Wydanie Nr 113,  z dnia 10.06.2005 r


 

 

 

OLEJE I AKCYZA

 

   Sprawa zmiany wysokości podatku akcyzowego na oleje opałowe ciężkie poruszyła całą Polskę i wywołała dyskusję i liczne protesty. Proponowane zmiany nie zaniepokoiły, ale wręcz przeraziły użytkowników pieców olejowych. Dlatego też podczas majowej sesji Rada Powiatu Pisz przyjęła uchwałą stanowisko w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego zmiany stawek podatku akcyzowego. W stanowisku wyraziliśmy swój protest, ponieważ zmiana stawki spowoduje znaczny wzrost kosztów ogrzewania mieszkań w jednym z najbiedniejszych regionów Polski, w tym Powiatu Piskiego. W szczególności dotyczy to osiedla w Rucianem Nidzie, gdzie wraz z upadkiem zakładu znaczna liczba mieszkańców utraciła pracę. Wzrost opłat za dostarczane ciepło obciąży budżety domowe osób od lat źródeł dochodu i jeszcze bardziej pogorszy ich sytuację. Dotyczy to również wielu domów jednorodzinnych na terenie całego powiatu, jednak w wypadku nidzkiego osiedla problem ten jest szczególnie widoczny i palący. Wprowadzenie ogrzewania olejowego miało obniżyć koszty utrzymania, ponieważ ceny olejów ciężkich według wieloletnich prognoz miały być stabilne. Jednym z efektów programu restrukturyzacji górnictwa miało być wprowadzenie nowoczesnych technologii grzewczych opartych na gazie i oleju. Dzisiaj mamy taka oto sytuację, że piece gazowe i olejowe, ze względu na ceny paliw, stały się jedną z najbardziej ryzykownych i kosztownych form ogrzewania. Nasz protest został przekazany Kancelarii Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Ministrowi Finansów, Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w Warszawie oraz Związkowi Powiatów Polskich.

Starosta Piski- Zbigniew Włodkowski

 

 UWAGA STYPENDYŚCI!!!

 

   W związku ze zgłaszanymi uwagami dotyczącymi wypłaty stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych ze środków unijnych, Starostwo Powiatowe w Piszu wyjaśnia:

  1. Zasady udzielania stypendium zostały określone w dokumencie opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy, przyjętym przez Komitet Monitorujący Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Zespół Przygotowawczy Komitetu Integracji Europejskiej w kwietniu 2004r.

  2. W powyższym dokumencie określono, m.in. katalog kosztów beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu, tj. uczniów i studentów), oraz został dołączony wzór regulaminu przyznawania stypendiów, na podstawie którego został opracowany i przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/130/04 z dnia 22 lipca 2004r. Regulamin przyznawania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych z powiatu piskiego.

  3. Na podstawie „Porozumienia” zawartego w Olsztynie dnia 6 sierpnia 2004r. powiaty województwa Warmińsko-Mazurskiego powierzyły Powiatowi Olsztyńskiemu prowadzenie zadań publicznych w zakresie udzielania stypendiów, finansowanych ze środków Działania 2.2 ZPORR.

  4. Przepływ środków finansowych, w szczególności termin ich przekazania do poszczególnych powiatów (w tym powiatu piskiego) uzależniony jest od Ministerstwa Finansów. W związku z tym opóźnienie w wypłacie stypendiów (I transzy za miesiące październik, listopad i grudzień 2004r.) dopiero w maju b.r. nie powstało z winy naszego powiatu.

  5. Zgodnie z umową zawartą przez poszczególne powiaty z Powiatem Olsztyńskim (Liderem Porozumienia) określono w uzgodnieniu z Instytucją Wdrażającą (Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego), zasady i tryb przekazywania środków finansowych na pomoc stypendialną uczniom szkół ponadgimnazjalnych, w tym, m.in. okres realizacji projektu: od 19.10.2004r. do 31.12.2005r. Oznacza to, że mogą być uznawane do refundacji poniesionych wydatków dokumenty (faktury, rachunki, bilety, itp.) wystawione od 19 października 2004r.

  6. Warunkiem przyznania kolejnej transzy środków finansowych na wypłatę stypendiów, jest rozliczenie się szkół z danego powiatu, w tym powiatu piskiego, z co najmniej 80 % dotychczas otrzymanych środków na wypłatę stypendiów.

  7. Ministerstwo Gospodarki i Pracy nie wyraziło zgody na zgłaszane przez samorządy wojewódzkie zmiany zasad wypłaty stypendiów uczniom, refundacji wcześniej poniesionych wydatków na formę bezpośredniej wypłaty pieniężnej, tak jak to ma miejsce w przypadku stypendiów dla studentów.        

    Przedstawiając powyższe informacje pragniemy wykazać, że wszelkie utrudnienia związane z naborem wniosków (zmiana wzóru wniosku, m.in. wprowadzenie logo ZPORR i Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz realizacją wypłat stypendiów, nie zależą od powiatu. Mamy nadzieję, że wdrożenie od przyszłego roku szkolnego (akademickiego), kolejnych programów stypendialnych dla uczniów i studentów, pozwoli uniknąć stronie rządowej i pozostałym uczestnikom realizującym w/w programy wszystkich niedociągnięć, jakie miały miejsce przy realizacji obecnego (pierwszego) programu stypendialnego.

 

 

UWAGA KONTROLE!!!

  

   W związku z tragicznym zdarzeniem, jaki miał miejsce w Ośrodku Wypoczynkowym „Stary Dąb”, Starostwo Powiatowe w Piszu wspólnie z: Urzędami Gmin, Komendą Powiatową Policji w Piszu, WOPR Pisz oraz Mazurską Służbą Ratowniczą w Okartowie, od 13 czerwca do 17 czerwca b.r. skontrolują ośrodki wypoczynkowe położone nad jeziorami Powiatu Piskiego, natomiast w dniach od 04 do 08 lipca b.r. przeprowadzą kontrole pól namiotowych w zakresie urządzania kąpielisk, zabezpieczenia pożarowego, stanu prawnego urządzeń wodnych, bezpieczeństwa środowiskowego oraz bezpieczeństwa wypoczywających. Powyższe kontrole mają na celu przypomnienie zawiadującym wypoczynkiem o obowiązkach prawnych w zakresie prowadzenia wypoczynku dorosłych i młodzieży, jak też zapobiec mają podobnym nieszczęśliwym wypadkom. Chcielibyśmy spowodować, by wypoczynek na terenie Powiatu Piskiego był bezpieczny.

 

OGŁOSZENIE

 

   Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603, ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, iż w lokalu Starostwa Powiatowego w Pisz przy ulicy Gizewiusza 5 (II piętro) wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres od 20.05.2005 r. do 11.06.2005 r. wykaz G.7004/14/2005 niżej wymienionej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela przyległej nieruchomości oznaczonej dz. 501/4.

1.      Działka nr 501/3 o powierzchni 0,0420 ha położona w Piszu przy ul. Warszawskiej.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji tut. Starostwa lub telefonicznie pod nr 423 35 05 wew. 54.

 

 

STAROSTA SKŁADA PODZIĘKOWANIA

  

   Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Łupkach oraz Piskiemu Oddziałowi Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, w szczególności p. Agnieszce Osińskiej, za zaproszenie do uczestnictwa w powiatowych obchodach IV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.