SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy


Nowy stadion

W przeciągu 137 dni za kwotę 4,058 mln zł powstał całkowicie nowy stadion dedykowany przede wszystkim dyscyplinom lekkoatletycznym. Zarówno Zespół Szkół Ogólnokształcących w Piszu jak i mieszkańcy Powiatu Piskiego zyskali nowoczesnych obiekt do codziennej rekreacji, amatorskich i wyczynowych treningów oraz rozgrywania w profesjonalnej oprawie zawodów sportowych.


Historia stadionu przy ulicy Młodzieżowej sięga przełomu lat 60 i 70, kiedy to w większości dzięki pracy własnej młodzieży szkolnej oraz rodziców i nauczycieli, powstał obiekt sportowy dysponujący bieżnią, skoczniami, rzutniami i boiskiem. Przez wiele lat, dużym nakładem pracy, obiekt utrzymywany był w stanie użyteczności, jednak coraz mniej przystawał do zmieniających się warunków i wymagań w zakresie uprawiania szeregu dyscyplin sportowych. Zabiegi o wybudowanie nowoczesnego obiektu rozpoczęły się w 2008 roku. W prace przygotowawcze zaangażowało się wiele osób, w tym wiele społecznie. Jednak od powstania projektu do realizacji zamierzeń musiało minąć jeszcze trochę czasu. W tym okresie, najważniejszym elementem, który umożliwiłby rozpoczęcie modernizacji stadionu była kwestia pozyskania na ten cel środków. Zakres przewidzianych prac i związane z nimi koszty inwestycji, przekraczały możliwości samodzielnego finansowania przez jednostkę prowadzącą – Starostwo Powiatowe w Piszu.


INFORMACJA O PROWADZENIU NA TERENIE POWIATU PISKIEGO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O PROWADZENIU NA TERENIE POWIATU PISKIEGO
KONSULTACJI SPOŁECZNYCH


Starostwo Powiatowe w Piszu poddaje do konsultacji społecznych projektu dokumentu pod nazwą Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich


Konsultacje mają na celu zebranie opinii i pozyskanie sugestii mieszkańców na temat projektu dokumentu. Konsultacje prowadzone będą w terminie od dnia 21.10.2014r. do dnia 27.10.2014r. włącznie.


Uwagi i sugestie do projektu dokumentu można zgłaszać za pośrednictwem - formularza zgłaszania uwag, za pomocą poczty elektronicznej, na adres: promocja@powiat.pisz.pl


W konsultacjach, które zasięgiem obejmą obszar powiatu piskiego, mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy powiatu piskiego.


Dodatkowo dokument wyłożony jest do wglądu dla mieszkańców powiatu piskiego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu.

Załączniki:
Strategia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Formularz uwag

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu:

  1. Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych.
  2. Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Pliki do pobrania:
Treść ogłoszenia - dps
Treść ogłoszenia - śds
Druki do pobrania
Zmiana treści ogłoszenia - śds

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że od dnia 21 października 2014 r., prowadzone będą konsultacje społeczne projektu dokumentu pod nazwą Strategia Zintegrowanego Rozwoju Wielkich Jezior Mazurskich.


Przedmiotem mających się odbyć konsultacji będzie projekt dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich”. Konsultacje mają na celu zebranie opinii i pozyskanie dodatkowych informacji oraz sugestii mieszkańców na temat projektu dokumentu. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 21.10.2014r. do dnia 27.10.2014 r. włącznie.


NOWE OBLICZE STADIONU PRZY ZSO W PISZU

Z końcem września, wykonawca- firma TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A., z/s. w Warszawie, zakończyła prace związane z przebudową i rozbudową przyszkolnego stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu.


Inwestycja, warta ponad 4 mln zł, dofinansowana została w 85% ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska 2007-2013 w ramach realizowanego przez Powiat Piski projektu pn. „Rozwój inwestycji w zakresie zrównoważonej infrastruktury sportowej”.


Przebudowana płyta boiska z nową nawierzchnią ze sztucznej trawy, instalacjami odwadniania i zraszania; wybudowana kanalizacja deszczowa oraz nowe oświetlenie; przebudowana bieżnia boiska ze specjalną nawierzchnią sportową dostosowaną do konkurencji biegowych; przebudowane: rzutnia pchnięcia kulą, rozbieżnia skoków oraz zeskocznia; stworzenie nieistniejących dotąd trybun boiskowych- wszystko to stanowi o wysokim standardzie tego miejsca ówcześnie oraz o jego szerokiej funkcjonalności.


Minister Elżbieta Seredyn w Powiecie Piskim

Nowa perspektywa finansowania Unii Europejskiej w zakresie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym była głównym tematem poruszanym podczas konferencji z udziałem Elżbiety Seredyn – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, które miały miejsce 6 i 7 października w Orzyszu oraz Piszu.


