Wydanie Nr 101,  z dnia 18.03.2005 r


RUBES WOOD

    Kiedy przed ośmioma laty upadłą Fabrykę Płyt Drewnopochodnych SA w Rucianem Nidzie nabył zagraniczny inwestor wydawało się, że będzie to dla tego miasta wybawienie. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że w szybkim tempie odtworzone zostaną miejsca pracy, a zainwestowany włoski kapitał unowocześni i rozwinie zakład. Od 2002 roku Rubbes Wood sp. zoo. nie istnieje, zakład jest zdewastowany, narosłe wierzytelności rozliczają komornicy, a właściciel przepadł bez wieści. Pomijam rozczarowanie tak społeczności lokalnej jak również władz gminy i powiatu. To nie pierwszy przypadek w  powiecie, gdy mieszkańcy czekają na pracę, samorząd angażuje środki i energię, a inwestor okazuje się nieodpowiedzialny.
   Proces dewastacji i rozkradania mienia upadłej spółki doprowadził do powstania zagrożenia na terenie nieistniejącego zakładu. Jako pierwszy zwrócił na to uwagę Burmistrz Leszek Gryciuk, który już wielokrotnie zwracał się do odpowiednich służ w Olsztynie o podjęcie natychmiastowych działań. Pozostawione bez jakiegokolwiek dozoru mienie jest niszczone lub kradzione przez nieustalonych sprawców, a stan budynków grozi katastrofą. Zwłaszcza, że niestrzeżony teren przyciąga nie tylko amatorów cudzego mienia, ale i dzieci. W połowie stycznia doszło do rozszczelnienia znajdujących się tam zbiorników z woda amoniakalną i zagrożenia skażeniem środowiska. I chociaż dzięki interwencji powiatowej straży pożarnej udało się temu zapobiec, to ryzyko powstania kolejnych zagrożeń rośnie z dnia na dzień. W przeciągu ubiegłego roku policja prowadziła 17 postępowań przygotowawczych w związku z różnymi zdarzeniami, a straż pożarna interweniowała 8 razy. Skala zjawiska narasta więc w zastraszającym tempie.
    10 marca na wniosek Burmistrza Gryciuka zebrał się w starostwie sztab antykryzysowy, aby podjąć konkretne już działania i zapobiec groźbie ewentualnej katastrofy. Przyjęliśmy, że Komenda Powiatowa Policji skieruje w rejon zagrożenia częstsze patrole, gmina Ruciane Nida oznakuje teren odpowiednimi tablicami, a powiat podejmie kroki w celu przygotowania działań prawnych wobec właściciela i wierzycieli, tak aby uwzględniono interes publiczny i zagrożenie katastrofą. Działania te będą trudne i czasochłonne, ponieważ procedura prawna wobec byłego właściciela, aby np. przejąć majątek, zobowiązywałaby samorząd do przejęcia jego długów, a na to nikogo nie stać. Jakikolwiek nie byłby finał tej sprawy, to najistotniejszym jest zapobieganie katastrofie i nieszczęściu. Dlatego zwracam się do Państwa, do wszystkich mieszkańców Rucianego Nidy, z apelem o umiar i zachowanie zdrowego rozsądku. Budynki są w fatalnym stanie, nie wiadomo, czy to wszystko nagle nie runie i co tam jeszcze w ziemi siedzi. Przede wszystkim zaś, pilnujcie najmłodszych, aby nie doszło do najgorszego.

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.  8 marca w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie odbyło się spotkanie dotyczące stopnia realizacji dopłat bezpośrednich do gospodarstw rolnych z terenu powiatu i gminy Orzysz. Dyrektor ARiMR poinformował, że na terenie województwa zrealizowano już  99% dopłat.

2.  8 marca, podczas spotkania w sprawie prezentacji powiatowej trasy turystycznej ustalono, że materiał promocyjny będzie prezentowany na sesji Rady Gminy Mikołajki ustalono w dniu 30 marca b.r. Gmina Mikołajki wyraża zainteresowanie wspólnym projektem promocyjnym, który obejmował będzie łącznie pięć gmin. Materiał prezentował będzie starosta.

3.  9 marca w Zespole Szkół nr 1 w Piszu odbyły się powiatowe eliminacje do Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej. Do trzeciego etapu komisja zakwalifikowała Martę Andrzejczyk i Karolinę Bednarską. Olimpiada odbędzie się 1 kwietnia b.r. Gratulujemy.

4.  9 marca odbyło się spotkanie inicjatywne w sprawie utworzenia Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości. W spotkaniu udział brali przedsiębiorcy oraz przedstawicieli powiatu i gminy Pisz.

5. 10 marca na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego dyskutowano nad wypracowaniem kierunków działań zmierzających do wyeliminowania zagrożeń dla zdrowia i życia osób przebywających na terenie zakładu RUBES WOOD w Rucianem Nidzie.

6.  10 marca Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Piszu zorganizował konferencję, której tematem przewodnim były obchody Dnia Inwalidy. Uczestnicy spotkania zapoznani zostali z procedurami sanatoryjnymi oraz dostępnością do funduszy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

7.  10 marca odbyło się spotkanie dyrektorów szkół i placówek powiatu piskiego dotyczące planów doskonalenia zawodowego nauczycieli w powiecie piskim. Spotkanie poprowadziła p. Grażyna Przasnyska, Dyrektor Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

8.  10 marca wicestarosta uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Powiatową Komendę Policji w Piszu w sprawie realizacji programu „Bezpieczna Warmia i Mazury”, którego celem jest redukcja poczucia zagrożenia na terenie szkół i miasta.

9.  11 marca odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Pisz, na którym m.in. pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2005 – 2006.

10.  STAROSTA SKŁADA SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

  • za zaproszenie na Drugie Spotkanie Laureatów Ogólnopolskich Konkursów Poetyckich i Poezji Śpiewanej

  • za zaproszenie na spotkanie poświęcone zabytkowym zespołom pałacowym na Warmii i Mazurach, zorganizowane w Muzeum Ziemi Piskaj.

 

UWAGA KONKURS

Fundacja wspomagania wsi im. Stefana Batorego we współpracy z Bankiem Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych ogłaszają konkurs „ Kultura Bliska- Chrońmy nasze dziedzictwo kulturowe”. Udział w konkursie polega na zgłoszeniu projektu, którego istotą będzie troska o zasoby kultury lokalnej - chęć jej pielęgnowania, ocalenia lub odtworzenia, uczenie dbania o nią, a jednocześnie wykorzystywania jej w rozwoju gospodarczym gminy czy wsi. Projekt musi:

  • być realizowany w miejscowościach do 6 000 mieszkańców,

  • Realizacja projektu powinna się rozpocząć po 1 września 2005 i nie trwać dłużej niż 18 miesięcy.

  • Organizacje-wnioskodawcy muszą mieć swoją siedzibę na terenie gminy, w której projekt będzie realizowany.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety społeczne, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, itp. Wniosek należy przesłać pocztą do 23 kwietnia b.r. na adres Fundacji Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1 01-022 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego). Więcej informacji na stronie www.fww.org.pl