Wydanie Nr 107,  z dnia 29.04.2005 r


 

 

WILKI PISKIE

   W imieniu Kapituły wszystkich Państwa serdecznie zapraszam na galę II Edycji „Wilka Piskiego”- naszego dorocznego wyróżnienia przyznawanego osobom, których działalność i osiągnięcia przyczyniają się do rozwoju Ziemi Piskiej. Ponadto Kapituła przyznaje tytuł „Wilczka Piskiego” dla młodych mieszkańców powiatu, którzy poprzez swoje osiągnięcia zasługują na to wyróżnienie. Laureatów obu wyróżnień poznamy 5 maja 2005 roku. Uroczystość odbędzie się w Piskim Domu Kultury.Patronat medialny sprawuje Pan Andrzej Siezieniewski, Prezes Polskiego Radia.

 Starosta Piski- Zbigniew Włodkowski

 

 INFORMACJE Z POWIATU

1. 21 kwietnia rozpoczął się turniej wiedzy o ruchu drogowym, składający się z etapów teoretycznego oraz praktycznego. Turniej zorganizował Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piszu. 

2. 21 kwietnia odbyło się posiedzenie Kapituły „Wilka Piskiego”. Ogłoszenie listy nominowanych oraz laureatów tytułu „Wilka Piskiego” oraz „Wilczka Piskiego” odbędzie się w dniu 05 maja w Piskim Domu Kultury podczas Gali II Edycji tego wyróżnienia, która rozpocznie się o godz. 17.00.

3. 21-22 kwietnia w Piszu odbyła się Konferencja PFRON nt. „Zadania samorządu terytorialnego w zakresie rozwiązywania społecznych problemów osób niepełnosprawnych i źródła ich finansowania”. W konferencji uczestniczyli m.in. starosta oraz wicestarosta.

 

 

UWAGA ROLNICY!

   15.05.2005r. mija termin składania wniosków o płatności obszarowe w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Opóźnienie złożenia wniosku o jeden dzień powoduje niepotrzebną stratę 1% należnych pieniędzy. Czekając z wnioskiem do ostatniej chwili narażasz się na niepotrzebną stratę czasu w kolejkach. Przypominam 15.05.2005 r. to ostatni dzień.

 

UWAGA!!!

   Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina wszystkim, którzy posiadają spreparowane zwierzęta, że w dniu 30.04.2005r. mija termin zgłoszenia do Wojewody wszystkich posiadanych okazów podlegających ścisłej ochronie. Zwierzęta podlegające ścisłej ochronie wyszczególnione są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26.09.2001r. Dz.U.130 z 2001r.poz. 1457 a wykazy wywieszone na tablicach ogłoszeń przy ul. Warszawskiej 5, Pl. Daszyńskiego 7 oraz Gizewiusza 5.

 

PRZETARG 7001//2/2005

   Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) i § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

  • Położenie nieruchomości: m. Ruciane Nida ul. 11-ego Listopada

  • Numer działki: 227/131

  • Powierzchnia działki:1,906 m2

  • Numer księgi wieczystej:31677

  • Cena wywoławcza:    20.000 zł. + VAT 22%

  • Wadium:2.000zł.

  • Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana teren byłej strzelnicy.

  • Przeznaczenie nieruchomości:w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania jest przeznaczona pod usługi ogólnomiejskie.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.05.2005 r. o godzinie 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Pl. Daszyńskiego 7, sala nr 16. Osoby przystępujące do przetargu winne wpłacić wadium w gotówce w podanej wysokości w terminie do dnia 13.05.2004 r. na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Cenę nabycia nieruchomości należy wnieść najpóźniej do dnia zwarcia umowy przenoszącej własność na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005. Dostęp do działki nr 227/131 od drogi publicznej jest zabezpieczony poprzez działkę nr 394/34 stanowiącą własność Gminy Ruciane Nida KW 12965 na podstawie nieodpłatnej służebności gruntowej ustalonej w uchwale Nr XVIII/8/2004 Rady Miejskiej w Rucianem Nidzie z dnia 30 stycznia 2004 r. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca. W razie nie stawienia się bez usprawiedliwienia osoby ustalonej na nabywcę nieruchomości w określonym miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

STAROSTA SKŁADA SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

p. Markowi Dancewiczowi oraz władzom samorządowym w Białej Piskiej, za zaproszenie na Mistrzostwa Polski Juniorów w Unihokeju.