Wydanie Nr 91,  z dnia 07.01.2005 r


WOSP

    13 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w tę niedzielę i już 13 raz wszyscy wspomagać będziemy największą akcję dobroczynną w historii naszego kraju. Przez ten czas orkiestra zebrała prawdziwą fortunę, za którą kupiono medyczne wyposażenie ratujące życie i zdrowie dzieci. Ofiarność i dary serca pomogły w realizacji programów medycznych np. przesiewowego badania słuchu, zakupu pomp insulinowych, wspomagania oddychania noworodków czy badania wzroku wcześniaków. Nie ma chyba szpitala, w którym nie stałoby urządzenie zakupione ze środków zebranych przez fundację, a czerwone serduszka orkiestry są praktycznie na każdym oddziale dziecięcym w Polsce. Trudno uciec od patetycznego tonu, gdy w pamięci odżywają obrazy małych bezbronnych istot podłączonych do medycznej aparatury, bo właśnie wrażliwość względem najmłodszych stanowi istotę człowieczeństwa.
   Po kilku latach stosunkowo małej i niezadowalającej aktywności Orkiestry w Piszu, wreszcie doczekaliśmy się zespołu młodych wolontariuszy. Główny ciężar przeprowadzenia imprezy wziął na siebie Piski dom Kultury i Młodzieżowe Centrum Wolontariatu przy ZSZ w Piszu. A będzie się działo. Oj, będzie się działo! Już od ósmej rano rusza zbiórka pieniędzy, potem projekcja filmów i występy zespołów, a o dwudziestej Światełko do Nieba. Będzie również aukcja, loteria i wiele innych atrakcji. Równolegle odbywać się będą imprezy w Rucianem Nidze, Orzyszu i Wejsunach, gdzie organizatorzy przygotowali już dawno odpowiednie imprezy, a wśród nich koncerty, zawody i pokazy sztucznych ogni.
   Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są w zamyśle wielką narodową kwestą, jednak przez trzynaście lat zdążyły urosnąć do miana symbolu. Stały się świętem i symbolem wspólnych działań ludzi dobrej woli. Najważniejsze jest, że do organizacji finałów garnie się młodzież, owi wolontariusze, którzy znajdują w sobie chęć i zapał, by zbierać pieniądze na tak szczytny cel. Za to należą się im słowa szczerego uznania.

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.  27 grudnia posiedzenie odbyła Komisja Edukacji. Komisja pozytywnie zaopiniowała m.in. projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/150/04 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2004r. ze środków PFRON.

2.  29 grudnia odbyła się XXVI Sesja Rady Powiatu Pisz, na której Radni zajęli się m.in. uchwaleniem budżetu powiatu na 2005 rok; rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu. Radni pozytywnie rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Andrzeja Nowickiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu oraz z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa (…). Przedłożony został do zatwierdzenia plan pracy Komisji na rok 2005 oraz plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz na 2005 rok. Sprawozdanie okresowe z działalności złożył Zarząd Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz Komisja Samorządu Rady Powiatu, Komisja Rolnictwa.

3.  28 grudnia odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Komisji Bezpieczeństwa. Starosta złożył podziękowania służbom mundurowym i cywilnym za współpracę w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu piskiego.

4.  30 grudnia na noworocznym spotkaniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych Starosta posumował ich roczną pracę, podkreślając tym samym duże zaangażowanie dyrektorów w zakresie sprawowania nadzoru nad prowadzonymi inwestycjami, remontami oraz adaptacjami pomieszczeń i budynków szkolnych.

5.  31 grudnia odbyło się noworoczne spotkanie z pracownikami wszystkich wydziałów Starostwa Powiatowego w Piszu. W trakcie spotkania Starostowie podsumowali kończący się rok oraz podziękowali obecnym za wykonywaną pracę. W spotkaniu uczestniczył również p. Kazimierz Klimek- Przewodniczący Rady Powiatu Pisz.

