Wydanie Nr 89,  z dnia 17.12.2004 r


Młodzieżowa Rada Powiatu

   Wzorem innych powiatów chcielibyśmy doprowadzić do utworzenia młodzieżowego odpowiednika naszego samorządu. Powodów takiego zamiaru jest wiele i nie sposób omówić je w kilku zdaniach, jednak idea warta jest uwagi. W krajach o znacznie starszej, niż nasza, demokracji udział możliwie szerokiego spektrum obywateli w życiu publicznym przejawia się większą aktywnością, podczas gdy u nas najczęściej jest to działalność polityczna. Utrwalona wieloma już pokoleniami demokracja krajów zachodnich nie powstała przecież sama z siebie. Te postawy kształtowały się poprzez długoletnią propagację idei samorządności i wspólnoty lokalnej.    Społeczeństwo obywatelskie to idea, którą należy krzewić raczej poprzez konkretne działania, niż kolejne dyskusje. Działaniem takim jest właśnie tworzenie młodzieżowego parlamentu.
   Zamysł w swej istocie jest prosty. W szkołach ponadgimnazjalnych przeprowadzone zostaną wybory radnych pierwszej kadencji. Każda szkoła wyłoni spośród swoich wychowanków trzy osoby, które tworząc radę będą stanowiły podmiot reprezentujący młode pokolenie. Do grupy dołączy jedna osoba wyłoniona spośród wolontariuszy. Powinny być to osoby rzutkie i przedsiębiorcze, skłonne do refleksji i uwagi dla spraw dotyczących uczniowskiego środowiska. Jednocześnie wyobrażam sobie, że będą mogły stanowczo wyrażać własne stanowisko i skutecznie domagać się dla niego uwagi. Chodzi przecież o dalekosiężny plan wychowania następnego pokolenia naszego powiatu, więc już dziś należy szukać w ich reprezentacji przyszłych społeczników czy radnych. Jest to tym bardziej ważne, że rada, prócz opiniowania naszych projektów uchwał, sama takie projekty będzie mogła zgłaszać. Mam nadzieję, że w krótkim czasie zdoła również sama opracować własne wnioski i skutecznie ubiegać się o dofinansowanie. Rada korzystać będzie mogła z sił i środków naszego biura, ponieważ kolejne posiedzenia i sesje wymagać będą odpowiedniego przygotowania.
   Zagrożeniem dla takiej rady może być przerost formalizmu i biurokracji. Załatwianie spraw w samorządzie to zazwyczaj długa procedura, która młodym nie odpowiada ze względu na oczekiwanie natychmiastowych wyników. Mimo to uważam, że ma to również swój pozytywny aspekt, ponieważ nie tylko ludzie młodzi ale również wielu dorosłych obywateli w ogóle nie orientuje się, jak funkcjonuje i co tak naprawdę może ich samorząd. To jedno jest dla mnie pewne, że nikt z nas nie urodził się demokratą i obywatelem. Dlatego obu postaw powinniśmy uczyć następne pokolenia.

Pozdrawiam Starosta Powiatu piskiego- Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. 6 grudnia Starostowie wraz z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu p. Leszkiem Skolimowskim odbyli spotkanie z projektantem p. Nowakowskim w sprawie projektu przebudowy ulic Długiej i Pionierów w Piszu.

2. 7 grudnia dokonano oficjalnego otwarcia dróg leżących w obrębie powiatów Szczytno- Mrągowo- Giżycko- Pisz. Na terenie powiatu piskiego odebrano odcinek drogi E 16 w miejscowości Okartowo. Otwarcia dokonali zastępca Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad p. oraz Dyrektor Olsztyńskiego Oddziału GDDKiA p. Waldemar Królikowski.

3. 8 grudnia wicestarosta Andrzej Nowicki odbył spotkanie z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie p. mgr inż. Alfredem Szlaskim. Spotkanie związane było z podjęciem prób przekazania Zespołu Szkól Drzewnych i Leśnych w Rucianem- Nidzie, od stycznia 2006 roku, pod opiekę Ministerstwa Środowiska. W spotkaniu uczestniczyła również Dyrektor ZSDiL w Rucianem- Nidzie p. Teresa Sochaczewska.

4. 9 grudnia w Warszawie Starosta wraz Wicestarostą złożyli wizytę właścicielowi firmy KWAZAR. Spotkanie dotyczyło możliwości podjęcia wspólnych działań z zakresu promocji turystyki oraz inwestycji dotyczących przetwórstwa odpadów wtórnych na terenie powiatu piskiego.

5. 9 grudnia odbyły się warsztaty dowódczo- sztabowe przedstawicieli piskich oraz ełckich Powiatowych Zespołów Reagowania Kryzysowego (KP Policji, KP PSP, Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatowego Zarządu Dróg, Rejonu GDDKiA), pracowników gmin powiatu piskiego odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe oraz Komendy Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Bemowie Piskim. Tematem przewodnim warsztatów było „Działanie elementów wyznaczonych do usuwania skutków klęsk żywiołowych w rejonie odpowiedzialności powiatów piskiego i ełckiego”. Gospodarzem warsztatów był Komendant OSPWL ppłk Marek Marcińczyk.

UWAGA WŁAŚCICIELE GOSPODARSTW ROLNYCH!

