Wydanie Nr 95,  z dnia 04.02.2005 r


Ploty Piskie

   W styczniowym numerze Faktów Piskich, tak jak chyba w każdym numerze tego miesięcznika, znaleźć można kilka tekstów, których autorzy krytycznie odnoszą się do powiatu lub/i starosty. Nie jest to jakieś szczególne zjawisko, ponieważ po to media są, aby kontrolowały poczynania władzy i w tym tkwi istota demokracji. Media zatem wyszukują afery, zbierają plotki, gubią się w domysłach i spekulują, a wszystko po to, by rzetelnie informować społeczeństwo o swych odkryciach. Kwestie „politycznych” preferencji, jakie Fakty zdążyły w ciągu swego istnienia uwidocznić, pozostawiam domyślnym czytelnikom, bo jeśli wybierani uprawiają z wyborcami pewnego rodzaju wyborczą grę, to media również nie krępują się tu wcale. Że ucierpi na tym obiektywizm i czyjeś dobre imię, tym redakcja zdaje się zupełnie się nie przejmować.
   Artykuł „Gmina dała powiatowi kasę” to tekst wprawdzie krótki, jednak ilość wypisywanych bzdur i bezczelnych pomówień wystarczyłaby na całą szpaltę. Pierwszym faktem (Piskim) jest, że gmina Biała Piska przekazała powiatowi środki, jednak nie 100, a 40 tys. zł.!!! Drugim faktem (Piskim) jest, że powiat dołożył 79 tys. zł. i za te pieniądze wyremontowana została ul. Szkolna w Drygałach (gm. Biała Piska). Trzecim faktem (Piskim) jest, że nagrody starosty pochodzą z odrębnego funduszu, „uciułanego” z urlopów macierzyńskich i zwolnień lekarskich pracowników. Nagrody te, w kwotach od 2 tys. zł. do 500 zł. bruttto zostały przyznane naczelnikom wydziałów, kierownikom jednostek, dyrektorom szkół i zamknęły się kwotą ok. 20 tys. zł. Na marginesie: radny Duda (członek komisji rewizyjnej) powinien chyba wiedzieć, że środków przekazanych na podstawie porozumienia nie można przekazywać na żadne inne cele?! Czwartym wreszcie faktem (Piskim) jest, że starosta nie przyznał sobie żadnej nagrody, nie przyzna i przyznać nie może, choć pewnie Mariusz Gosk i Fakty Piskie nad tym bardzo boleją. Nagrodę staroście przyznać może tylko i wyłącznie rada powiatu, a Włodkowski, oświadczam, nie występował i podczas całej swej kadencji na pewno nie wystąpi o przyznanie takowej.
    Irytuje mnie jeszcze styl, w jakim redakcja uprawia swoją tzw. politykę informacyjną. Pisze pan Gosk, że temat jest bulwersujący, kwota niebagatelna, niedostatek odczuwalny, mieszkańcy grodu zacni, a złość i rozgoryczenie tych szlachetnych ludzi go nie dziwi. Otóż, kopiując styl pana Goska, chcę zapewnić wszystkich „mieszkańców tego zacnego grodu”, jak i wszystkich „szlachetnych ludzi” z tej gminy, że 40 tys. zł. jest również „niebagatelną kwotą” i możecie mi Państwo wierzyć, że pieniądze „wsparły zadania realizowane przez powiat”, a „każda złotówka została mądrze wydana dla pożytku publicznego”. Radny Duda wielokrotnie miał możność zapytać mnie o kwotę przekazaną z budżetu Waszej gminy i jej przeznaczenie, że aż się dziwię, czemu tego nie uczynił. Zwłaszcza, że dokumentacja w tej sprawie znajduje się w urzędzie gminy. Całą sprawę zamierzam szczegółowo przedstawić radnym gminy Biała Piska na najbliższej sesji.
    Tekst zamieszczam w naszym Biuletynie, ponieważ rzecz cała wymaga pilnego wyjaśnienia. W sumie to powinienem się cieszyć, że Fakty opublikowały omawiany tekst. Znaczyć to może, że nie ma starosta Włodkowski „brudu za paznokciami” skoro trzeba się zniżać do kłamstw i pomówień, aby mu jakąś większą łatę przypiąć.
    Rozumiem, że Fakty Piskie muszą obok rzetelnej informacji przedstawiać coś, co będzie podgrzewało wyborczą atmosferę, jednak czy nie lepiej byłoby utworzyć dla nich oddzielną rubrykę, np. Ploty Piskie?

