Wydanie Nr 99,  z dnia 04.03.2005 r


Policjanci w statystyce

   Wyniki pracy Komendy Powiatowej Policji w Piszu w ubiegłym roku są znacznie lepsze niż w ubiegłych latach. W 2004 roku stwierdzono 1581 przestępstw. Z tej liczby 74.0% zostało wykrytych ( w 2003 r 68,5%). Wskaźnik ten jest wysoki i znacznie przewyższa średnią wojewódzką – 66.4%. Wskaźnik wykrycia samych przestępstw kryminalnych wyniósł 60,3 % i przekroczył wskaźnik ubiegłoroczny (54,2%). Zadowalające są też efekty przy w ujawnianiu przestępstw, z ustawy o przeciwdziałaniu narkomani oraz przestępstw gospodarczych. Wyraźnie z roku na rok wzrasta skuteczność policjantów w wykrywaniu tych przestępstw. W 2004 roku przestępstw dot. narkomanii ujawniono o 62.5%, a przestępstw gospodarczych o 96,7 % więcej niż w 2003 roku. Mniej natomiast zadowalające są efekty w ujawnianiu przestępczości przeciwko mieniu. Wykrywalność tych przestępstw na poziomie 37,9% powinna mobilizować naszych stróżów prawa do większego wysiłku. Widocznie zmniejszyła się też liczba rozbojów z 97 do 27, a wykrywalność tej bardzo groźnej kategorii przestępstw jest bardzo wysoka i wynosi 88,9%. Mniej było kradzieży samochodów, a liczba takich przestępstw spadła z 49 do 36. Następnym zadaniem, które wymaga zwiększenia działań to bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wyraźnie zwiększa się nasilenie ruchu na drogach. Ma to niewątpliwy wpływ na liczbę zdarzeń drogowych. W 2004 roku na drogach powiatu piskiego zginęło 13 osób. Tragiczne w skutkach wypadki drogowe wymuszają na policjantach podejmowania zdecydowanych działań mających na celu dyscyplinowanie kierujących. W 2005 roku w większym stopniu te działania zostaną skierowane w miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych, których było 88. Ponadto policjanci odnotowali 688 kolizji drogowych. W pracy prewencyjnej prawie o 100% zwiększyła się liczba policjantów kierowanych do służby w patrolach pieszych. W tym często wykorzystywano służbę w patrolach jednoosobowych. Policjanci prewencji w trakcie służb patrolowych ujawnili 13067 wykroczeń w 10190 przepadkach zastosowano pouczenie. Ponadto skierowali 658 wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń do Sądu Grodzkiego. Pozostali ujawnieni sprawcy wykroczeń zostali ukarani mandatami karnymi.
   Tyle suche statystyki, za które nasi policjanci zostali bardzo wysoko ocenieni podczas narady w Komendzie Wojewódzkiej w Olsztynie. Potwierdzają to również przeprowadzone badania i respondenci twierdzą, wzrasta w regionie zaufanie do policji i poziom poczucia bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że mieszkańcy naszego powiatu również odczuwają poprawę, a w imieniu naszego samorządu i mieszkańców chciałbym na ręce Komendanta Borkowskiego złożyć gratulacje i życzenia stuprocentowej wykrywalności przestępstw. Wiem, że już na początku roku zaczęły się zatrzymania sprawców wielokrotnych włamań na terenach ogrodów działkowych i domków letniskowych.

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.  21 lutego, w starostwie, odbyło się spotkanie członków Polskiego Związku Łowieckiego z członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej posłem Jerzym Czepułkowskim oraz Przewodniczącym Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach. Spotkanie dotyczyło przyszłości łowiectwa w Polsce w kontekście wstąpienia w granice Unii Europejskiej.

2.  21 lutego obradowała Komisja Edukacji. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał dotyczących: zmian w „Strategii Rozwoju Powiatu Piskiego na lata 2004-2015”; utworzenia szkół policealnych w ZSZ w Piszu oraz w ZS nr 1 w Białej Piskiej; zamiaru likwidacji internatu przy ZSO w Piszu. Negatywnie zaopiniowano projekty uchwał dotyczących utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Piszu, jak również projekt uchwały dotyczący połączenia obu placówek

3.  21 lutego Komisja Rewizyjna zapoznana została z informacją Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego o sposobie gospodarowania środkami PINB w II półroczu 2004 roku.

4.  22 lutego w Wojewódzkiej Komendzie Policji w Olsztynie odbyło się spotkanie sprawozdawcze z działalności Policji z terenu całego województwa. Działania KPP w Piszu ocenione zostały pozytywnie. W spotkaniu uczestniczyli Wicestarosta Piski oraz Komendant Powiatowej Policji w Piszu.

5.  23 lutego w rozmowach z Dyrektorem Generalnym firmy IKEA, dotyczących firmy EASTWOOD w Drygałach oraz podjęcia nowej inwestycji na terenia naszego powiatu, uczestniczyli starostowie.

6.  23 lutego w rocznej odprawie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu uczestniczył Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie, który bardzo dobrze ocenił działalność Powiatowej Straży Pożarnej w Piszu w roku 2004.

7. 23 lutego w Olsztynie odbył się Konwent Starostów, który dotyczył m.in. stypendiów, przekazanych przez Ministra Gospodarki i Pracy ze środków ZPORR uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom. Ustalono termin wypłaty I transzy stypendiów na II połowę marca b.r. W Konwencie udział brał przedstawiciel Wydz. Edukacji i Sportu.

8.  23 lutego Powiatowy Oddział Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków zorganizował uroczystość podsumowującą projekt pn. „Integracja- zdrowy styl życia”, na której nastąpiło wręczenie dyplomów i wyróżnień najbardziej aktywnym uczestnikom projektu. Powyższy projekt zrealizowany został z programu grantowego Zarządu Powiatu Pisz.

9.  25 lutego zorganizowano spotkanie dyrektorów szkół, podlegających Starostwu, z olsztyńskim Wicekuratorem Oświatowym, którego tematem przewodnim były matury 2005. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy Starosty Piskiego.

 

 „Z SESJI RADY POWIATU”

OBRADY XXVIII SESJI RADY POWIATU PISZ
24 lutego Rada Powiatu Pisz pozytywnie rozpatrzyła m.in. projekty uchwał:

  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pisz, dotyczącej wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 40252 - ulic Pionierów i Długiej w Piszu”;

  • w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok;

  • w sprawie przekształcenia szkoły policealnej w ZSDiL w Rucianem Nidzie;

  • w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Olsztyńskiego, działającej na terenie Powiatu Piskiego

W trakcie obrad, przedstawiono kierunki działalności Zarządu Powiatu na rok 2005 oraz okresowe sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Pisz.

 

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA INFORMUJE

W I półroczy roku szkolnego 2004/2005 przyjętych zostało 443 dzieci i młodzieży szkolnej. Udzielono 308 porad zgłaszającym się rodzicom, nauczycielom i młodzieży. Zgodnie z zapotrzebowaniem szkół i placówek oświatowo- wychowawczych przeprowadzono: zajęcia psychoedukacyjne w 20 klasach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; 5 szkoleniowych Rad Pedagogicznych; 9 spotkań z rodzicami uczniów. Od dnia 03.02. b.r. Poradnia rozpoczęła kolejny cykl zajęć Szkoły dla Rodziców, w której uczestniczy 12 osób. W chwili obecnej, bezpośrednią pomocą psychologiczno- pedagogiczną objętych jest 132 dzieci i młodzieży.

Uwaga!
W związku z zapotrzebowaniem ze strony środowiska, Poradnia wprowadza dodatkowy dyżur konsultacyjny- od 01.03.05 r. dyżury prowadzone będą w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca, w godz. 12.00- 17.00.