Wydanie Nr 92,  z dnia 14.01.2005 r


To było wspaniałe!!!

   W niedzielę po raz 13-ty zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zagrała naprawdę wspaniale, a nasz powiat dołączył do grona znaczących regionalnych centrów orkiestry. Jeśli poranne wiadomości o orkiestrowym graniu z warszawskiego sztabu zestawiają informacje z Nowego Jorku i Pisza, to żartując miałbym tylko jedno medialne zastrzeżenie – najpierw należałoby wymieniać Pisz, a dopiero potem jakiś tam Nowy Jork... Był również materiał w regionalnej telewizji, gdzie pokazano, Pisz, Ruciane Nidę i Uktę. I choć nie było nas na antenie ogólnokrajowej, to za rok..., kto wie? Wolontariusze, wspaniali młodzi ludzie, zbierali pieniądze dosłownie wszędzie. Puszki ze skrzydełkami przeczesały powiat od Orzysza po Jeże i od Ukty po Bemowo Piskie. Dawał na orkiestrę kto chciał i ile mógł, a kolejne „puszkowe” rekordy były uwieczniane fotografiami.
    Najcieplejsze spostrzeżenia to zmęczone ale przejęte i rozentuzjazmowane orkiestrowym graniem twarze dzieci, które po kilku kanapkach i paru łyżkach gorącej grochówki, znów są gotowe biec lub gdzieś jechać, byle tylko zebrać jeszcze parę groszy w Wejsunach, Wiartlu czy w Drygałach. Do tego koncerty i zawody, pokazy i turnieje, a wszędzie coś się działo, wszędzie ruch i wielka wspaniała idea pomocy najmłodszym. Prócz wymiernej korzyści, jaką jest zbiórka pieniędzy na zakup aparatury i sprzętu medycznego, niesie orkiestra jeszcze coś nieuchwytnego, nie dającego się złapać w banalne zawsze słowa. Bo choć pieniądze są tak bardzo ważne i choć tyle w naszym narodowym kalendarzu ważnych rocznic i wydarzeń, to przecież nie ma takiej drugiej i nigdzie w świecie takiej orkiestry, jak nasza.
    Nie wszędzie mogłem być i nie wszystko mogłem zobaczyć, lecz wierzcie mi Państwo, nieczęsto bywam wzruszony. Wszystkim zaangażowanym, a w szczególności młodym zziębniętym i zmęczonym wolontariuszom należą się bardzo, bardzo zasłużone słowa uznania i podziękowania. Płynie z tegorocznego grania po raz kolejny nauka, aby pochopnie nie narzekać na młode pokolenie. Jest w nich przecież taka moc i potęga, że całe góry dobra mogą przenosić, jeśli się im tylko trochę pomoże. Jest też i oczywisty morał  - wystarczy rozejrzeć się wokół, znaleźć kilku, którzy chcą, a można wspólnie robić rzeczy naprawdę wielkie. Wszystkim, którzy włączyli się w orkiestrowe granie, wszystkim, którzy chcieli i ofiarowali na orkiestrę bodaj grosik, w imieniu nas wszystkich dziękuję i pozdrawiam.
    Szczególnie dziękuję tym kilku miłym dziewczynkom z buziami aniołków, które w kilku miejscach powiatu wytrzepały moje kieszenie do ostatniej złotówki. Pozwólcie jeszcze Państwo na osobistą dedykację – wylicytowane złote serduszko ofiarowuję mojej żonie i najmłodszemu z Włodkowskich, Antosiowi, oraz zespołowi lekarzy i pielęgniarek oddziału położniczego i noworodków Szpitala Powiatowego w Piszu.

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski.

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.  4 stycznia w Rucianem- Nidzie Starosta i Wicestarosta spotkali się z Nadleśniczym Nadleśnictwa Maskulińskiego Piotrem Czyżykiem. Na spotkaniu omówiona została kwestia wspólnej inwestycji drogowej Ruciane- Nida- Karwica.

2.  4 stycznia Starosta odbył spotkanie z Dyrektorem SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu p. Markiem Skarzyńskim. Ustalono, że wspólne spotkanie z pracownikami podsumowujące działalność Szpitala Powiatowego w Piszu w roku 2004 odbędzie się w dniu 18 stycznia b.r.

3.  7 stycznia Starosta, Wicestarosta, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg oraz pracownik Wydziału Strategii i Promocji p. Anna Stachlek uczestniczyli w spotkaniu z Burmistrzem gminy Orzysz p. Janem Aleszczykiem. Spotkanie dotyczyło podjęcia wspólnej inwestycji drogowej Orzysz- Góra- Cierzpięty.

