Wydanie Nr 106,  z dnia 22.04.2005 r

Spis treści:

1. INFORMACJE Z POWIATU

2. TYRKŁO - BUWEŁNO

3. INFORMACJE ZSO W PISZU

4. PODZIĘKOWANIA STAROSTY


 

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.   11 kwietnia Starosta spotkał się ze studentami- uczestnikami projektu „PEACE- lekcja tolerancji”, którego głównym celem jest uwrażliwianie młodych ludzi na potrzeby osób odmiennych ras, kultur czy religii. W ramach projektu powiat piski odwiedzili m.in. studenci z Australii, Turcji, Kazachstanu i Kenii. Zagraniczni goście uroczyście pożegnani zostali 15 kwietnia w Zespole Szkół nr 1 w Piszu.

2.   12 kwietnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu odbyło się spotkanie poświęcone powstaniu Powiatowego Centrum Powiadamiana Ratunkowego. W spotkaniu uczestniczył dyrektor Szpitala Powiatowego w Piszu, Komendant PSP Pisz oraz zaproszeni goście merytorycznie współpracujący przy tworzeniu PCPR. W spotkaniu udział brali przedstawiciele firmy FALCK MEDYCYNA sp. z.o.o. z Warszawy, którzy przedstawili propozycje współpracy w zakresie ochrony zdrowia. Ustalono, iż początkiem powstania PCPR będzie utworzenie zintegrowanego stanowiska powiadamiania oraz usprawnienie łączności z jednostkami ratowniczymi.

3.   12 kwietnia Kapituła Wilka Piskiego ustaliła termin uroczystej gali na dzień 05 maja o godz. 17.00. Gala Wilka Piskiego zakończy wspólny Konwent Powiatów Województwa Warmińsko- Mazurskiego z niemieckim Landem Schleswig- Holstein.

4. 12 kwietnia Zespół Rehabilitacji Społecznej rozpatrywał wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie pobytu na turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, komunikowaniu i technicznych oraz zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rozpatrzono również wnioski organizacji pozarządowych o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Zespołowi Rehabilitacji Społecznej przewodniczył Starosta Piski.

5.  12 kwietnia w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Łupkach rozpoczęto mierzenie jakości pracy, które przeprowadza wizytator ełckiego oddziału Kuratorium Oświaty p. Teresa Piszczek.

6.   13 kwietnia Starosta, dyrektorzy Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Zarządu Dróg uczestniczyli w Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej. Starosta przedstawił informację dotyczącą rozmów z firmą IKEA, dyrekcją Lasów Państwowych oraz z syndykiem na temat możliwości uruchomienia zakładu w Drygałach. W sesji udział brała również pełnomocnik syndyka p. Katarzyna Oleszkiewicz, która poinformowała radnych i sołtysów o tym, że z powodu braku zainteresowania ze strony nabywców syndyk złożył wniosek do sądu w Warszawie o umorzenie upadłości zakładu. Oznacza to, iż zakład powróci do poprzedniego właściciela, natomiast sprzęt i obiekty wystawione zostaną na licytację. Przedstawiono również plany inwestycyjno- remontowe na drogach powiatowych w gminie Biała Piska i program dla bezrobotnych z byłych PGR-ów z terenu gminy.

7.   14 kwietnia odbył się Finał III. Powiatowego Konkursu Historycznego pn. „Dawne Dzieje Ziemi Piskiej” organizowanego przez Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu. Organizatorzy: Waldemar Brenda oraz Jolanta Raszczyk do jury zaprosili profesorów z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. W Konkursie udział wzięły Liceum Ogólnokształcące w Orzyszu, Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej oraz Zespół Szkół nr 1 w Piszu.

8.  14 kwietnia na terenie powiatu piskiego miało miejsce wyjazdowe posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Województwa Warmińsko- Mazurskiego z udziałem samorządów powiatów piskiego i giżyckiego. Powiat piski reprezentowali wicestarosta Andrzej Nowicki oraz burmistrz Orzysza Jan Aleszczyk. Tematem posiedzenia było wprowadzenie do strategii naszego województwa projektu budowy kanału Tyrkło- Buwełno wraz z infrastrukturą turystyczną. Wniosek obu powiatów dotyczący w/w projektu Komisja zaopiniowała pozytywnie.