6.  31 grudnia na Placu Daszyńskiego Starosta, Burmistrz Pisza oraz Radni wspólnie z mieszkańcami powiatu powitali Nowy Rok. O północy odbył się pokaz fajerwerków sfinansowany wspólnie przez Starostę i Burmistrza Pisza.

7. Ogłoszony już został nowy harmonogram konkursów na działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na 2005 rok.

 • Rozwój turystyki i kultury (Działanie 1.4); Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe (Działanie 3.3) - rozpoczęcie naboru wniosków - 31 styczeń

 • Infrastruktura drogowa (Działanie 1.1.1); Infrastruktura ochrony środowiska (Działanie 1.2); Lokalna infrastruktura społeczna (Działanie 3.5) - rozpoczęcie naboru wniosków - 28 luty

 • Obszary wiejskie (Działanie 3.1) - 31 marzec, rozpoczęcie naboru - 4 kwiecień

 • Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (Działanie 1.5); Obszary podlegające restrukturyzacji (Działanie 3.2) - rozpoczęcie naboru wniosków - 4 maj

 • Infrastruktura transportu publicznego (Działanie 1.1.2); Regionalna infrastruktura społeczna (Działanie 1.3) - rozpoczęcie naboru przyjmowania wniosków - 22 sierpień

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu konkursów w ramach ZPORR znajdują się na stronie: www.wm.24.pl

PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

    Na lata 2004-2006 przewiduje szereg działań wspierających rozwój obszarów wiejskich. Cotygodniowo w Biuletynie Informacyjnym Starostwa Powiatowego informujemy ( z konieczności skrótowo) o jednym z działań, dzisiaj wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt.
    Do podstawowych celów programu rolnośrodowiskowego należy promocja systemów produkcji rolniczej zgodnych z wymogami ochrony środowiska, ochrony i kształtowania krajobrazu, ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków dzikiej fauny i flory oraz ich siedlisk, a także ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Dodatkową korzyścią programu jest poprawa stanu świadomości ekologicznej wśród społeczności wiejskiej.
   Działanie to zwane jest także Krajowym Programem Rolnośrodowiskowym (PKR) i obejmuje 7 przedsięwzięć:

 1. rolnictwo zrównoważone –ograniczenie nawożenia, zbilansowanie gospodarki nawozami, przestrzeganie następstwa roślin

 2. rolnictwo ekologiczne –stosowanie metod rolnictwa ekologicznego

 3. utrzymanie łąk ekstensywnych – przywrócenie lub kontynuacja wykaszania traw w terminie od 1 lipca włącznie

 4. utrzymanie pastwisk ekstensywnych – przywrócenie lub zachowanie ekstensywnych wypasów na półnaturalnych pastwiskach w sposób gwarantujący utrzymanie walorów florystycznych

 5. ochrona gleb i wód – stosowanie międzyplonów w celu zwiększenie udziału gleb z okrywą roślinną w okresie jesienno - zimowym

 6. strefy buforowe – tworzenie nowych, 2 lub 5 metrowych pasów zadawnionych na granicy gruntów rolnych z wodami powierzchniowymi lub terenami intensywnie użytkowanymi rolniczo

 7. zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich – utrzymanie hodowli ras bydła, koni i owiec zagrożonych wyginięciem

Użytki rolne, które mogą być objęte programem:

W zależności od pakietu, program rolośrodowiskowy może być realizowany w całym kraju lub w wybranych gminach ( strefy priorytetowe). Obszar powiatu piskiego obejmuje:

 • gminę Ruciane – Nida

 • gminę Pisz

 • gminę Orzysz

Rolnik z gminy Biała Piska może się ubiegać o uczestnictwo w programie, jeśli co najmniej 1 ha uprawianych gruntów jest położona na terenie gminy Orzysz lub Pisz. Szczegółowych informacji można uzyskać w Powiatowym Biurze Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Piszu prze ul 1- go Maja 4.

 PODZIĘKOWANIA

Starosta wspólnie z Dyrektor Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Łupkach pragną złożyć wyrazy podziękowania dla Rotary Club Hamburg-Haake, w szczególności dla p. Petera Richtersa za wyposażenie sal lekcyjnych Ośrodka.