Plan rozwoju obszarów wiejskich na lata 2004-2006 przewiduje szereg działań wspierających rozwój obszarów wiejskich. Cotygodniowo w Biuletynie Informacyjnym Starostwa Powiatowego będziemy informowali (z konieczności skrótowo) o jednym z działań, dzisiaj wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla gospodarstw rolnych położonych na terenach, na których produkcja rolnicza jest utrudniona ze względu na niekorzystne warunki naturalne. Dopłaty wyrównawcze dla gospodarstw w ramach ONW powinny zrekompensować istniejące utrudnienia w stosunku do gospodarstw położonych na pozostałych obszarach. Wysokość dopłat w ramach ONW w poszczególnych gminach przedstawia się następująco po za dopłatą powierzchniową:

ONW nizinne strefa I ( dopłata zł/h) 179zł

 • gmina Ruciane– Nida – tereny wiejskie

 • gmina Biała Piska – tereny wiejskie

 • gmina Orzysz – tereny wiejskie

ONW nizinne strefa II ( dopłata zł/h) 264zł

 • Pisz – tereny wiejskie

UWAGA KONKURSY

1.  Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektu „Alternatywne formy edukacji przedszkolnej” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytetu 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działania 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie schematu a) Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem. Projekt ma charakter pilotażowy i w pierwszym etapie jego wdrażania będzie realizowany w 11 województwach, w których wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej jest niższy od średniej wartości wskaźnika dla całego kraju. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu można składać w zapieczętowanej i oznaczonej kopercie osobiście lub przesłać pocztą (przesyłką kurierską) na adres instytucji wdrażającej: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa, pokój nr 60, w terminach: od godz. 8.30 w dniu 13 grudnia 2004 roku do godz. 16.00 w dniu 21 stycznia 2005 roku.
Wnioski należy sporządzać za pomocą aplikacji komputerowej – Generator Wniosków (wersja nie wcześniejsza niż 2.0.25) dostępnej na stronie internetowej www.simik.gov.pl. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie MENiS- www.menis.gov.pl

2.  Chcąc przeciwdziałać dyskryminacji osób powyżej 50 roku życia w dostępie do rynku pracy, Ministerstwo Gospodarki i Pracy ogłasza konkurs o udzielanie grantów na projekty pilotażowe w ramach Programu „50 PLUS”. Celem programu 50 PLUS jest pomoc osobom bezrobotnym w wieku powyżej pięćdziesięciu lat. W konkursie o dofinansowanie w ramach programu mogą brać udział projekty pilotażowe ułatwiające podjęcie pracy lub uruchomienie własnej działalności gospodarczej przez bezrobotnych powyżej 50  roku życia.

Projekty mogą składać następujące podmioty:

 • wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy (po uzyskaniu pisemnej zgody odpowiedniego organu zatrudnienia),

 • organizacje pracodawców,

 • związki zawodowe,

 • instytucje szkoleniowe,

 • agencje zatrudnienia,

 • samorządy gminne lub placówki podlegające samorządom gminnym (po uzyskaniu pisemnej zgody organu prowadzącego),

 • organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), działające statutowo na rzecz przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji zawodowej, rozwoju lokalnego -współpracujące z samorządem gminnym lub publicznymi służbami zatrudnienia (współpraca udokumentowana).

Wnioski o przyznanie grantu należy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres Ministerstwa Gospodarki i Pracy, 00-349 Warszawa, ul. Tamka 1.

Termin składania wniosków upływa 14 stycznia 2005 o godz.15:00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie, niezależnie od daty stempla pocztowego, nie będą brały udziału w konkursie i nie będą odsyłane wnioskodawcom. Szczegółowe informacje na stronie www.ngo.pl

UWAGA UCZNIOWIE
KLAS MATURALNYCH I PRZEDMATURALNYCH!

Polska Fundacja im. Roberta Schumana ogłasza konkurs dla uczniów pt. "Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?" adresowany do wszystkich uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych. Do startu w konkursie organizatorzy zachęcają szczególnie młodzież ze szkół o profilu rolniczym (lub podobnym) oraz szkół z terenów wiejskich.
Nagrodami dla laureatów są indeksy wybranej przez nich uczelni biorącej udział w programie. Osoba, która zajmie pierwsze miejsce otrzyma również stypendium na pierwszy rok nauki. Wręczenie dyplomów laureatom nastąpi w maju 2005 roku.
Nagrodami są indeksy wyższych szkół rolniczych. Prace, które wezmą udział w pierwszym, pisemnym etapie konkursu należy nadsyłać do 28 lutego 2005 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji Schumana oraz na stronie www.ngo.pl

PUP INFORMUJE

 1. w związku z zarządzeniem nr 15/2004 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu z dnia 29 listopada 2004 r. dzień 24 grudnia b.r. będzie dniem wolnym od pracy. W związku z tym w ww. dniu urząd będzie nieczynny.

 2. (Dzień 25.12.2004r. (święto) przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy (sobota), dlatego też obniża wymiar czasu pracy w miesiącu grudniu).

 

STAROSTA PISKI SKŁADA SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

 • Prezesowi Piskiego Honorowych Dawców Krwi p. Czesławowi Buliczowi za zaproszenie na posiedzenie sprawozdawczo- wyborcze Klubu.

 • Związkowi Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Orzyszu za zaproszenie na uroczystości 100 rocznicy istnienia Związku.

 • Panu Wojciechowi Kass za zaproszenie Rady Powiatu na podsumowanie rocznej działalności Muzeum im. K.I. Gałczyńskiego w Praniu.