Wydanie Nr 94,  z dnia 28.01.2005 r

2. PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
3. PUP INFORMUJE


Dwa ważne dni

   Współpraca samorządów, która przekłada się na wspólne działania, jest dla powiatu sprawą właściwie rozumianych priorytetów. Jak Państwo wiecie, zakres kompetencyjny naszego samorządu nie pokrywa się z finansowymi możliwościami, dlatego tylko wspólne przedsięwzięcia mają sens i szanse powodzenia. Dotyczy to współfinansowania zadań, jak i pozyskiwania środków z zewnątrz. Taką też zasadę będziemy przyjmować w przyszłości. Przykładem tego niech będą wspólne działania gmin i powiatu w sprawie „poklęskowych” środków, gdzie samorządy uzyskały po 100 – 150 tys. zł na własne inwestycje drogowe. Droga Pisz – Pogonie Średnie to również przykład umiejętnego współdziałania w sprawie pozyskania odpowiednich kwot, gdzie środki samorządowe były uzupełnieniem do pieniędzy pochodzących z budżetu centralnego. Analogicznie wygląda sprawa mostu w Dziadowie, gdzie samorząd, budżet centralny i Lasy Państwowe wspólnie sfinansowały to wielkie przedsięwzięcie. Jest to zarazem pierwszy etap wspólnych inwestycji i mamy obietnicę, że na etap drugi środki „poklęskowe” będą przez Kancelarię Premiera wydatkowane.
   25 stycznia b.r. podpisaliśmy ważne porozumienie, Powiaty Pisz i Giżycko oraz gminy Orzysz i Miłki będą wspólnie realizować inwestycję drogową. Rzecz dotyczy drogi z Orzysza przez Górę, Cierzpięta, Marcinową Wolę do Miłek. Swego czasu informowałem Państwa o zamiarze utworzenia przeprawy pomiędzy jeziorami Tyrało i Bawełno. Choć żadnego z samorządów jeszcze przez długi czas nie będzie stać na tak wielką inwestycję, to trzeba przecież kiedyś zrobić pierwszy krok. Droga jest właśnie takim krokiem i pozwoli turystom odkryć ten malowniczy i zupełnie nieznany zakątek Mazur. Inwestycja zostanie rozłożona na etapy i aby ją sfinalizować samorządy ubiegać się będą o środki europejskie, zwłaszcza, że wydatki po stronie powiatu Pisz i gminy Orzysz to ponad jedenaście milionów złotych.
   26 stycznia nastąpiło uroczyste oddanie do użytku mostu w Dziadowie i drogi Pisz – Pogonie Średnie. Obie inwestycje są wynikiem długotrwałych zabiegów, jakie podejmował nasz powiat. O ile most i drogi nie ucierpiały w wyniku huraganowego wiatru, to zniszczone zostały przy usuwaniu skutków klęski i wywozie drewna. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Kancelarii Premiera, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, wojewody i samorządów. Dla nas najważniejszą sprawą jest fakt, iż przedsięwzięcie było wspólne i koszt prawie 1 mln 400 tys. zł. został rozłożony na kilka podmiotów, bo przecież bez udziału budżetu centralnego i lasów nie bylibyśmy w stanie takiej inwestycji podołać.

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. 17 stycznia Starostowie odbyli spotkanie ze starostą szczycieńskim Andrzejem Kijewskim. Spotkanie dotyczyło kontynuacji wspólnych inwestycji drogowych.

2. 18 stycznia Starostowie spotkali się z pracownikami Szpitala Powiatowego w Piszu. Celem spotkania było podsumowanie działań podjętych przez placówkę w roku 2004 oraz omówienie planów działań Szpitala na rok 2005.

3. 20 stycznia Starostowie złożyli wizytę w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu, gdzie odbyli rozmowę z kierownikiem warsztatów szkolnych przy ZSZ, dotyczącą utworzenia w szkole Centrum Kształcenia Ustawicznego.

4. 21 stycznia wicestarosta Andrzej Nowicki odbył spotkanie z pracownikami Polskich Kolei Państwowych dotyczące uruchomienia dodatkowej linii PKP na trasie Olsztyn- Pisz.

5. 21 stycznia w Starostwie uroczystą inauguracją rozpoczęto cykl warsztatów artystycznych, których organizatorem jest Stowarzyszenie Agroturystyczne „Mazury”. Spotkania odbywać się będą w ramach programu „Uwierzyć w siebie- warsztaty pamiątkarskie”. Stowarzyszenie „Mazury” jest jednym z 4 stowarzyszeń, które uzyskały grant z powiatu w ramach programu współpracy z sektorem NGO.

6. Wicestarosta składa serdeczne podziękowania Marszałkowi woj. Warmińsko-Mazurskiego za zaproszenie na spotkanie noworoczne w Ełku.