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.  25 stycznia Starostowie odbyli spotkanie z burmistrzem Orzysza oraz ze Starostą giżyckim dotyczące wspólnej inwestycji drogowej Orzysz - Góra - Cierzpięty - Marcinowa Wola.

2.  26 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie "Mostu Jana" w Dziadowie. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali m.in. Starosta Piski p. Jan Winter- dyrektor Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz p. Janusz Zaleski- zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
   Nowo otwarty most zastąpił tzw. "Dziadowy most" doszczętnie zniszczony w wyniku huraganu z 2002 roku.

 

 „Z SESJI RADY POWIATU”

   27 stycznia b.r. odbyły się obrady XXVII sesji Rady Powiatu Pisz. Rada rozpatrzyła skargę p. Stanisława Łubkowskiego na działalność Starosty Piskiego.W tym punkcie porządku obrad sesji głosowano nad wnioskiem Komisji Edukacji w ww. sprawie. Komisja po wysłuchaniu Prezesa Klubu Sportowego "Mazur" w Piszu i przeprowadzeniu dyskusji, uznała tryb postępowania w tej kwestii za prawidłowy i uznała skargę Pana Stanisława Łubkowskiego na działalność Starosty Powiatu Pisz za bezzasadną. Powyższy wniosek przegłosowany został 14 głosami „za”. Rada rozpatrzyła m.in. projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podjęcia działań związanych z przekazaniem prowadzeniem Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie Ministrowi Środowiska, który został przegłosowany i przeszedł 16 głosami „za” oraz projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Olsztyńskiego działającej na terenie Powiatu Piskiego. Powyższy projekt uchwały został przegłosowany 10 głosami „za”.

 

PRZETARG

POWIATOWY URZĄD PRACY W PISZU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO na usługi szkoleniowe w zakresie „Przewodnik turystyczny po Województwie Warmińsko-Mazurskim”

  • Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Piszu, ul. Zagłoby 2, 12-200 Pisz, tel. (087) 425-12-95 do 96.

  • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście (nieodpłatnie) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu ul. Zagłoby 2 pok. nr 20 lub na pisemny wniosek specyfikacja zostanie przesłana pocztą.

  • Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zakończonego egzaminem dla grupy 10 osób bezrobotnych w zakresie „Przewodnik turystyczny po Województwie Warmińsko-Mazurskim”. Miejsce szkolenia teoretycznego: miasto Pisz. Kod szkolenia wg CPV: 80420000-4.
    Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Janusz Puchalski pok. nr 20, tel. (087)425-12-95 w.124.

  • Termin wykonania zamówienia do 10 lipca 2005r.

  • W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z 2004r.), którzy spełniają wymogi art. 22, ust. 1 tejże ustawy, wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych wojewódzkiego urzędu pracy, posiadający upoważnienie do przeprowadzania szkolenia przewodników turystycznych wydane przez wojewodę oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  • Kryterium wyboru oferty: cena 55 pkt., doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla przewodników turystycznych w ostatnich dwóch latach 45 pkt. Suma pkt. 100. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwięcej punktów.

  • Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego-Pisz, ul. Zagłoby 2 pok. 14 (sekretariat) do dnia 3 lutego 2005r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pok. nr 20 w dniu 3 lutego 2005r. o godz. 9.15.

  • Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.