Wydanie Nr 96,  z dnia 11.02.2005 r


 

    Jako osoba niezwiązana bezpośrednio ze szkolnictwem, mam ten komfort, że potrafię patrzeć na jego problemy bez zawodowego „skrzywienia” i mogę je widzieć w szerszym kontekście, szczególnie finansowym.
    Najpierw kilka faktów: 40% samorządów w naszym kraju wykorzystuje nadwyżkę budżetową z środków przeznaczonych na oświatę na inne cele. Powiat Piski – nie, ponieważ nasz powiat nie ma takiej nadwyżki. Jak to się dzieje, że prawie połowa samorządów potrafi wygospodarować środki tam, gdzie u nas jest bezdenna dziura? Jak to się dzieje, że samorządy i szkoły potrafią sięgać po pieniądze poprzez tworzenie klas integracyjnych i sportowych, które wydatnie mogą zwiększyć bon, a my tego nie robimy?
   Czemu, wbrew ogólnopolskim tendencjom, utrzymujemy, wręcz konserwujemy, chory stan internatów? Sobotnie spotkanie z Radcą Ministra Edukacji – p. Czesławą Kunkiewicz – Waligórą jeśli nie otworzyło oczu dyrektorom i księgowym naszych szkół, to na pewno utwierdziło starostwo, że reformy są konieczne. W ubiegłym roku dopłaciliśmy do utrzymania piskich internatów 440 tys. zł., podczas gdy ich obłożenie było na poziomie 55%!!! Pani Waligóra nie powiedziała tego wprost, lecz dziwiła się, jak możemy starać się w ministerstwie o dodatkowe środki, jeśli pozwalamy sobie na marnotrawienie własnych, już otrzymanych funduszy.
   Jednym z powodów ograniczających możliwości ubiegania się powiatu o środki europejskie jest permanentny brak funduszy na wkład własny, którym mogłoby być owe 440 tys. zł. Przykład internatu w Białej Piskiej wskazuje, że apokaliptyczna wizja, która po jego zamknięciu miała się ziścić, nie tylko nie stała się faktem, ale stanowi swego rodzaju drogowskaz na przyszłość.
    Koszt utrzymania pomieszczeń naszych wydziałów w budynku Urzędu Miasta to 8 tys. zł. miesięcznie. Dlaczego ich nie przenieść do naszego budynku i w ten sposób wprowadzić realne oszczędności, czyli prawie 100 tys. zł. rocznie?
   Uważam również, że najwyższy już czas przygotowywać się do utworzenia Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół, który znakomicie sprawdza się w innych samorządach. Trzeba również przyjrzeć się godzinom ponadwymiarowym, w których mieści się 70 etatów...
   Doskonale zdaję sobie sprawę, że narażam się jakiejś części nauczycielskiego środowiska, jednak czas rozpocząć debatę w sprawie uzdrowienia naszego szkolnictwa. Pieniądze publiczne nie mogą być marnotrawione i za ich właściwe wykorzystanie odpowiadamy jako powiat.
   Efekty tych działań, bez uszczerbku dla uczniów i pracowników oświaty powiatu piskiego, widoczne będą już w roku następnym.

Wicestarosta Powiatu Pisz Andrzej Nowicki

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.  31 stycznia wicestarosta wraz z naczelnikiem Wydz. Ochrony Środowiska uczestniczyli w sesji Rady Miejskiej w Rucianem Nidzie, gdzie omawiano m.in. kwestię poprawy sytuacji ekologicznej na jeziorach gminy Ruciane Nida.

2.  2 lutego w Internacie Zespołu Szkół Zawodowych odbył się bal karnawałowy zorganizowany wspólnie przez Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Łupkach, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Stowarzyszenie Młodzieżowe Centrum Wolontariatu.

3. 3 lutego wicestarosta uczestniczył w spotkaniu z pracownikami PKP, dotyczącym możliwości uruchomienia dodatkowej linii kolejowej na trasie Pisz- Olsztyn. W tej sprawie starosta złożył wniosek do Marszałka naszego województwa.

