerunku Mazur jako miejsca atrakcyjnego turystycznie”

Powiat Piski zakończył realizację projektu pn. „Monografia Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu środkiem wizerunku Mazur jako miejsca atrakcyjnego turystycznie”. W ramach operacji wydana została publikacja ukazująca powołanie i działalność Ośrodka. W monografii ujęte zostały największe sukcesy, osiągnięcia Ośrodka, jego działalność na przestrzeni 65 lat. Najważniejszą jednak częścią Monografii jest rozdział „Z archiwum pamięci”, w którym powstanie i działalność Ośrodka przedstawiona jest we wspomnieniach osób przez lata z tym Ośrodkiem związanych. Właśnie tymi wspomnieniami podzielili się zaproszeni goście na konferencji podsumowującej ww. projekt, która odbyła w siedzibie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu. W krótkich opowieściach historię powołania i rozwoju Ośrodka przedstawili m.in. Stanisław Michałowski, Mirosław Zduńczyk, Jerzy Gąsiewski, Lech Rękawek, Józef Bąk. Konferencja była więc okazją do ponownego spotkania i wymiany poglądów i doświadczeń osób związanych z Ośrodkiem i jego działalnością.


Całą Monografię PMOS Pisz można pobrać poniżej:
Pisz Monografia

Zapraszamy do lektury!Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.


PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2020

    Uprzejmie informujemy, że na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, pod adresem: http://bip.mir.gov.pl/Prawo/Transport/Pozostale_projekty/Strony/Proj_poz_RM_ID207_2014.aspx odbywają się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020”.
    W programie tym nie została ujęta przebudowa drogi krajowej Nr 16 na odcinku Mrągowo-Orzysz-Ełk. Zachęcamy do pobrania dostępnego pod podanym adresem formularza i zgłaszania wniosków o wprowadzenie przebudowy DK Nr 16 do projektu. Formularz należy odesłać na adres konsultacjepbdk@mir.gov.pl

    Droga krajowa nr 16 na wspomnianym odcinku przebiega przez trzy powiaty: mrągowski, piski i ełcki. Stanowi ona ważny szlak komunikacyjny na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich oraz ma ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego tego zarówno regionu, jak i całego województwa.                

    Rezygnacja z przebudowy tej drogi oznacza pogorszenie warunków komunikacyjnych, a co za tym idzie pogłębi wykluczenie komunikacyjne tych powiatów.
    Jako mieszkańcy powiatu piskiego oczekujemy wprowadzenia do „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023” przebudowy drogi krajowej Nr 16 na całej długości odcinka Mrągowo-Orzysz-Ełk. Umożliwi to nie tylko poprawę komunikacji i transportu w tej części Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ale również pozytywnie wpłynie na jakość życia Mieszkańców i wspomoże rozwój gospodarczy naszego regionu, zwłaszcza w zakresie ożywienia ruchu turystycznego.

Spotkanie samorządowców z Marszałkiem Wiolettą Śląska- Zyśk

W dniu 19 stycznia 2015 w Starostwie Powiatowym w Piszu odbyło się spotkanie samorządowców z Marszałkiem Wiolettą Śląska- Zyśk. Udział w spotkaniu wzięli: Starosta Piski- Andrzej Nowicki, Wicestarosta- Marek Wysocki, Burmistrz Orzysza- Zbigniew Włodkowski, Burmistrz Kętrzyna- Krzysztof Hećman, oraz Starosta Kętrzyński- Ryszard Niedziółko. Przedmiotem spotkania było omówienie możliwości pozyskiwania funduszy unii europejskiej w ramach nowej perspektywie finansowania w latach 2014-2020.


Pani Marszałek Wioletta Śląska- Zyśk oraz Pan Jan Śmietanko- Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji, zaprezentowali źródła z jakich istnieje możliwość pozyskania funduszy na realizację inwestycji drogowych zaplanowanych w budżecie samorządów w najbliższym okresie. Pani Marszałek przybliżyła również na co zostaną skoncentrowane działania samorządu w obecnej perspektywie 2014-2020 i na jakie projekty będzie można uzyskać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.