Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Szanowni Państwo!


W związku ze skierowaniem przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, serdecznie zapraszam na spotkanie w dniu 19 października br. w godz. 16-18 w Urzędzie Miasta w Ełku (sala konferencyjna).


Spotkanie poprowadzi Pani Joanna Glezman, Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego).


W programie:

  1. Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2016 – prezentacja, dyskusja, zgłaszanie uwag, ewentualnych propozycji do programu.
  2. Zasady udzielania dotacji oraz udziału w konkursach organizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2016.
  3. Przedstawienie informacji nt. możliwości dofinansowania działań organizacji pozarządowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.


Zgłoszenia udziału w spotkaniu należy przesyłać mailem, na adres: brek@warmia.mazury.pl do dnia 16 października 2015 r.


Link do konsultowanego programu


GENERAL FORCE FIRE FIGHTING VEHICLES W POWIECIE PISKIM

Zdjęcie z tegorocznych międzynarodowych ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych w Orzyszu

MAZURY 2015 to kryptonim tegorocznych międzynarodowych ćwiczeń ratowniczo- gaśniczych, które odbyły się w dniach od 30 września do 2 października na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu.


W ćwiczeniach, aranżujących odprawę graniczną pojazdów oraz osób uczestniczących w akcji ratowniczej prowadzonej poza granicami kraju, uczestniczyły jednostki straży pożarnych z województwa warmińsko-mazurskiego, małopolskiego i podlaskiego, jednostka gaśnicza z Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, Służba Celna oraz pomoc medyczna Polskiego Czerwonego Krzyża. W sumie w akcji uczestniczyło ok. 400 strażaków, kilkadziesiąt pojazdów ratowniczo- gaśniczych oraz samolot. Ćwiczenia obserwowali m.in. zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Gustaw Mikołajczyk oraz Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr Inż. Mirosław Rutecki.


Ostrzeżenie na temat nieuczciwych przedstawicieli handlowych i akwizytorów

W ostatnim czasie na terenie sąsiednich powiatów nasiliła się ilość skarg mieszkańców na firmy oferujące różnego rodzaju usługi. Dotyczy to w szczególności nieuczciwych przedstawicieli handlowych, akwizytorów którzy w podstępny sposób sprzedają usługi firm telekomunikacyjnych, energetycznych i telemedycznych.


Na ich działalność szczególnie narażone są osoby starsze, które często same nie potrafią się ochronić przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców.


Szczepienia ochronne przeciw grypie

Strzykawka

Koalicja dla Zdrowia powołana Zarządzeniem Starosty Powiatu Pisz informuje, że w ramach programu zdrowotnego pod nazwą


„Powiatowy Program Profilaktyki Szczepień Ochronnych Przeciwko Grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia” przeprowadzone będą bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób po 60 tym roku życia.


Zaszczepić się będzie można od października 2015r. do grudnia 2015 r.


Termin szczepienia prosimy uzgodnić z punktem szczepień w gabinetach swoich lekarzy rodzinnych.


Pacjenci będą szczepieni u swoich lekarzy rodzinnych.


Zachęcamy osoby uprawnione do skorzystania z bezpłatnych szczepień.


Nie daj się grypie – zaszczep się.


Uwaga: Ze względu na ograniczoną ilość szczepionek decyduje kolejność zgłoszeń.


XVI DIECEZJALNE SPOTKANIE ŚRODOWISK TWÓRCZYCH

Zdjęcie z diecezjalnego spotkania środowisk twórczych

Mszą świętą w intencji środowisk twórczych i dziennikarskich diecezji ełckiej, która miała miejsce w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Klusach, 26 września, rozpoczęto uroczystości w ramach XVI Diecezjalnych Spotkań Środowisk Twórczych. Nabożeństwu przewodniczył J.E. ks. Biskup Jerzy Mazur, który wygłosił również homilię.


Po mszy uczestnicy spotkania udali się do Muzeum Michała Kajki w Ogródku, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Przybyłych gości powitali, przekazując jednocześnie słowa uznania dla pracy zarówno środowisk twórczych jak i pracujących w dziennikarstwie, Starostowie Powiatu Andrzej Nowicki i Marek Wysocki oraz zastępca Burmistrza Orzysza Leszek Gryciuk. Starosta podziękowania skierował również do księdza Biskupa , wyrażając tym samym radość z możliwości wspólnego spotkania właśnie w Ogródku, miejscu upamiętnienia lokalnego poety mazurskiego Michała Kajki, które z dnia na dzień poszerza swoją ofertę kulturalną.


PRZYGOTOWUJEMY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM NGO NA ROK 2016

Konsultacje 2016 - Program Współpracy z NGO

INFORMACJA
STAROSTY PISKIEGO
z dnia 28 września 2015 roku

 

dotycząca : przeprowadzenia konsultacji w sprawie Programu Współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.

 

Na podstawie Uchwały nr XLIV/252/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Starosta Piski informuje o poddaniu konsultacjom projektu Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie przyjęcie „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016”.

Polska jest w cenie

Zdjęcie z wizyty polonii litewskiej w Polsce

Dzięki stowarzyszeniu „Promujemy Kozłowo Non Omnis Moriar” i Towarzystwu Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz przy zaangażowaniu olsztyńskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, którą kieruje Waldemar Brenda doszło do zorganizowania i przeprowadzenia kilkudniowej wizyty polonii litewskiej w Polsce.


