You are hereUchwała o konsultacjach

Uchwała o konsultacjach


By admin - Posted on 25 styczeń 2010


 
 

Uchwała Nr XLVIII/313/06
Rady Powiatu Pisz
z dnia 28 września 2006 roku

 
 
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Piskiego.
 

Na podstawie art. 3d ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759), Rada Powiatu Pisz uchwala co następuje:

 
§ 1
Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Piskiego określone w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVIII/313/06 Rady Powiatu Pisz
z dnia 28 września 2006 r.

 
 
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Powiatu Piskiego
 
§1
Przepisy ogólne

 

 1. Konsultacje z mieszkańcami Powiatu przeprowadza się:

  1. w przypadkach przewidzianych ustawami,

  2. w innych sprawach ważnych dla Powiatu.

 2. Konsultacje z mieszkańcami Powiatu obowiązkowo przeprowadza się przy opracowaniu:

  1. Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Piskiego,

  2. Strategii Rozwoju Powiatu Piskiego,

  3. Zmiany planu sieci szkół.

 3. Zarząd Powiatu jest uprawniony do podejmowania decyzji w zakresie przeprowadzania konsultacji społecznych zgodnie z niniejszą uchwałą.

 4. Zarząd Powiatu przed rozpoczęciem konsultacji z mieszkańcami Powiatu określa w uchwale:

  1. przedmiot konsultacji,

  2. czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

  3. zasięg terytorialny,

  4. formę i terminy przeprowadzenia konsultacji,

  5. osobę odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji.

 

 

§2
Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych

 

 1. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych określonych w §1 ust. 1 lit. b może wystąpić:

  1. co najmniej 5 radnych,

  2.  klub radnych,

  3. mieszkańcy Powiatu (w liczbie co najmniej 50 osób).

 2. Wniosek powinien określać:

  1. termin i zakres terytorialny konsultacji,

  2. sposób zorganizowania konsultacji,

  3. udział wnioskodawcy w organizacji i prowadzeniu konsultacji,

  4. zestawienie kosztów proponowanej konsultacji.

 3. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1 musi być uzasadniony. W uzasadnieniu tym należy określić cel, jaki ma być osiągnięty w wyniku prowadzonych konsultacji.

 4. Wniosek spełniający wymogi określone w pkt. 2 i 3 jest rozpatrywany przez Zarząd Powiatu nie później niż w ciągu miesiąca, licząc od dnia jego złożenia.

 5. Nieprzyjęty przez Zarząd Powiatu wniosek o przeprowadzenie konsultacji może być ponowiony po 6 miesiącach od podjęcia decyzji w tej sprawie.

 6. Konsultacje wynikające z ustaw przygotowuje i przeprowadza Zarząd Powiatu.

 7. Mieszkańcy Powiatu mogą wystąpić do Zarządu Powiatu z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji w ważnych sprawach dla Powiatu.

 8. Wniosek mieszkańców Powiatu oprócz wymagań określonych w ust. 2 i 3 powinien zawierać nadto:

  1. wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów w imieniu mieszkańców, z podaniem niezbędnych danych teleadresowych,

  2. listę osób popierających wniosek, w liczbie nie mniejszej niż 50, pełnoletnich, stale zamieszkałych na terenie Powiatu.

  3. Lista ma zawierać: imię i nazwisko, adres, nr PESEL i podpis.

 9. Zarząd Powiatu informuje osoby, o których mowa w pkt. 8 pkt. a), o sposobie załatwienia złożonego wniosku.

 10. W konsultacjach społecznych mogą brać udział wyłącznie pełnoletni mieszkańcy Powiatu.

 11. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie wiążą organów Powiatu, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

 

 
§3
Tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu

 

 1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Powiatu przeprowadza się w jednej z następujących form:

  1. w formie zapytania ankietowego,

  2. w formie spotkań/debat z mieszkańcami,

  3. w formie dyskusji na forum internetowym.

 2. Organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu mogą uczestniczyć w konsultacjach społecznych przez nadsyłanie swoich opinii do Zarządu Powiatu w terminach podanych dla prowadzonych konsultacji.

 3. Dla każdego z zagadnień wymienionych w §1 przeprowadza się konsultacje minimum w 2 formach podstawowych.

 

 
§ 4
Zapytanie ankietowe

 

 1. Konsultacje w trybie zapytania ankietowego prowadzone są poprzez:

  1. opublikowanie treści ankiety na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu,

  2. opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej Starostwa,

  3. zaproszenie do składania opinii listowanie na adres Starostwa,

  4. przekazanie informacji o przeprowadzanych konsultacjach do lokalnych mediów.

 2. Formularz ankiety powinien zawierać uzasadnienie prowadzonych konsultacji.

 3. Formularz ankiety przygotowuje Zarząd Powiatu.

 4. Zarząd Powiatu jest zobowiązany do informowania mieszkańców Powiatu o celu i sposobie konsultacji społecznej w formie zapytania ankietowego.

 

 

§ 5
Spotkania/debaty z mieszkańcami powiatu

 

 1. Zawiadomienie o spotkaniu/debacie:

  1.  a) umieszcza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu,

  2.  b) umieszcza się na stronie internetowej Starostwa,

  3.  c) przesyła się do lokalnych ośrodków masowego przekazu, w terminie nie później niż 7 dni przed dniem spotkania/debaty.

 2. Ze spotkania z mieszkańcami Powiatu sporządza się protokół wraz z listą obecności.

 3. W protokole zamieszcza się informację, w jakiej formie nastąpiło zawiadomienie mieszańców Powiatu, dane osoby wybranej na przewodniczącego zebrania, podaje się temat konsultacji, przebieg dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie.

 4. Dodatkowo w protokole zamieszcza się uwagi i wnioski, które wypłynęły w trakcie zebrania i wiążą się z tematem konsultacji społecznej.

 
 

§6
Postanowienia końcowe

Po zakończeniu konsultacji jej wyniki Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu oraz publikuje na tablicy ogłoszeń Starostwa i na stronie internetowej a także przesyła do lokalnych mediów.
 

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz