Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

XIV sesja Rady Powiatu Pisz

XIV sesja Rady Powiatu Pisz

Pierwsza w 2016 roku sesja Rady Powiatu Pisz przyniosła wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Pisz.


XIV sesję Rady Powiatu Pisz, która miała miejsce 28 stycznia otworzył Wiesław Rutkowski – Wiceprzewodniczący Rady, a następnie przekazał prowadzenie obrad Przemysławowi Ronkiewiczowi drugiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Pisz. Następnie, po dokonaniu zmian w przedstawionym porządku obrad, Rada przystąpiła do wyboru przewodniczącego. W tym miejscu Andrzej Nowicki – Starosta Piski zaproponował kandydaturę Ireny Jatkowskiej argumentując jednocześnie, iż jest to osoba z dużym doświadczeniem samorządowym, która zagwarantuje tym samym dobrą pracę Rady. Innych kandydatur nie zgłoszono. Po wyrażeniu zgody na kandydowanie do funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Pisz przez Irenę Jatkowską, prowadzący obrady Przemysław Ronkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pisz poddał pod głosownie skład Komisji Skrutacyjnej, mającej przeprowadzić wybory przewodniczącego. Zgłoszone kandydatury – Aliny Kierod, Piotra Szczecha oraz Łukasza Pietrzyka, spotkały się z akceptacją Rady. W wyniku tajnego głosowania kandydatura Ireny Jastkowskiej została poparta przez 13 radnych przy dwóch głosach wstrzymujących się i jednym przeciwnym. Dziękując za okazane zaufanie, Irena Jatkowska – Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz wyraziła nadzieję na kontynuację dobrej współpracy jaka miała miejsce dotychczas zarówno na forum Rady jak i z pracownikami Starostwa Powiatowego w Piszu oraz placówek podległych. Równocześnie, zgodnie z obowiązującym statutem, zgłosiła swoją rezygnację z funkcji członka Zarządu Powiatu Piskiego.


Mistrzostwa Pływackie PMOS w Piszu

Mistrzostwa Pływackie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu dla dzieci ze szkół podstawowych oraz młodszych, które miały miejsce we wtorek, 26 stycznia przyciągnęły blisko 40 młodych pływaków. Rywalizacja, która miała miejsce na dystansach 12,5 m, 25 m, oraz 50 m cechowała się dużą zaciętością i walką do ostatnich centymetrów. Co najważniejsze, pływackie święto najmłodszych minęło pod znakiem dobrej zabawy oraz sportowej rywalizacji.


Obok pucharów oraz okolicznościowych dyplomów, które wręczali między innymi Andrzej Nowicki – Starosta Piski oraz Jan Alicki – Członek Zarządu Powiatu Piskiego, uhonorowani zostali także najmłodsi uczestnicy mistrzostw. Amelia Weichman jako najmłodsza uczestniczka odebrała puchar ufundowany przez Andrzeja Nowickiego – Starostę Piskiego, a Fabian Tyszka otrzymał puchar ufundowany przez Andrzeja Szymborskiego – Burmistrza Pisza dla najmłodszego zawodnika.


Studniówkowa magia

Studniówkowy Polonez

"Poloneza czas zacząć" słowa zaczerpnięte z „Pana Tadeusza” tradycyjnie już od lat inaugurują bale maturalne – czas doskonałej zabawy młodzieży ponadgimnazjalnej, ostatnią chwilę wytchnienia przed ważnym sprawdzianem dojrzałości – egzaminem maturalnym. Kolejne dni, nieustępliwie zbliżające uczniów do zakończenia pewnego etapu w życiu, będącego zarazem początkiem „dorosłego życia”, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli będą emocjonującym czasem obfitującym w wiele poważnych decyzji. Tak zwane "studniówki" uważane są za symbol czekających uczniów zmian, są to bowiem pierwsze "dorosłe" bale zorganizowane dla młodzieży kończącej naukę w liceum.


Warmia i Mazury bliżej świata

Inauguracja Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury

Oficjalna inauguracja Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury miała miejsce w środę, 20 stycznia. Zdaniem obecnych na uroczystym otwarciu samorządowców, lotnisko w Szymanach, jest między innymi wyjściem naprzeciw oczekiwaniom pracujących na co dzień za granicą mieszkańców Warmii i Mazur.


Lotnisko w Szymanach, które powstało w miejscu dawnego lotniska wojskowego, wybudowane zostało dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013 w wysokości 121 mln zł. Całkowity koszt nowego portu lotniczego to 204 mln zł. Dodatkowo, w działania z zakresu skomunikowania Portu Lotniczego ze Szczytnem i Olsztynem, Polskie Linie Kolejowe zainwestowały 146 mln zł - modernizując linię kolejową na odcinku Olsztyn – Szczytno – Szymany i budując nowy odcinek torów oraz peron i infrastrukturę sterowania ruchem. Trwające od 2014 r. prace nad modernizacją oraz rozbudową istniejącej infrastruktury, to przede wszystkim wzmocnienie i wydłużenie pasa startowego, budowa dróg: kołowania, technicznej, pożarowej i patrolowej, instalacja naziemnej pomocy nawigacyjnej, wykonanie strażnicy dla lotniskowej straży pożarnej oraz między innymi adaptacja budynków na potrzeby służb technicznej i granicznej.


Port Lotniczy Olsztyn Mazury startuje już w styczniu 2016 roku!

Logo Lotniska Olsztyn - Mazury

Warmia i Mazury to region, który ze względu na unikatowe walory przyrodnicze nazywany jest „krainą 1000 jezior”, czasem także „zielonymi płucami Polski”. W ostatnim czasie znalazł się w międzynarodowym zestawieniu regionów aspirujących do miana nowych „Cudów Natury”. Warmia i Mazury to także niepowtarzalny charakter i udogodnienia służące odwiedzającym region turystom. Bogata historia, resortowe obiekty hotelowe oraz szeroki wachlarz atrakcji z gatunku rekreacji i przygody, stanowią o turystycznej wartości tego regionu, natomiast obecność Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury, już niebawem sprawi, że drzwi „powietrznej bramy” Mazur zostaną otwarte.


Położone w sercu regionu lotnisko to nowoczesny, międzynarodowy port z pełną infrastrukturą przygotowaną do obsługi samolotów pasażerskich poruszających się zarówno w trybie rejsowym i czarterowym.


Potencjał portu w zakresie rocznej obsługi pasażerów sięgać będzie 500 000 osób. Długość i szerokość drogi startowej wynoszą odpowiednio 2 500 i 45 m i umożliwią lądowania takich statków powietrznych jak między innymi Boeing 737 i Airbus 320. System nawigacyjny ILS/DME umożliwi lądowania w warunkach ograniczonej widoczności.


Informacja Zarządu Powiatu w Piszu

Zarząd Powiatu w Piszu uchwałą Nr 1/39/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru kolejnej oferty z listy rankingowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej uchwalił iż:


W związku z nieprzystąpieniem do podpisania umowy przez podmiot wyłoniony w trakcie postepowania konkursowego tj. Fundacji Hineste Vivere z siedzibą w Warszawie przy ul. Amałowicza-Tatara 7, na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2016, dokonuje się wyboru kolejnej złożonej oferty. Zgodnie z §5 ust. 4 uchwały Nr 81/33/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2016, tj. Fundacji Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie przy ul. Warmińskiej 7/1.


Apel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Logo CZK

APEL Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Artura Chojeckiego
do mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego


W związku z pojawieniem się niskich temperatur zwracam się do Państwa z apelem o szczególną czujność i wrażliwość w stosunku do ludzi bezdomnych oraz wszystkich tych, którzy mogą mieć problemy z poruszaniem się, w szczególności osób starszych. Żadna ofiara zasłabnięcia na mrozie nie może pozostać bez pomocy. Nasza natychmiastowa reakcja może zapobiec śmierci z powodu wychłodzenia.


W razie dostrzeżenia osoby potrzebującej pomocy należy zadzwonić pod numer alarmowy 112 bądź bezpośrednio powiadomić odpowiednie służby:

  • Straż gminna/miejska – nr 986
  • Policja – nr 997
  • Pogotowie ratunkowe – nr 999
  • nr alarmowy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 987.


W okresie od 1 listopada 2015 r. do 31 marca 2016 r. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, pod numerem 800 165 320 funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, medycznej i prawnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.


Budżet Powiatu Piskiego na 2016 rok

XIII Sesja Rady Powiatu Pisz

XIII Sesja Rady Powiatu Pisz, która odbyła się 29 grudnia przyniosła uchwalenie najważniejszego dokumentu w zakresie funkcjonowania struktury samorządowej – budżetu. Jak argumentował w trakcie sesji Marek Wysocki – Wicestarosta Piski, odpierając uwagi w zakresie nierównego traktowania poszczególnych gmin Powiatu Piskiego w sferze inwestycyjnej, przyjęty budżet jest budżetem całego powiatu, a nie poszczególnych gmin. Wskazywał również, na realność przyjętych do realizacji zadań, które ponadto stwarzają możliwości pozyskiwania dodatkowych pieniędzy. Przyjęty budżet to przede wszystkim racjonalność w zakresie wydatkowania dostępnych środków inwestycyjnych. To uwzględnienie występujących na terenie Powiatu Piskiego potrzeb w powiązaniu z faktycznymi możliwościami finansowymi oraz deklaracjami poszczególnych gmin w zakresie planowanych inwestycji.


25 lat w mundurze

Pożegnanie podinspektora Dariusza Pielocha

Po sześcioletnim okresie dowodzenia Komendą Powiatową Policji w Piszu oraz po 25 latach służby podinspektor Dariusz Pieloch pożegnał się oficjalnie ze służbą przechodząc w stan spoczynku.


Uroczyste zdanie obowiązków, które miało miejsce 30 grudnia, odbyło się w obecności inspektora Marka Walczaka – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie oraz między innymi Marka Wysockiego – Wicestarosty Piskiego. Wicestarosta złożył na ręce odchodzącego Komendanta serdeczne podziękowania za lata doskonałej współpracy oraz rzetelnej służby. Z dniem 31 grudnia obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Piszu powierzone zostały mł. insp. Robertowi Kubiakowi, pełniącemu dotychczas funkcję Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Piszu.Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości