Wydanie Nr 112,  z dnia 03.06.2005 r


 

 

 

STAN DRÓG

         

   Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu zarządza ok. 500 km dróg na terenie powiatu, z czego 50, 3 km to ulice na terenach miast. Do obowiązków PZD należy przede wszystkim utrzymanie ich przejezdności, remonty (najczęściej łatanie dziur) i wykonywanie zadań administracyjnych w pasie drogowym, a więc uzgadnianie wjazdów, budowy nowych obiektów wzdłuż pasa drogowego (płotów, ogrodzeń, budowli itp.) oraz utrzymywania oznakowania poziomego i pionowego. 70 % dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej jest w złym stanie technicznym ze względu na nieprzystosowanie konstrukcyjnie do przenoszenia dużych obciążeń, a ich szerokość jest ograniczona do 3,70 m. Pozostałe 30 % dróg to drogi gruntowe wymagające stałej i kosztownej pracy równiarki. Fatalny stan dróg pogorszył się dodatkowo w związku z wywozem drewna po wichurze z 4 lipca 2002 r. Miniona zima wykazała jak ogromne powstały zniszczenia nawierzchni spowodowane zwiększonymi obciążeniami ruchem ciężkim przy likwidacji skutków usuwania wiatrołomów. Marznąca i rozmarzająca na przemian woda spowodowała powstanie ogromnej ilości dziur w nawierzchni i od chwili ustąpienia zimy Zarząd przystąpił do bieżących remontów dróg. W pierwszej kolejności przewidziane są do remontów cząstkowych drogi powiatowe łączące główne ośrodki. W obecnej chwili zostały wyremontowane następujące odcinki dróg: droga nr 219 Wojnowo-Ukta, droga nr 242 granica powiatu – Karwica, droga nr 241 granica powiatu Krutyń – Karpa, droga nr 250 Borki – Kawęczyn, droga nr 251 Babrosty – Stare Guty, droga nr 252 Łupki – Pisz, droga nr 221 Ruciane Nida – Wejsuny oraz wszystkie ulice będące w zarządzie PZD. W dalszej kolejności przewidziane są do remontu główne drogi powiatowe np.: Pisz – Karwica, DK nr 63 – Kumielsk – Biała Piska, Drygały – Bemowo – Wierzbiny, Biała Piska – Różyńsk, DK nr 58 – Sokoły Jeziorne zostaną wyremontowane do połowy lipca, natomiast wszystkie pozostałe drogi boczne powinny zostać wyremontowane do końca sierpnia. Ze względu na skromne środki finansowe, jakimi dysponujemy, remonty nawierzchni wykonywane są siłami własnymi Zarządu Dróg i prowadzone są w sposób ciągły na dwie zmiany robocze celem jak najszybszego usunięcie utrudnień związanych z poruszaniem się po drogach. W roku bieżącym planujemy jednak przeprowadzenie kilku inwestycji: w skład których wchodzą: droga Ruciane Nida – Wiartel – Zdunowo od skrzyżowania dróg Pisz- Turośl do miejscowości Wielki Las, na którą przetarg zostanie rozstrzygnięty w drugiej połowie czerwca, ulica powiatowa w Rucinem Nidzie osiedle Dybówek (ul. Rzemieślnicza i Pionierska), na którą przetarg zostanie rozstrzygnięty w miesiącu czerwcu i roboty planowane są na okres dwóch lat; na terenie gminy Biała Piska zgodnie z porozumieniem zostanie wykonana zatoka autobusowa przy ul. Szkolnej w Drygałach. W przypadku gdy zostaną zakwalifikowane wnioski na dofinansowanie inwestycji ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dotyczące projektów na przebudowę dróg powiatowych nr 40210 Orzysz – Góra – Cierzpięty o długości 9,53 km i nr 40182 Cierzpięty – Marcinowa Wola o długości 2,075 km oraz ulic Pionierów i Długiej w Piszu na odcinku o długości 2,13 km zostaną w/w inwestycje rozpoczęte. O ile pozostaną środki finansowe Zarząd dróg wraz ze Starostwem Powiatowym w Piszu zleci wykonanie dokumentacji technicznej budowy ul. Śniardwy w Orzyszu. Jednocześnie rozważna jest koncepcja wspólnej realizacji inwestycji polegającej na przebudowie chodników w Orzyszu w ciągu ulic powiatowych. Korzystając z okazji chciałbym poinformować o innych pracach na drogach wykonywanych przez pozostałych zarządców dróg. I tak Wojewódzki Zarząd Dróg w Olsztynie wykonuje obecnie remonty cząstkowe nawierzchni dróg; Ruciane Nida – Piecki, Ukta – Mikołajki, Biała Piska – Nowa Wieś Ełcka. W tym roku planowane jest również wykonanie wzmocnień nawierzchni poprzez ułożenie nakładek na najbardziej zniszczonych odcinkach drogi Ruciane Nida – Piecki. Roboty te wykonane zostaną prawdopodobnie w miesiącu sierpniu. Największa inwestycja planowana przez WZD w Olsztynie na terenie naszego powiatu to przebudowa drogi nr 667 Biała Piska – Nowa Wieś Ełcka jak na razie nie może doczekać się finansowania ze środków ZPORR. Wejdzie najprawdopodobniej do realizacji w latach 2007 – 2013. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie w bieżącym roku już rozpoczęła przebudowę odcinka DK nr 58 Pisz – Ruciane Nida. Rozstrzygnięty został przetarg na budowę skrzyżowania w ciągu ulic Wojska Polskiego- Czerniewskiego – Trzcinowa w Piszu Planowane jest także rozpoczęcie prac projektowych na drodze Biała Piska – Szczuczyn. Na drodze nr 63 planuje się budowę chodnika na odcinku Pisz – Maldanin oraz na najbardziej zniszczonych odcinkach tej drogi pomiędzy miejscowościami Pisz – Orzysz zostaną wykonane nakładki polepszające warunki jazdy. Droga Nr 16 – przebudowie ulegną odcinki Klusy – Ruska Wieś, Rękusy – Buniaki.  Planuje się również przebudowę drogi nr 16 w okolicach miejscowości Dąbrówka. Obecny rok zapowiada się jako ciężki dla drogowców z powodu ilości koniecznych prac do wykonania jak i dla użytkowników dróg z powodu utrudnień, które będą występowały w czasie prowadzenia tych robót. Zarówno zarządcy jak i użytkownicy chcieliby, aby ilość inwestycji prowadzonych na drogach była znacznie większa. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że wszystkie roboty drogowe wykonywane przez poszczególnych zarządców dróg są zależne od środków, jakimi zarządcy dysponują, a ilość środków jest o połowę mniejsza od wymaganych.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu mgr inż. Leszek Skolimowski