4. 4 lutego starostowie i naczelnicy wydziałów Ochrony Środowiska i Budownictwa wzięli udział w spotkaniu stowarzyszenia Turystycznego „Śniardwy- Nowe Guty”, które dotyczyło budowy portu na jeziorze Śniardwy.

5. 4 lutego dyrektorzy, zastępcy dyrektorów i główni księgowi szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu uczestniczyli w naradzie z udziałem Radcy MENiS p. Cz. Kunkiewicz- Waligórą. Omówiono wysokość subwencji oświatowej i czynniki, które na nią wpływają.

6.  Starosta składa serdeczne podziękowania:

 • Uczniom, Nauczycielom oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Okartowie, za zaproszenie na uroczystość setnej rocznicy urodzin patrona szkoły.

 • Uczniom i Dyrekcji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach, Uczestnikom i Dyrekcji Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Stowarzyszeniu Młodzieżowe Centrum Wolontariatu, za zaproszenie na bal karnawałowy.

PCPR INFORMUJE!

1. W 2005 r. realizowany jest „Program wyrównywania różnic między regionami” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiat piski został zakwalifikowany do realizacji obszaru A, B, C i D programu. Realizatorami programu są jednostki samorządu terytorialnego: samorządy wojewódzkie (obszar A); samorządy powiatowe (obszary B, C i D).
Projektodawcami i beneficjentami programu mogą być dla:

 1. obszaru A ( wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny) – podmioty, które utworzyły i prowadzą obiekty służące rehabilitacji:
  • fundacje i stowarzyszenia posiadające statutowy zapis o działalności rehabilitacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • państwowe uczelnie medyczne,
 2. obszaru B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej lub placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – podmioty, które utworzyły i prowadzą zakłady opieki zdrowotnej lub placówki edukacyjne,
 3. obszaru C (wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości) – pracodawcy, którzy przez okres, co najmniej 36 miesięcy zatrudnią osoby niepełnosprawne bezrobotne lub poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu, skierowane do pracy przez powiatowy urząd pracy,
 4. obszaru D (likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusów i autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych) – fundacje, stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne, których statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz gminy i powiaty.
Wniosek o dofinansowanie należy składać do dnia 28 lutego 2005 r. (obszar A- Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 6; obszar B, C, D- PCPR w Piszu, ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz, tel. 424-11-39). Więcej informacji na stronie: www.pfron.org.pl.
2. Od 01 stycznia b.r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczyna realizację programu „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.
O przyznanie pomocy finansowej w ramach programu mogą ubiegać się osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym): studenci jak też słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych; uczniowie szkół policealnych; studenci uczelni zagranicznych lub odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach Unii Europejskiej,uczącymi się w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu.
Program, warunki oraz procedury realizacji i wzór wniosku umieszczone są na stronie internetowej PFRON
www.pfron.org.pl. Więcej informacji można uzyskać również w Warmińsko – Mazurskim Oddziale PFRON w Olsztynie, ul. Kopernika 46A, tel/faks: 89/534-91-51, e-mail: olsztyn@pfron.org.pl

PRZETARGI

1. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603, ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, iż w lokalu Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Gizewiusza 5 wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres od 08.02.2005 r. do 01.03.2005 r. wykaz G.7011/1/20005 niżej wymienionej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego użytkownika wieczystego.

 • Działka nr 1127/58 o powierzchni 0,7131 ha poł. w Piszu przy ul. Warszawskiej.

2. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, iż w lokalu Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Gizewiusza 5 wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres od 08.02.2005 r. do 01.03.2005 r. wykaz G.7011/2/2005 niżej wymienionych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkownika wieczystego:

 • Działka nr 1127/24 o powierzchni 0,0022 ha poł. w Piszu przy ul. Warszawskiej.

 • Działka nr 1128/47 o powierzchni 0,0088 ha poł. w Piszu przy ul. Warszawskiej.

 • Działka nr 1160 o powierzchni 0,0110 ha poł. w Piszu przy ul. Warszawskiej.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydz. Geodezji tut. Starostwa lub tel.423 35 05 wew. 54.