Wydanie Nr 90,  z dnia 31.12.2004 r


 

    Minął półmetek, a to czas na małe podsumowanie. Mimo wciąż niesprzyjających dla samorządów okoliczności wieloma przedsięwzięciami możemy się pochwalić i tylko te niektóre należałoby wyakcentować.
     Rozpoczęliśmy długofalowy proces remontów i modernizacji placówek oświatowych, rozpoczynając od termomodernizacji ZSZ w Piszu i remontów sal gimnastycznych ZS Nr 1 i ZSO w Piszu, oraz ZSO w Orzyszu. Wśród Pozyskaliśmy dotacje z MEN na adaptacje sal dydaktycznych w szkołach i placówkach (170 tys. zł.) oraz na odnowienie gabinetów profilaktycznych (ponad 250 tys. zł.). Otworzyliśmy szkołę zawodową w  Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Łupkach i przyznaliśmy 5 rocznych Stypendiów Starosty. Zakończony został kolejny remont w Praniu, a zatem kolejne brawa dla Wojtka Kassa, ponieważ sala konferencyjna wygląda naprawdę imponująco. Rozpoczęło działalność Młodzieżowe Centrum Wolontariatu przy internacie ZSZ w Piszu. Rozpoczęło „koncertowo” uzyskując dofinansowanie ze środków europejskich. Choć to przede wszystkim sukces młodzieży i opiekunek, to z przyjemnością im gratulując, uznaję, że jest to też sukces powiatu. Z tym wydarzeniem współgrać będzie powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu, nad powołaniem której prace już rozpoczęliśmy. W dniu wejścia naszego państwa do struktur zjednoczonej Europy przeprowadziliśmy pierwszą edycję Wilka Piskiego, którego laureatami zostali pp. Mira Kreska, Grzegorz Karwowski, ks. Dariusz Kruczyński, Jagienka i Wojciech Kassowie oraz rodzina państwa Ciborowskich. Ważne było to wydarzenie i już dziś powinniśmy zastanawiać się nad kandydaturami do przyszłorocznej edycji. Otwarte zostały Środowiskowy Dom Samopomocy i Dom Pomocy Społecznej w Ukcie, a dzięki uzyskanym dodatkowym pieniądzom ze środków PFRON możliwe było utworzenie 3 miejsc pracy dla niepełnosprawnych oraz zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Wdrożony został również Informatyczny POMOST. W ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi powiat przyznał organizacjom 4 granty, ale o tym już Państwu niedawno pisałem. Na ukończeniu są też prace nad naszym folderem i mapą promującą trasę turystyczną wokół Jeziora Śniardwy. Największym problemem wciąż pozostają bezrobocie i drogi. Jeszcze raz wypada pochwalić p. Śląską – Zyśk za pozyskanie ponad 2.5 mln. zł.. Wiem też, że właśnie czeka na dofinansowanie utworzenia Klubu Pracy. Wciąż odczuwamy skutki huraganu sprzed dwóch lat. Naprawa i remonty zniszczonych wywózką drewna dróg trwała będzie latami, a przyznane nam środki są i będą za małe. Trzeba jednak zaznaczyć fakt remontu mostu w Dziadowie i kwotę 4 mln zł. przeznaczoną w tym roku na remonty dróg. Zaznaczyć również trzeba dobrą współpracę z burmistrzami i nadleśniczymi naszego powiatu i oby współpraca ta układała się coraz lepiej.

Życzmy sobie wszyscy aby nadchodzący nowy, 2005 rok, był przynajmniej tak dobry, jak właśnie mijający.

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.  8 grudnia uczniowie ZS nr 1 w Piszu wzięli udział w rejonowym Konkursie Historycznym. Zwycięzcami etapu szkolnego zostali: Tomasz Gbur (opiekun - I. Audul-Peżyńska) i Przemysław Jastrzębski (opiekun - E. Chrostowska). Przewodniczącym komisji był  W. Brenda.

2.  10 grudnia w ZS nr 1 w Piszu odbyła się III edycja szkolnego Wielkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów liceum. W konkursie udział wzięło 9 osób. Planowanych jest VI edycji. Zakończenie konkursu nastąpi w marcu 2005r.

3.  13 grudnia w Rucianem- Nidzie wicestarosta Andrzej Nowicki odbył spotkanie odnośnie likwidacji składowisk odpadów niebezpiecznych na terenie powiatu. W spotkaniu uczestniczyli: p. Jan Aleszczyk, p. Jerzy Bil- przedstawiciel Wojskowej Akademii Technicznej Instytutu Chemii oraz p. Bogdan Meina - dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego

4.  Dyrektor Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Łupkach składa  gorące podziękowania p. Mirze Kresce Prezes Piskiego Stowarzyszenia Miasta i Rejonu Pisz „ROŚ” za przekazanie na rzecz Ośrodka mebli szkolnych.

5.  Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego serdecznie zaprasza wszystkich do odwiedzania strony internetowej www.rop.pisz.prv.pl na której można znaleźć wiele interesujących informacji dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych powiatu.

 

Z POSIEDZEŃ KOMISJI

1. 15 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, podczas którego zajęto się analizą działalności Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych w dziedzinach objętych zadaniami komisji. Komisja rozpoczęła również prace nad opracowaniem planu pracy komisji na I półrocze 2005 roku.

2.  16 grudnia posiedzenie odbyła Komisja Samorządu. Komisja rozpatrzyła projekt budżetu powiatu na rok 2005 oraz zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego a także w sprawie zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego SP ZOZ w Piszu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXV/150/04 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2004 roku ze środków PFRON.

3. 18 grudnia w Olsztynie odbyła się konferencja zorganizowana przez Oddział Endykronologiczny i Diabetologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nt. „Intensyfikacji leczenia cukrzycy”. Konferencja miała na celu przybliżenie wiedzy o cukrzycy i jej powikłaniach nie tylko lekarzom i pacjentom, ale również władzom samorządowym i całemu społeczeństwu. W konferencji udział wzięła Prezes Piskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków p. Iwona Ziółek.

4.  21 grudnia w Starostwie Powiatowym w Piszu odbyło się podsumowanie powiatowej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Pani Agnieszka Osińska- koordynator kampanii na terenie powiatu przedstawiła, w formie prezentacji multimedialnej, sprawozdanie z przebiegu Akcji. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Starosta Piski, ks. Dziekan Zbigniew Bzdak, p. Ewa Ryzińska- dyrektor OSW w Łupkach, p. Anna Błaszczyk- dyrektor MG Biblioteki Publicznej w Piszu oraz liderzy kampanii i sponsorzy.

 

OGŁOSZENIE

PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANĄ Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

   Każdy podmiot prowadzący działalność związaną z wytwarzaniem, zbieraniem, transportem, odzyskiem bądź unieszkodliwianiem odpadów obowiązany jest zgodnie z ustawą z dnia z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn.zm) uzyskać wymagane prawem zezwolenie w zakresie wytwarzania odpadów.
Zgodnie z art. 17 ustawy o odpadach wytwórca odpadów obowiązany jest do:

  • uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie (program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powinien być opracowany zgodnie z art. 20 w/w ustawy),

  • przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne (informacja powinna być opracowana zgodnie z art. 24 w/w ustawy),

  • uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne (wniosek powinien być opracowany zgodnie z art.18 w/w ustawy oraz art.184 ustawy Prawo ochrony środowiska).
    W zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

   Zgodnie z art. 26 ustawy o odpadach posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności (wniosek powinien być opracowany zgodnie z art. 27). W zakresie zbierania i transportu odpadów. Zgodnie z art. 28 ustawy o odpadach posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów jest obowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie tej działalności.
Podmiotem korzystającym ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn.zm) jest:

  • przedsiębiorca oraz osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, oraz osoby wykonujące zawód medyczny,

  • jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą,

  • osoba fizyczna nie będąca podmiotem, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

   Składanie wniosków oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 5, tel. 424 11 36, p. Sylwia Podeszwik.