Wydanie Nr 111,  z dnia 27.05.2005 r


 

 

 

BRAWO

      

   17 maja b.r. w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Łupkach odbył się kolejny już Mityng Jazdy Konnej, którego głównym organizatorem była prowadząca w ośrodku zajęcia z hipoterapii Dorota Mieczkowska i pani Dorocie należą się słowa uznania za przygotowanie imprezy. W mityngu wzięły udział sekcje z Szymanowa, Reszla i oczywiście nasi podopieczni z ośrodka. Pięciogodzinna impreza to zmagania z nienajlepszą w tym dniu pogodą, współzawodnictwo pomiędzy drużynami, a przede wszystkim z własnymi ograniczeniami dzieci. Organizacja tego wspaniałego widowiska ma swój głęboki sens, ponieważ dzieci uczestnicząc w zabawie, mogą zarazem poczuć ducha rywalizacji, integrują się z rówieśnikami i na koniec spotykają przy wspólnym ognisku. Były również kiełbaski, grochówka i ciasto, a wszyscy uczestnicy wyjechali z nagrodami. Szczególnie miło jest słyszeć, gdy p. Karolina Ferenstein, która sędziowała spotkaniu, mówi, iż nie spodziewała się aż tak wysokiej sprawności uczestników mityngu. Widać zatem, że praca wychowawców przynosi konkretne efekty i ośrodek może chwalić się osiągnięciami. W organizacji mityngu i jego sprawnym przeprowadzeniu pomagała jak zwykle niezawodni wolontariusze z Młodzieżowego Centrum Wolontariatu. Wszystkim osobom, które przyczyniły się do przeprowadzenia piątego już chyba Mityngu Jazdy Konnej w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Łupkach należą się słowa uznania i zasłużone brawa.

Pozdrawiam Starosta Piski- Zbigniew Włodkowski

 

 INFORMACJE Z POWIATU

 

1. 14 maja Stowarzyszenie Młodzieżowe Centrum Wolontariatu oraz sekcja sportowa Stowarzyszenia Sportowego Olimpiady Specjalne Polska działająca przy OSW w Łupkach zorganizowały wycieczkę rowerową do Kadzidłowa. W wycieczce, zorganizowanej w ramach projektu „Ścieżkami powiatu”, udział wzięli wychowankowie Ośrodka w Łupkach oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej. Była ona drugą z 6 wycieczek rowerowych dla osób niepełnosprawnych, na realizację których Stowarzyszenie Młodzieżowe Centrum Wolontariatu w Piszu otrzymało środki ze Starostwa.

2. 18 maja starosta uczestniczył w uroczystości nadania Publicznemu Gimnazjum w Białej Piskiej imienia Jana Pawła II. Ze względu na osobę Ojca Świętego wydarzenie to miało podniosły charakter. Nadanie szkole imienia Jana Pawła II jest ogromnym zobowiązaniem zarówno dla pracowników szkoły jak i jej wychowanków.

3. 19 maja starosta uczestniczył w uroczystości przekazania stanowiska komendanta Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Bemowie Piskim. Nowym komendantem mianowany został mjr Rafał Jędrzykowski.

4. 20 maja starosta wziął udział w Międzypowiatowym Czwórboju Lekkoatletycznym odbywającym się na terenie gminy Mikołajki.

 

 

Z PRAC KOMISJI

     

  • 16 maja na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Zespół Szkół Nr 1 w Piszu przedstawił informacje o ocenie gospodarowania finansami Szkoły.

  • 17 maja posiedzenie odbyła Komisja Rolnictwa. Komisja pozytywnie zaopiniowała m.in.: informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie oraz realizację zadań przez służby Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Piszu oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy na rok 2005 Powiatu Pisz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".

  • 18 maja Komisji Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała m.in. informację dotyczącą zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w powiecie oraz informacje dotyczące realizacji zadań przez Komendę Powiatową Policji w Piszu.

  • 19 maja posiedzenie odbyła Komisja Samorządu. Komisja pozytywnie zaopiniowała m.in.: projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Piszu za 2004 r.; projekt uchwały zmieniającego uchwałę Nr XVII/101/04 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagradzania dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu; projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy na rok 2005 Powiatu Pisz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"; projekt uchwały zmieniającego uchwałę nr X/40/99 Rady Powiatu w Piszu z dn. 17 czerwca 1999r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczone usługi w szkolnych schroniskach młodzieżowych powiatu piskiego oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest powiat piski

 

PRZYPOMINAMY!!!

  

Istnieje możliwość zamieszczania swojej oferty na powiatowej stronie internetowej.

 

POWIATOWY URZĄD PRACY INFORMUJE!!

 

   Zarządzeniem Nr 11/2005 z dnia 19.05.2005 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu, w miesiącu maju 2005r. dzień 27.05.2005 r. jest dniem wolnym od pracy. Dzień 27 maja 2005 r. podlega odpracowaniu w sobotę dnia11 czerwca 2005 r

 

OGŁOSZENIE

 

   Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603, ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, iż w lokalu Starostwa Powiatowego w Pisz przy ulicy Gizewiusza 5 (II piętro) wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres od 20.05.2005 r. do 11.06.2005 r. wykaz G.7004/14/2005 niżej wymienionej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela przyległej nieruchomości oznaczonej dz. 501/4.

1.       Działka nr 501/3 o powierzchni 0,0420 ha położona w Piszu przy ul. Warszawskiej.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji tut. Starostwa lub telefonicznie pod nr 423 35 05 wew. 54.

 

STAROSTA SKŁADA PODZIĘKOWANIA

 

  • Społeczności Gminnego Zespołu Szkół w Piszu, za zaproszenie na uroczystość obchodów Święta Szkoły,

  • Burmistrzowi Miasta Mrągowa, za zaproszenie na wyścigi rowerów górskich „SkodaAuto GRAND PRIX MTB”.

  • Okręgowej Radzie Łowieckiej w Suwałkach Polskiego Związku Łowieckiego, za zaproszenie na II Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ.

  • Burmistrzowi Pisza, z a zaproszenie na uroczyste podpisanie umowy partnerskiej między gminą Pisz a

  • Dyrektor Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie, za zaproszenie na debatę poświęconą problemowi odpadów, w ramach projektu „Rozbudzić rozumienie Ziemi”

  • Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Uczniom Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Okartowie, za zaproszenie na uroczysty apel szkolny w ramach realizacji projektu Programu Sokrates- Comenius.