 

TYRKŁO - BUWEŁNO

   14 kwietnia b.r. w Orzyszu odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Samorządowego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Komisja lustrowała miejsce planowanej przeprawy pomiędzy jeziorami Tyrkło i Buwełno. Ważne to dla nas wydarzenie, ponieważ oznacza to, że nasze wysiłki nabierają coraz bardziej realnych kształtów. Przypomnę, że już dwa lata temu rozpoczęliśmy rozmowy z powiatem giżyckim o potrzebie podjęcia wspólnych wysiłków na rzecz utworzenia połączenia wodnego pomiędzy jeziorami Niegocin i Śniardwy. Idea nie jest nowa, ale gdyby udało się ją zrealizować Mazury uzyskałyby nową atrakcję turystyczną, a gminy Miłki i Orzysz szanse na rozwój sektora turystycznego, powstawanie nowych miejsc pracy i dodatkowych źródeł dochodów mieszkańców. Oczywiście ani dwie gminy, ani dwa powiaty nie są w stanie udźwignąć ciężaru finansowania takiej inwestycji. Nie będzie też ona szybko zrealizowana, najważniejsze jednak, że w sprawie dzieje się już coś konkretnego. Chcemy, by finansowanie oparte było o środki europejskie. By pokazać włodarzom regionu, że nasze cztery samorządy są w swych działaniach już wystarczająco zdeterminowane, podpisaliśmy porozumienie, zgodnie z którym realizację przedsięwzięcia rozpoczniemy od remontu drogi przebiegającej wzdłuż przyszłego szlaku wodnego. Zgodnie z tym porozumieniem drogi powiatowe na trasie Orzysz – Góra – Cierzpięta – Marcinowa Wola – Miłki znajduje się w planach modernizacyjnych w latach 2005 – 2007 i w ten sposób poprawiony zostanie m. in. dostęp do atrakcyjnie położonych miejsc inwestycyjnych. To przedsięwzięcie ma oczywiście być finansowane również ze środków europejskich, czyli programu ZPORR. Program ten preferuje projekty, które realizowane są w porozumieniu z innymi podmiotami, a zatem nasz projekt powinien otrzymać kilka dodatkowych punktów, na tzw. wkład własny przeznaczono środki naszego powiatu i gminy Orzysz. Teraz najważniejsze i dlaczego wizyta Komisji Strategii Rozwoju była tak istotna? Otóż uzyskaliśmy zapewnienie, że komisja będzie rekomendować projekt Tyrkło – Buwełno do treści zapisów nowelizowanej właśnie strategii rozwoju naszego województwa. Znaczy to, że w oparciu o przyznane regionom środki na realizację Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – 2015, nasz projekt będzie miał preferencje i znaczenie regionalne. Prócz wielu załączników i uchwał aplikacja o środki musi spełniać warunek zgodności z kierunkami rozwoju, a stara europejska zasada mówi: „Jeśli coś jest w strategii zapisane – może być zrealizowane. Jeśli nie zostało zapisane – realizowane na pewno nie będzie.” Nasz projekt mieści się w tym pierwszym wariancie.

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE ZSO W PISZU

  • W dniach 5 – 9 kwietnia Sebastian Chojniak uczestniczył w eliminacjach centralnych Olimpiady Informatycznej rozegranych w Sopocie, uzyskując tytuł finalisty i prawo wstępu na kierunek informatyki bez dodatkowych egzaminów.

  • Robert Siwik zajął 10 miejsce w trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Wybierz swoją przyszłość”, uzyskując jednocześnie tytuł laureata i indeks na Wyższą Szkołę Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Podsumowanie wyników konkursu i uroczyste rozdanie nagród odbyło się 13 kwietnia.

  • Katarzyna Klimaszewska zakwalifikowała się do eliminacji wojewódzkich Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, które odbędą się 23 kwietnia w Olsztynie. Opiekun: Stanisława Neumann.

 

STAROSTA SKŁADA PODZIĘKOWANIA:

  • Dowódcy Batalionu Saperów w Orzyszu, ppłk Ryszardowi Wiśniewskiemu, za zaproszenie na uroczystości Dnia Sapera.

  • p. Jolancie Raszczyk i p. Waldemarowi Brendzie, za zaproszenie na Finał III Powiatowego Konkursu „Dawne Dzieje Ziemi Piskiej”

  • za zaproszenie na pierwsze spotkanie z cyklu „Goście Wojciecha Kassa” w Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu.

  • Wojewodzie Warmińsko- Mazurskiemu oraz Rektorowi Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, za zaproszenie na konferencję regionalną podsumowującą pierwszy rok członkostwa Polski w Unii Europejskiej pn. „Polska gospodarka żywnościowa w rok po akcesji do UE”.

  • Krajowej Radzie Zarządców Dróg Powiatowych, z zaproszenie na VI Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych.

  • Zarządowi Koła Łowieckiego nr 70 „Cyraneczka” oraz Komisji Rewizyjnej, za zaproszenie na uroczystości obchodów 50 rocznicy założenia Koła.