Wydanie Nr 117,  z dnia 08.07.2005 r


 

 

 

INFORMACJE ZSO W PISZU

       

   Wraz z końcem roku szkolnego na emeryturę odeszło aż 4 nauczycieli w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu: Janina Chróścielewska (kierownik internatu, wcześniej przedmioty zawodowe w Liceum Ekonomicznym), Lothar Neumann (język niemiecki), Barbara Rukojć (matematyka) i Maria Zielińska (historia). Na emeryturę odeszła również główna księgowa tejże szkoły – Teresa Mioduszewska

 

 MIŁO NAM POINFORMOWAĆ

 

   Robert Siwik, tegoroczny absolwent Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu, zakwalifikował się do II etapu (centralnego) Europejskiej Olimpiady Społeczno-Prawnej. Jest to już kolejny sukces tegorocznego maturzysty. W kwietniu b.r. został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu „Wybierz swoją przyszłość”, uzyskując jednocześnie indeks na Wyższą Szkołę Handlu i Prawa w Warszawie. Życzymy dalszych sukcesów!!

  • 27 czerwca posiedzenie odbyła Komisja Edukacji. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał dotyczące m.in.: wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Piskiego oraz przyjęcia Statutu, Ordynacji Wyborczej oraz Regulaminu Pracy Młodzieżowej Rady Powiatu Piskiego; obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych powiatu piskiego; określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli; ustanowienia formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie dofinansowania inwestycji pn. "Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Piszu". Ponadto pozytywnie zaopiniowano uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XXIV/145/04 Rady Powiatu Pisz z dnia 21 października 2004r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

  • 30 czerwca na XXXII sesji Rada Powiatu Pisz pozytywnie rozpatrzyła projekty uchwał dotyczące m.in.: zmian w budżecie powiatu na 2005r.; utworzenia rachunku dochodów własnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Piszu oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia; zmiany Uchwały Nr X/40/99 Rady Powiatu w Piszu z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczone usługi w szkolnych schroniskach młodzieżowych Powiatu Piskiego; wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Samorządu oraz projekty uchwał, które wcześniej pozytywnie zaopiniowała Komisja Edukacji. Nadto Rada zatwierdziła plany pracy Komisji Problemowych Rady Powiatu i Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2005 roku oraz przyjęła do wiadomości informacje o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu i funkcjonowania sił ratowniczych, oraz sprawozdanie Prezydium Rady Powiatu o realizacji uchwał Rady nie skierowanych do Zarządu.

 

UWAGA PRACA!

  

    Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszu i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu zatrudnią głównego księgowego. Kandydatami na w/w stanowisko (zgodnie z wymaganiami art.35 ust.2 Ustawy o finansach publicznych – Dz. U. Nr15,poz.148 z 2003r. z późn. zmianami) mogą być osoby, które:- mają obywatelstwo polskie;- mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych;- nie były prawomocnie skazane za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;- ukończyły: ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadają co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, lub średnią policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku rachunkowość i posiadają co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości. Dokumenty potwierdzające powyższe wymagania oraz informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej (mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych) należy składać w siedzibie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Warszawskiej 5 do dnia 15 lipca b.r. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 18 lipca o godz. 11.00.

 

PRZYPOMINAMY!!!

 

   Istnieje możliwość nieodpłatnego zamieszczenia informacji dotyczących prowadzonej działalności turystycznej i agrotustycznej. Treść reklamy wraz ze zdjęciami można przesłać pocztą elektroniczną wypełniając druk dostępny na stronie www.info.powiat.pisz.pl na adres promocja@powiat.pisz.pl bądź zgłaszając się do Starostwa Powiatowego w Piszu, pl. Daszyńskiego 7, pok. nr 18, tel. 423-35-05 wew. 25.

 

KONKURS!!!

  

   Fundacja Konkurs Pro Publico Bono ogłosiła VII edycję Konkursu na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską. Celem Konkursu jest nagradzanie najlepszych i najbardziej interesujących działań organizacji pozarządowych w pięciu kategoriach:

  1. edukacji,

  2. kultury i dziedzictwa narodowego,

  3. ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej,

  4. rozwoju środowiska i regionu, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z samorządem terytorialnym,

  5. dyplomacji społecznej i integracji europejskiej.

Zgłoszenia do konkursu mogą być wysuwane przez same organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, organy administracji publicznej, kościoły czy związki wyznaniowe. Wnioski z opisem zrealizowanej inicjatywy przesyłać można do końca lipca 2005 roku. Więcej informacji o Konkursie dostępnych jest na stronie internetowej www.propublicobono.pl