Spotkanie, skierowane przede wszystkim do przedstawicieli placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza Środowiskowych Domów Pomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie itp. dotyczyło w głównej mierze funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych w nowej perspektywie finansowej na wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych. Temat jak najbardziej na czasie w związku z rozpoczętym w lutym br. nowym europejskim programem pomocy najbardziej potrzebującym, w ramach którego rozdysponowane zostanie 420 mln euro. Dodatkowo, Minister Elżbieta Seredyn poinformowała o możliwościach krajowych w zakresie pozyskania środków na budowę i rozwój środowiskowych domów pomocy społecznej. Obecnie, na tego typu działania można pozyskać środki z budżetu państwa, a województwo Warmińsko-Mazurskie otrzymało w tym zakresie największą pulę pieniędzy. W nadchodzących latach zasób środków krajowych przeznaczonych na tego typu działania może ulec dodatkowo zwiększeniu.


CHRONIONE ŚRODOWISKO- ZDROWE MŁODE POKOLENIE”. SUKCES PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Końcowi dobiega realizacja projektu unijnego, dzięki któremu po stronie polskiej cztery obiekty publiczne doczekały się termomodernizacji a w kolejnym udało się wybudować nową ekologiczną kotłownię stanowiącą własne źródło ciepła. Jednym z ostatnich działań w ramach realizowanego od lipca 2012 roku przedsięwzięcia była konferencja kończąca, którą 25 września zorganizowała na terenie Obwodu Kaliningradzkiego strona rosyjska. Przypominając, projekt „Chronione środowisko- zdrowe młode pokolenie” realizowany był w trójstronnym partnerstwie, tj. Powiatu Piskiego, litewskiego Rejonu Alytus oraz rosyjskiego Miasta Mamonowo. Wartość tego realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013 od lipca 2012 r. projektu wynosiła 2.601.466 EURO, z czego 2.341.319,40 euro stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej (90%). Skuteczne działania Powiatu Piskiego- lidera projektu doprowadziły do termomodernizacji budynków oddziału pediatryczno-położniczego wraz z częścią administracyjną SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu oraz dwóch budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej. W ramach zaplanowanych działań wybudowano także nowoczesną kotłownię przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie. Podobne działania zrealizowano po stronie rosyjskiej, gdzie termomodernizacji doczekały się szkoła i przedszkole w Mamonowie, strona litewska wykonała natomiast dokumentację techniczną niezbędną do podjęcia dalszych działań inwestycyjnych w swoim rejonie. Trójstronne spotkanie partnerów było doskonałą okazją nie tylko do podsumowania dotychczasowych działań i osiągniętych rezultatów, ale również do dyskusji nad opracowaniem kolejnych wspólnych przedsięwzięć i możliwości ich realizowania w ramach kolejnego programowania unijnego 2014-2020. Stronę polską reprezentowali Starosta Piski Andrzej Nowicki wraz z Wicestarostą Markiem Wysockim, litewską Dyrektor Generalny Rejonu Alytus Aurimas Trunce, gospodarzem spotkania był natomiast Mer Mamonowa Aleksiej Zalivatskij. Cieszymy się, że Powiat Piski może poszczycić się tak wielkim przedsięwzięciem w ramach jednego projektu. Niewątpliwie ogromnym sukces przedsięwzięcia służyć będzie kolejnym pokoleniom Mieszkańców naszego regionu.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE

Na XLV sesji Rady Powiatu Pisz, która odbyła się 23 września 2014 r. przyjęto informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu piskiego za pierwsze półrocze 2014 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Opracowana informacja stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej powyższą informację. Zgodnie z przedstawionymi danymi, w I półroczu 2014 r., zrealizowane dochody budżetowe stanowią 38.894.262,00 zł, tj. 55,35 % planu dochodów po zmianach. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 29.298.995,02 zł, tj. 42,29 % planu wydatków po zmianach. Wskaźnik wykonania dochodów w I półroczu jest prawidłowy, co świadczy o realności zaplanowanych kwot. Osiągnięty niski wskaźnik wykonania wydatków związany jest ze specyfiką realizowanych robót, w tym w zakresie termomodernizacji obiektów oświatowych, budowy boiska sportowego oraz z sezonowością inwestycji drogowych.


Czarodziejska muzyka

Jan Markowski – genialny 12-latek oraz Tomasz Piętak – wirtuoz muzyki organowej i baryton, artyści których występ zakończył cykl pięciu Spotkań z Muzyką Klasyczną zabrał zgromadzonych na koncercie w niesamowita podróż nutami malowaną.

Koncert otworzyła i poprowadziła Jolanta Sosnowska – Kierownik Artystyczny Spotkań, wraz z nią słuchaczy przywitali Marek Wysocki – Wicestarosta Piski oraz ks. proboszcz Jan Karbowski. Dalej był już tylko muzyka. W pierwszej części programu artyści zaprezentowali klasyczne standardy wykonane na organach oraz gitarze. Na koniec natomiast wystąpili w duecie, Tomasz Piętak wykonał Ave Maria oraz o Santissima Vergine Maria przy akompaniamencie gitary.