Wydanie Nr 105,  z dnia 15.04.2005 r


 

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.  30 marca odbyła się narada dyrektorów poradni psychologiczno- pedagogicznych oraz placówek szkolnictwa specjalnego z rejonu delegatury Kuratorium Oświaty w Ełku. Spotkanie dotyczące tworzenia arkusza organizacyjnego szkoły i awansu zawodowego nauczycieli, poprowadziła wicedyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ełku Teresa Piszczek. W spotkaniu uczestniczył m.in. Starosta.

2.  Starosta składa serdeczne podziękowania :

 • Pani Barbarze Ruszczyńskiej, Prezes Banku Spółdzielczego w Rucianem Nidzie, za zaproszenie na walne zgromadzenie członków Zarządu Banku.

 • Panu Wilhelmowi Stomie, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Giżycko, za zaproszenie na uroczystości związane z zakończeniem pracy zawodowej.

3.  POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ POWIATOWY W PISZU INFORMUJE, iż w dniu 12 kwietnia b.r. w Nidzkim Ośrodku Zdrowia, o godz. 10.00 odbędzie się bezpłatne szkolenie nt. „Co nowego w cukrzycy”. W trakcie spotkania nastąpi wybór gminnego Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Rucianem Nidzie. Przed spotkaniem istnieje możliwość zmierzenia ciśnienia oraz poziomu cukru we krwi.

 

 „Z SESJI RADY POWIATU”

31 marca odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu, podczas której:

 1. rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok,

 2. rozpatrzono projekt uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia;

 3. rozpatrzono projekt uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia,

 4. rozpatrzono projekt uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Łupkach oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia,

 5. rozpatrzono projekt uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia,

 6. rozpatrzono projekt uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piszu oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia,

 7. rozpatrzono projekt uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia,

 8. rozpatrzono projekt uchwały w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2005 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

 9. rozpatrzono projekt uchwały w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym i Ośrodku Interwencji Kryzysowej,

 10. rozpatrzono projekt uchwały w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu,

 11. rozpatrzono projekt uchwały w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie,

 12. rozpatrzono projekt uchwały w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Drozdowi,

 13. rozpatrzono projekt uchwały w sprawie likwidacji internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu,

 14. rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2005 – 2006”,

 15. rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach

Poza tym przedstawiono sprawozdania z:

 1. wykonania budżetu powiatu za 2004 rok wraz z uchwaleniem statutowego absolutorium dla Zarządu Powiatu w Piszu,

 2. działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2004 rok.

 

KONKURS

   Fundacja im. Stefana Batorego rozpoczęła przyjmowanie wniosków w konkursie na Mikrogranty na Indywidualny Rozwój w ramach Programu Społeczeństwa Obywatelskiego. Celem projektu jest umożliwienie działaczom i pracownikom organizacji pozarządowych podnoszenia kwalifikacji, zdobywania doświadczeń lub nawiązywania kontaktów ważnych zarówno z punktu widzenia indywidualnego rozwoju zawodowego danej osoby, jak i rozwoju organizacji. Z dostępnych w ramach konkursu dotacji będą mogły skorzystać osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniach, konferencjach, specjalistycznych szkoleniach, wizytach studyjnych, stażach lub innych formach zdobywania nowych doświadczeń i nawiązywania współpracy z partnerskimi instytucjami. Tematyka szkoleń, kursów, staży i innych wybranych form edukacji może dotyczyć różnych aspektów zarządzania organizacją (prawo, finanse, zarządzanie personelem, planowanie, ewaluacja, nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, itp.). Uzyskane środki można przeznaczyć na sfinansowanie:

 • kosztów podróży, w tym zakwaterowania i diet;

 • opłat za udział w szkoleniu lub kursie;

 • opłat konferencyjnych;

 • innych, zależnie od charakteru wybranej formy kształcenia.

   Beneficjentami dotacji mogą być etatowi pracownicy, stali współpracownicy zatrudnieni na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło, jak i stali wolontariusze organizacji, z co najmniej dwuletnim stażem pracy. O dotację dla nich mogą ubiegać się niezależne, nie nastawione na zysk organizacje pozarządowe. Organizacja może wystąpić o dotację dla jednej osoby. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania będą miały osoby pracujące w małych i średnich organizacjach, działających poza dużymi ośrodkami miejskimi. O dotację nie mogą występować organizacje, które korzystają w okresie objętym konkursem z grantu instytucjonalnego Fundacji Batorego.
   Maksymalna wysokość dotacji: 2000 złotych. Własny wkład finansowy nie jest konieczny. Okres wykorzystania dotacji - najpóźniej do 30 czerwca 2006. Wnioski, przygotowane według wytycznych, należy złożyć w 2 egzemplarzach, w terminie od 1 kwietnia do 13 maja 2005 roku (data wpłynięcia dokumentów). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca czerwca 2005. Więcej informacji oraz wytyczne do przygotowania wniosku znajdują się na stronie Fundacji im. Stefana Batorego oraz na www.ngo.pl .