4.  7 stycznia Starostowie uczestniczyli w spotkaniu z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych p. Januszem Dawidziukiem. Spotkanie dotyczyło m.in. z podjęciea wspólnych inwestycji drogowych. Omówiono również następstwa podpisania umowy na dostawę drewna z firmą IKEA oraz jej wpływ na przedsiębiorców związanych z przetwórstwem drewna na terenie powiatu piskiego. Część spotkania, w którym uczestniczyły: p. Teresa Sochaczewska- Dyrektor Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem- Nidzie oraz p. Halina Pańkowska, poświęcona została przkazaniu ZSDiL pod patronat Ministerstwa Środowiska.           

5. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Piszu zaprasza wszystkich zainteresowanych cyklem spotkań zorganizowanych w celu przeciwdziałania otyłości, związanej m.in. z nieprawidłowym „stylem życia” oraz z cukrzycą. Spotkania w ramach programu „Integracja- Zdrowy Styl Życia”, odbywać się będą w dniach: 13, 20, 27 stycznia w Sali konferencyjnej UGiM w Piszu oraz 11, 13, 18, 20 stycznia w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piszu. Program „Integracja- Zdrowy Styl Życia” finansowany jest w ramach grantu otrzymanego w wyniku konkursu skierowanego do stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Piszu.
Szczegółowych informacji udziela p. Iwona Ziółek, tel. kont. 503 60 50 61

6. Starosta Piski składa serdeczne podziękowania Prezesom i Naczelnikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Orzysz za zaproszenie na posiedzenia sprawozdawcze poszczególnych jednostek.

PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

   Na lata 2004-2006 przewiduje szereg działań wspierających rozwój obszarów wiejskich. Cotygodniowo w Biuletynie Informacyjnym Starostwa Powiatowego informujemy (z konieczności skrótowo) o jednym z działań, dzisiaj zalesianie gruntów rolnych. Podstawowe cele działania to powiększenie obszarów leśnych poprzez zalesianie użytków rolnych o niewielkiej przydatności dla rolnictwa oraz utrzymanie i wzmocnienie ekologicznej stabilności obszarów leśnych poprzez zmniejszenie rozdrobnienia kompleksów leśnych i tworzenie korytarzy ekologicznych. Zalesianie gruntów rolnych polega na wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i przeznaczeniu ich na cele leśne. Wynika to z faktu, że nie zawsze prowadzenie produkcji rolnej jest opłacalne, szczególnie na glebach o niższej przydatności pod uprawę, a zwiększenie powierzchni lasów jest z wielu przyczyn korzystne.
   Kto może przystąpić do zalesiania gruntów rolnych:

 • producent rolny, będący osobą fizyczną lub spółdzielnią produkcji rolnej, uzyskujący co najmniej 20% dochodów z tytułu prowadzenia gospodarstwa(działalności rolniczej)

 • właściciel gruntów rolnych, będących w jego posiadaniu lub w posiadaniu jego małżonka, uzyskujący dochody powyżej 80% z działalności pozarolniczej

 • grupa rolników lub właścicieli gruntów rolnych (min. 3 osoby)

Forma pomocy na zalesienia gruntów:

 • wsparcie na zalesienia polega na dofinansowaniu kosztów założenia uprawy, wykonania poprawek w 2 roku i zabezpieczenia przed zwierzyną. Wsparcie to ma postać zryczałtowanej płatności w przeliczeniu na 1 hektar zalesianych gruntów, wsparcie będzie wypłacane jednorazowo po założeniu uprawy.
  Wysokość kwoty wsparcia zróżnicowana w zależności od:

  • proporcji gatunków iglastych i liściastych w strukturze drzewostanu:

  • rodzaju zabezpieczenia przed zwierzyną (ogrodzenie)

  • ukształtowania terenu, przy czym przyjęto, że na stokach o spadku większym niż 120 koszty zalesień zwiększają się o 40% w stosunku do kosztów zalesień gruntów o korzystnej konfiguracji.

 • premia pielęgnacyjna stanowi zryczałtowaną płatność w przeliczeniu na jeden hektar zalesionych gruntów, wypłacaną co roku, przez 5 lat od założenia uprawy.

 • premia zalesieniowa stanowi rekompensatę utraconych dochodów z tytułu przekształcenia gruntów rolnych na grunty leśne i jest wypłacana co roku, przez 20 lat od założenia uprawy leśnej. Wysokość premii zalesieniowej została zróżnicowana na dwie stawki w zależności od udziału dochodu z produkcji rolniczej w całkowitych dochodach beneficjenta.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Powiatowym Biurze Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Piszu prze ul 1- go Maja 4.