Wydanie Nr 93,  z dnia 21.01.2005 r


 

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.  17 stycznia Starostowie odbyli spotkanie ze starostą szczycieńskim Andrzejem Kijewskim. Spotkanie dotyczyło kontynuacji wspólnych inwestycji drogowych.

2.  18 stycznia Starostowie spotkali się z pracownikami Szpitala Powiatowego w Piszu. Celem spotkania było podsumowanie działań podjętych przez placówkę w roku 2004 oraz omówienie planów działań Szpitala na rok 2005.

3.  20 stycznia Starostowie złożyli wizytę w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu, gdzie odbyli rozmowę z kierownikiem warsztatów szkolnych przy ZSZ, dotyczącą utworzenia w szkole Centrum Kształcenia Ustawicznego.

4. 21 stycznia wicestarosta Andrzej Nowicki odbył spotkanie z pracownikami Polskich Kolei Państwowych dotyczące uruchomienia dodatkowej linii PKP na trasie Olsztyn- Pisz.

5.  21 stycznia w Starostwie uroczystą inauguracją rozpoczęto cykl warsztatów artystycznych, których organizatorem jest Stowarzyszenie Agroturystyczne „Mazury”. Spotkania odbywać się będą w ramach programu „Uwierzyć w siebie- warsztaty pamiątkarskie”. Stowarzyszenie „Mazury” jest jednym z 4 stowarzyszeń, które uzyskały grant z powiatu w ramach programu współpracy z sektorem NGO.

6. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie informuje, iż prowadzi zapisy do „banku fachowców” – rejestru osób chętnych do podjęcia pracy za granicą. Jeżeli:

 • Jest Pan(i) fachowcem w konkretnej dziedzinie (np. kierowca, operator maszyn ruchomych, blacharz, elektryk, tokarz, rzeźnik, spawacz, informatyk, piekarz, instalator materiałów izolujących, pracownik przy produkcji narzędzi, monter konstrukcji metalowych, stolarz, kelner, kucharz, hotelarz, drukarz, murarz, glazurnik, terakociarz, zbrojarz, betoniarz, gipsiarz- pracownik budowlany, cieśla, rolnik, technik mechanik, i inne),

 • Zna Pan(i) przynajmniej w stopniu podstawowym język obcy (np. rosyjski, angielski, niemiecki, hiszpański, francuski),

 • Jest Pan(i) osobą w wieku nie przekraczającym (warunek partnera zagranicznego): 35 lat (Francja), 40 lat (Niemcy), 45 lat (Hiszpania)

Prosimy o kontakt w placówkach:

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, ul. Głowackiego 28, tel. 089/522-79-81;

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, stanowisko zamiejscowe w Ełku
  ul. Piłsudskiego 10, tel. 087/621-26-42;

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, oddział zamiejscowy w Elblągu, tel. 055/232-40-10;

W celu wypełnienia ankiety zgłoszeniowej dotyczącej zatrudnienia za granicą (wzór ankiety dostępny również na stronie internetowej www.up.gov.pl w linku „Praca za granicą”). Ankietę zgłoszeniową można otrzymać także w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu, pokój nr 5. WYPEŁNIENIE I DOSTARCZENIE ANKIETY NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z OTRZYMANIEM ZATRUDNIENIA.UŁATWI JEDNAK KONTAKT Z OSOBĄ ZAINTERESOWANĄ W MOMENCIE POJAWIENIA SIĘ ODPOWIEDNIEJ DLA NIEJ OFERTY PRACY.

7. Wicestarosta składa serdeczne podziękowania Marszałkowi woj. Warmińsko-Mazurskiego za zaproszenie na spotkanie noworoczne w Ełku.

PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

   Na lata 2004-2006 przewiduje szereg działań wspierających rozwój obszarów wiejskich. Cotygodniowo w Biuletynie Informacyjnym Starostwa Powiatowego informujemy o jednym z działań, dzisiaj zalesianie gruntów rolnych.
   Podstawowe cele działania to powiększenie obszarów leśnych poprzez zalesianie użytków rolnych o niewielkiej przydatności dla rolnictwa oraz utrzymanie i wzmocnienie ekologicznej stabilności obszarów leśnych poprzez zmniejszenie rozdrobnienia kompleksów leśnych i tworzenie korytarzy ekologicznych. Zalesianie gruntów rolnych polega na wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i przeznaczeniu ich na cele leśne. Wynika to z faktu, że nie zawsze prowadzenie produkcji rolnej jest opłacalne, szczególnie na glebach o niższej przydatności pod uprawę, a zwiększenie powierzchni lasów jest z wielu przyczyn korzystne.

Kto może przystąpić do zalesiania gruntów rolnych:

 • producent rolny, będący osobą fizyczną lub spółdzielnią produkcji rolnej, uzyskujący co najmniej 20% dochodów z tytułu prowadzenia gospodarstwa (działalności rolniczej)

 • właściciel gruntów rolnych, będących w jego posiadaniu lub w posiadaniu jego małżonka, uzyskujący dochody powyżej 80% z działalności pozarolniczej

 • grupa rolników lub właścicieli gruntów rolnych (min. 3 osoby)

Forma pomocy na zalesienia gruntów:

 1. Wsparcie na zalesienia polega na dofinansowaniu kosztów założenia uprawy, wykonania poprawek w 2 roku i zabezpieczenia przed zwierzyną. Wsparcie to ma postać zryczałtowanej płatności w przeliczeniu na 1 hektar zalesianych gruntów, wsparcie będzie wypłacane jednorazowo po założeniu uprawy.
  Wysokość kwoty wsparcia zróżnicowana w zależności od:

  • - proporcji gatunków iglastych i liściastych w strukturze drzewostanu:

  • - rodzaju zabezpieczenia przed zwierzyną (ogrodzenie)

  • - ukształtowania terenu, przy czym przyjęto, że na stokach o spadku większym niż 120 koszty zalesień zwiększają się o 40% w stosunku do kosztów zalesień gruntów o korzystnej konfiguracji.

 2. Premia pielęgnacyjna stanowi zryczałtowaną płatność w przeliczeniu na jeden hektar zalesionych gruntów, wypłacaną, co roku, przez 5 lat od założenia uprawy.

 3. Premia zalesieniowa stanowi rekompensatę utraconych dochodów z tytułu przekształcenia gruntów rolnych na grunty leśne i jest wypłacana, co roku, przez 20 lat od założenia uprawy leśnej. Wysokość premii zalesieniowej została zróżnicowana na dwie stawki w zależności od udziału dochodu z produkcji rolniczej w całkowitych dochodach beneficjenta.