Przebywający na Warmii i Mazurach goście z Litwy, będący przedstawicielami polskojęzycznych szkół skupili się przede wszystkim na odnowieniu oraz nawiązaniu kolejnych kontaktów, w szczególności z samorządami w celu pogłębiania działań na rzecz pielęgnowania tradycji i języka polskiego. Obecnie dzięki posiadanym kontaktom coraz większa liczba polskiej młodzież z Litwy ma możliwość odwiedzać i przebywać w Polsce co niezmiernie korzystnie wpływała na ugruntowanie tożsamości narodowej. Polska młodzież z Litwy chętnie podejmuje również naukę na polskich uczelniach. Jednak to wszystko nie miałoby miejsca bez wsparcia ze strony stowarzyszeń, organizacji i samorządów.


Pamięć o Sybirze

Zdjęcie z uroczystych obchodów dnia 17 września ku czci pamięci polskich zesłańców Sybiru

17 września jest ważną datą w patriotycznym kalendarzu Polski. Dzień ten, będący symbolem napaści radzieckiej na Polskę jest również Światowym Dniem Sybiraka – symbolem kaźni tysięcy Polaków skazanych na tułaczkę po obcej, nieludzkiej ziemi.


Pamięć polskich zesłańców uczczona została także w Piszu. Powiatowy Dzień Sybiraka zainaugurowała uroczysta msza święta w intencji Zesłańców Sybiru odprawiona w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Piszu. Głowna część uroczystości miała miejsce przed pomnikiem poświęconym „Pokoleniom Polaków, które w XX wieku walczyły o wolną Polskę”. Po modlitwie oraz krótkich wystąpieniach zaproszonych gości pod pomnikiem spoczęły wiązanki i wieńce będące wyrazem hołdu Tym którzy tak wiele wycierpieli na Sybirze, Tym co na zawsze pozostali w obcej, niegościnnej ziemi. Spod pomnika uczestnicy obchodów Powiatowego Dnia Sybiraka udali się na spotkanie w Urzędzie Miejskim w Piszu. Tę część spotkania rozpoczął Hymn Państwowy oraz Hymn Sybiraków po czym nastąpiła dekoracja Honorową Odznaką Sybiraków Marka Wysockiego – Wicestarosty Piskiego. Dziękując za takie wyróżnienie, Marek Wysocki – Wicestarosta Piski podkreślił, że działania na rzecz Sybiraków w Piszu to przede wszystkim obowiązek wynikający z poczucia patriotyzmu i dbałości o świadomość narodową. Dodał również, iż nadal będzie dokładał wszelkich starań wraz z samorządami Powiatu Piskiego na rzecz wspierania działalności Związku oraz popularyzowania pamięci o czarnej, syberyjskiej karcie pamięci Polski. Podobne słowa wypowiedział również Andrzej Nowicki – Starosta Piski, który obok gratulacji odznaczonemu podkreślił wagę historii w świadomości Polaków. Dzisiaj, powinnością każdego staje się przekazywanie świadectwa naszej trudnej historii młodemu pokoleniu tak, by pamięć o minionych wydarzeniach nie była tylko kolejną datą w podręczniku historii a symbolem tragedii tysięcy Polaków. Symbolem świadczącym o tym jak ważne są pojęcia patriotyzm, świadomość narodowa, niepodległość i wolność.


10-LECIE ZESPOŁU PLACÓWEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Zdjęcie z uroczystych obchodów dziesięciolecia zespołu placówek kształcenia ustawicznego w Piszu

Dekada pracy, nauki, starań o własne lokum oraz o środki na rozwój, a także niewątpliwa satysfakcja z sukcesów, w szczególności uczniów. Takie właśnie przesłanie płynęło, w sobotę 12 września, podczas jubileuszu 10-lecia ZPKU w Piszu łączące się z gorącymi życzeniami wielu dalszych sukcesów.

W przeciągu 10 lat funkcjonowania Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego opuściło 2225 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, 1377 absolwentów Szkoły Policealnej oraz 1700 absolwentów kształcenia pozaszkolnego. Jednak zanim do tego doszło szkoła przebyła długą i trudną drogę aby osiągnąć dzisiejszy poziom. Początki, jak wspominała podczas jubileuszowych uroczystości Anna Grodzka – Dyrektor ZPKU w Piszu były trudne. „Zaczynaliśmy w małym budynku na ulicy Gizewiusza. Biuro mieściło się przy warsztatach Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu. Były to trzy niewielkie pomieszczenia, tak niewielkie, że kserokopiarka nie mieściła się w żadnym z nich, stała na korytarzu. Nie mieliśmy własnej bazy dydaktycznej, zajęcia odbywały się w budynku ZSZ w Piszu, (…)” Takie były początki. Obecnie, kierowana od kwietnia 2007 r. przez Annę Grodzką szkoła posiada własne zaplecze administracyjne mieszczące się w budynku przy ul. Warszawskiej oraz znajdujące się obok specjalistyczne pracownie. Większość zajęć edukacyjnych odbywa się natomiast w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Sikorskiego w Piszu. Obok własnego lokum, Szkoła dysponuje dziś dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną, m.in. w pełni wyposażoną pracownią zabiegów higienicznych i opiekuńczych, pracownią techniki biurowej wyposażoną w 16 laptopów oraz niezbędny do prowadzenia zajęć sprzęt biurowy czy pracownią informatyczną wyposażoną w 16 komputerów oraz sprzęt multimedialny.

Warunki pogodowe

Ostrzeżenia meteorologiczne

Pogodynka dla Powiatu Piskiego

Regionalny System Ostrzegania

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości