Wydanie Nr 88,  z dnia 10.12.2004 r


Nasze GRANTY

   W dniach 16 i 23 listopada b.r. odbyły się posiedzenia Komisji Grantowej, której zadaniem był wybór najlepszych projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków powiatu. Na osiem złożonych projektów komisja zakwalifikowała cztery i te cztery zostanie przedstawionych zarządowi do akceptacji. Miałem przyjemność przyglądać się obradom komisji i nie była to wcale łatwa decyzja. Cztery priorytety, to:

PRIORYTET 1 - Upowszechnienie turystyki „Organizacja cyklu imprez plenerowych i wystawienniczych propagujących agroturystykę i turystykę w powiecie piskim”
PRIORYTET 2
- Oświata i wychowanie „Organizacja cyklu imprez i szkoleń z zakresu wychowania bez uzależnień”
PRIORYTET 3
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „Zorganizowanie cyklu imprez kulturalnych i przeprowadzenie warsztatów artystycznych o charakterze ponadpowiatowym”
PRIORYTET 4
- Zdrowie „Zorganizowanie cyklu szkoleń poświęconych ochronie, promocji zdrowia i opieki nad osobami chorymi”

OFERTY ZAKWALIFIKOWANE:

 • Młodzieżowe Centrum Wolontariatu- PRIORYTET 1 (68 punktów)

 • Stowarzyszenie WIO przy SP w Białej Piskiej- PRIORYTET 2 (59 punktów)

 • Piskie Stowarzyszenie Agroturystyczne „Mazury”- PRIORYTET 3 (70 punktów)

 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Powiatowe w Piszu- PRIORYTET 4  (51 punktów)

Projekty złożone przez w/w wymienione organizacje Komisja Grantowa będzie rekomendować Zarządowi Powiatu i już wkrótce należy spodziewać się zawarcia stosownych umów. Środki przeznaczone na projekty są niewielkie, jednak mam nadzieję, że w przyszłości ich wysokość, jak i ilość priorytetów zostanie odpowiednio zwiększona. Bieżący rok niejako przeciera szlak przed naszym sektorem NGO i wspólnie, samorządowcy i organizacje pozarządowe, razem uczymy się działania na zasadach określonych przez zjednoczoną Europę. 
"Pierwsze koty za płoty”, a przed nami program wieloletniej współpracy.Członkom komisji należą się podziękowania, a wytypowanym organizacjom gratuluję sukcesu.

Starosta Powiatu Piskiego - Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. UCZNIOWIE ZSO W PISZU
26-27 listopada wolontariusze z ZSO w Piszu w składzie: Zielińska Katarzyna, Wolski Sebastian, Szczech Natalia, Wiszowata Olga, Kotlarski Maciej, Ciborowski Przemysław, Chmielewska Marta, Świerczewski Kajetan, Knyżewski Marcel, Kałudzińska Izabela, Niedbalska Marta, Gromiec Anna, Sobkowiak Marta, Woźniak Magdalena, Waszkiewicz Łukasz, Skrodzki Marcin, Kozioł Kamil, uczestniczyli w świątecznej zbiórce żywności organizowanej przez Caritas, w której zebrali 195 kg żywności. Wszystkim ofiarodawcom organizatorzy wraz z wolontariuszami dziękują za udzieloną pomoc.

2. W eliminacjach szkolnych Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym najlepsze wyniki osiągnęli: Jędrzej Górski, Robert Siwik i Anna Buczel. Do zawodów okręgowych Olimpiady Historycznej, które odbędą się w dniach 8 i 9 stycznia 2005 r. zakwalifikowała się Katarzyna Klimaszewska Opiekun: mgr Daniela Truszkowska. 27 listopada Jędrzej Górski zajął trzecie miejsce w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (tzw. edycja pułtuska), kwalifikując się tym samym do zawodów centralnych.

3. 30 listopada odbyło się posiedzenie Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych, na którym omówiono kwestię wyposażenia sprzętowego jednostek OSP, jego stanu technicznego oraz zabezpieczenia przed kradzieżą. Przyjęto plan pracy na 2005r.

4. 1 grudnia starostowie Zbigniew Włodkowski oraz Andrzej Nowicki wzięli udział w Konwencie Powiatów województwa warmińsko- mazurskiego. Porządek obrad :

 • Spotkanie z p. Iwoną Kur- dyrektorem Biura Regionalnego w Brukseli, na którym ustalono stawki opłat na utrzymanie biura w Brukseli.

 • Spotkanie z p. Bożeną Cebulską, prezes Warmińsko- Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, w sprawie Regionalnej Strategii Innowacyjności.

 • Spotkanie z p. Wicemarszałek Bożeną Wrzeszcz- Zwadą, w sprawie omówienia kryteriów podziału środków na stypendia dla uczniów i studentów.

5. 2 grudnia wicestarosta p. Andrzej Nowicki wraz z Naczelnikiem Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa p. Antonim Długołęckim uczestniczyli w naradzie zorganizowanej przez Nadleśniczego p. Władysława Czajkę. Tematem spotkania było omówienie Regionalnego Programu Operacyjnego Polityki Leśnej Państwa.

6. 3 grudnia b.r. w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki odbyło się uroczyste podsumowanie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. W uroczystości wzięła udział p. Agnieszka Osińska, nauczyciel z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łupkach, koordynator akcji, która za zorganizowanie w czerwcu b.r. obchodów Akcji Cała Polska czyta dzieciom, a w szczególności „Kolorowej Parady” została wyróżniona medalem Fundacji "ABCXXI - Program Zdrowia Emocjonalnego”.