 

PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

   Na lata 2004-2006 przewiduje szereg działań wspierających rozwój obszarów wiejskich. Cotygodniowo w Biuletynie Informacyjnym Starostwa Powiatowego informujemy o jednym z działań, dzisiaj zalesianie gruntów rolnych.
   Podstawowe cele działania to powiększenie obszarów leśnych poprzez zalesianie użytków rolnych o niewielkiej przydatności dla rolnictwa oraz utrzymanie i wzmocnienie ekologicznej stabilności obszarów leśnych poprzez zmniejszenie rozdrobnienia kompleksów leśnych i tworzenie korytarzy ekologicznych. Zalesianie gruntów rolnych polega na wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i przeznaczeniu ich na cele leśne. Wynika to z faktu, że nie zawsze prowadzenie produkcji rolnej jest opłacalne, szczególnie na glebach o niższej przydatności pod uprawę, a zwiększenie powierzchni lasów jest z wielu przyczyn korzystne.
Kto może przystąpić do zalesiania gruntów rolnych:

 • producent rolny, będący osobą fizyczną lub spółdzielnią produkcji rolnej, uzyskujący co najmniej 20% dochodów z tytułu prowadzenia gospodarstwa (działalności rolniczej)

 • właściciel gruntów rolnych, będących w jego posiadaniu lub w posiadaniu jego małżonka, uzyskujący dochody powyżej 80% z działalności pozarolniczej

 • grupa rolników lub właścicieli gruntów rolnych (min. 3 osoby)

Forma pomocy na zalesienia gruntów:

 1. Wsparcie na zalesienia polega na dofinansowaniu kosztów założenia uprawy, wykonania poprawek w 2 roku i zabezpieczenia przed zwierzyną. Wsparcie to ma postać zryczałtowanej płatności w przeliczeniu na 1 hektar zalesianych gruntów, wsparcie będzie wypłacane jednorazowo po założeniu uprawy.

 2. Wysokość kwoty wsparcia zróżnicowana w zależności od:

  • - proporcji gatunków iglastych i liściastych w strukturze drzewostanu:

  • - rodzaju zabezpieczenia przed zwierzyną (ogrodzenie)

  • - ukształtowania terenu, przy czym przyjęto, że na stokach o spadku większym niż 120 koszty zalesień zwiększają się o 40% w stosunku do kosztów zalesień gruntów o korzystnej konfiguracji.

 3. Premia pielęgnacyjna stanowi zryczałtowaną płatność w przeliczeniu na jeden hektar zalesionych gruntów, wypłacaną, co roku, przez 5 lat od założenia uprawy.

 4. Premia zalesieniowa stanowi rekompensatę utraconych dochodów z tytułu przekształcenia gruntów rolnych na grunty leśne i jest wypłacana, co roku, przez 20 lat od założenia uprawy leśnej. Wysokość premii zalesieniowej została zróżnicowana na dwie stawki w zależności od udziału dochodu z produkcji rolniczej w całkowitych dochodach beneficjenta.

PUP INFORMUJE

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie informuje, iż prowadzi zapisy do „banku fachowców” – rejestru osób chętnych do podjęcia pracy za granicą. Jeżeli:

 1. Jest Pan(i) fachowcem w konkretnej dziedzinie (np. kierowca, operator maszyn ruchomych, blacharz, elektryk, tokarz, rzeźnik, spawacz, informatyk, piekarz, instalator materiałów izolujących, pracownik przy produkcji narzędzi, monter konstrukcji metalowych, stolarz, kelner, kucharz, hotelarz, drukarz, murarz, glazurnik, terakociarz, zbrojarz, betoniarz, gipsiarz- pracownik budowlany, cieśla, rolnik, technik mechanik, i inne),

 2. Zna Pan(i) przynajmniej w stopniu podstawowym język obcy (np. rosyjski, angielski, niemiecki, hiszpański, francuski),

 3. Jest Pan(i) osobą w wieku nieprzekraczającym (warunek partnera zagranicznego): 35 lat (Francja), 40 lat (Niemcy), 45 lat (Hiszpania)

Prosimy o kontakt w placówkach:

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, ul. Głowackiego 28, tel. 089/522-79-81;

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, stanowisko zamiejscowe w Ełku, ul. Piłsudskiego 10, tel. 087/621-26-42;

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, oddział zamiejscowy w Elblągu, tel. 055/232-40-10;

W celu wypełnienia ankiety zgłoszeniowej dotyczącej zatrudnienia za granicą (wzór ankiety dostępny również na stronie internetowej www.up.gov.pl w linku „Praca za granicą”). Ankietę zgłoszeniową można otrzymać także w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu, pokój nr 5. WYPEŁNIENIE I DOSTARCZENIE ANKIETY NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z OTRZYMANIEM ZATRUDNIENIA.UŁATWI JEDNAK KONTAKT Z OSOBĄ ZAINTERESOWANĄ W MOMENCIE POJAWIENIA SIĘ ODPOWIEDNIEJ DLA NIEJ OFERTY PRACY.