 

 INFORMACJE Z POWIATU

 

1. 25 maja odbyła się Sesja Rady Powiatu Pisz, na której zostały przedstawione informacje:

 • o funkcjonowaniu SP ZOZ Szpitala Powiatowego z podaniem bilansu zamknięcia działalności w 2004 r.

 • dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie oraz realizacji zadań przez Komendę Powiatową Policji w Piszu.

 • o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie oraz realizacji zadań przez służby Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Piszu

Rada przyjęła:

 • Sprawozdanie z działalności PCPR za 2004 r.

 • Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej za 2004 r.

oraz rozpatrzyła:

 • projekt uchwały w sprawie zgody na współfinansowanie realizowanego przez Gminę Pisz zadania- Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Pisz.

 • projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/101/04 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu.

 • projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy na rok 2005 Powiatu Piskiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

 • projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr X/40/99 Rady Powiatu w Piszu z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczone usługi w Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych Powiatu Piskiego.

 • projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkoł i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat piski.

 • rozpatrzenie projektu uchwały – stanowisko Rady Powiaty Pisz w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego zmiany stawek podatku akcyzowego. W/w projekty uchwał, informacje i sprawozdania zostały zaopiniowane przez Radnych pozytywnie.

2. Wydział Rolnictwa. Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej był współorganizatorem tegorocznej akcji „Sprzątamy, co zapomniane” z okazji Światowego Dnia Ziemi, który przypada na 22 kwietnia. Do sprzątania przystąpiły trzy szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu, Zespół Szkół Zawodowych w Piszu i Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem- Nidzie . W akcji ogólnie wzieło udział 443 uczniów w/w szkół, którzy zebrali 290 worków śmieci (120 litrowych).