7. 3 grudnia starosta spotkał się z przedstawicielami Fundacji „SZANSA”. Tematem spotkania był projekt STACJA MAZURY – centra kształcenia i aktywizacji zawodowej.

PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Na lata 2004-2006 przewiduje szereg działań wspierających rozwój obszarów wiejskich. Cotygodniowo w Biuletynie Informacyjnym Starostwa Powiatowego będziemy informowali (z konieczności skrótowo) o jednym z działań, dzisiaj o wspieraniu gospodarstw niskotowarowych. Wsparcie to, posiadające postać premii wypłacanej przez okres do pięciu lat, powinno poprawić sytuację dochodową gospodarstw o niskim własnym potencjale ekonomicznym i przyczynić się do restrukturyzacji tej grupy gospodarstw rolnych.
Forma i wysokość pomocy. Pomoc finansowa w wysokości stanowiącej równowartość 1250 EURO ( około 5800zł) rocznie może być wypłacana w ciągu 5 kolejnych lat, przy czym po 3 roku otrzymywania premii, rolnik musi wykazać osiągnięcie tzw. „ przedsięwzięć cząstkowych” opisanych w planie rozwoju gospodarstwa, co stanowi warunek wypłaty pieniędzy w następnych 2 latach.
Pomoc może być przyznana, jeżeli zostaną spełnione poniżej warunki:

1. Rolnik prowadzi na własny rachunek działalność rolniczą we własnym niskotowarowym gospodarstwie rolnym, przez okres co najmniej 3 lat, poprzedzających złożenie wniosku
o pomoc.

2. Rolnik przedstawił wniosek o pomoc wraz z planem rozwoju gospodarstwa niskotowarowego zawierającym:

 • informacje nt. gospodarstwa, jego struktury, wyposażenia, o osobach zatrudnionych
  w gospodarstwie,

 • cel restrukturyzacji,

 • wielkość ekonomiczną gospodarstwa w ESU( 1 ESU jest równe kwocie 1200 euro)

 • wykazanie osiągnięcia przez gospodarstwo przyszłej żywotności ekonomicznej,

 • opis planowanych inwestycji oraz przedsięwzięć,

 • harmonogram realizacji restrukturyzacji.

Wymaganymi załącznikami do wniosku są:

 • dokument potwierdzający okres prowadzenia gospodarstwa rolnego,

 • plan rozwoju gospodarstwa ( biznesplan) ,

 • pełnomocnictwo

Wnioski można składać od 01.12.2004r. biurze powiatowym ARiMR. Szczegółowych informacji można uzyskać w Powiatowym Biurze Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Piszu prze ul 1- go Maja 4.

 

PRZETARG

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 (II piętro – korytarz) wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres od 01.12.2004 r. do 22.12.2004 r. wykaz niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego do osób posiadających gospodarstwa rolne na terenie miasta i gminy Biała Piska i zamieszkałych na terenie miasta i gminy Biała Piska.

Nieruchomości rolne niezabudowane położone w obrębie Oblewa, gmina Biała Piska oznaczonych działkami:

 • nr 1/1; o powierzchni 24,60 ha; cena 74.420 zł.

 • nr 2/1, 3/2, 4/1, 5, 7; o powierzchni 16,35ha; cena 47.485 zł.

 • nr 11/1, 11/2, 11/3, 11/4; o powierzchni 6,60 ha; cena 19.168 zł.

 • nr 22/2, 22/3; o powierzchni 12,89 ha; cena 35.242 zł.

 • nr 51/1, 51/3; o powierzchni 5,38 ha; cena 14.709 zł.

 • nr 54, 89/1; o powierzchni 5,50 ha; cena 15.586 zł.

 • nr 63/6; o powierzchni 4,36 ha; cena 12.063 zł.

Nieruchomość rolna niezabudowana położona w obrębie Zabielne, gmina Biała Piska oznaczona działkami nr 90, 105, 109/2; o powierzchni 16,72 ha; cena 42.004 zł.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji w tut. Starostwie lub telefonicznie pod numerem 423 35 05 wew. 54.

PUP INFORMUJE

W ramach programu Leonardo da Vinci istnieje możliwość odbywania przez osoby bezrobotne praktyk zagranicznych w Niemczech. Wymagane kryteria uczestnictwa:

 • bezrobotna młodzież w wieku do 24 lat - absolwenci szkół zawodowych

 • znajomość języka niemieckiego na poziomie podstawowym, (co najmniej)

 • preferowane zawody: z zakresu ogrodnictwa, projektowania ogrodów, florystyki, zawody budowlane, zawody związane z obróbką metalu, zawody związane z obróbką drewna,

Szczegółowe informacje: pokój nr 20, tel.425-12-95/96 wew. 124

STAROSTA SKŁADA PODZIĘKOWANIA:

 1. Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych w Białej Piskiej za zaproszenie na plenarne posiedzenie Zarządu, które odbyło się w dniu 29 listopada b.r.

 2. Pracownikom Muzeum Ziemi Piskiej za zaproszenie na konferencję zorganizowaną przy współudziale Biura Edukacji Publicznej nt. „ Żydzi na ziemiach polskich w XX w.”, w dniu 3 grudnia b.r.

 3. Komendantowi Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Bemowie Piskm, ppłk. dypl. Markowi Marcińczykowi, za zaproszenie na pokazy ćwiczeń woskowych, które odbyły się 29 listopada