Wydanie Nr 87,  z dnia 03.12.2004 r


Szanowni Państwo

  Z dniem 30 listopada bieżącego roku na terenie naszego powiatu powiększyła się infrastruktura instytucji działających na polu pomocy społecznej. Działalność rozpoczęły dwie nowe placówki.
  Pierwszą jest Dom Pomocy Społecznej – Dom Opieki „BETEZDA” w Ukcie. Zadaniem domu będzie zapewnienie całodobowej opieki 40 osobom przewlekle somatycznie chorym i uzależnionym od alkoholu. Dom będzie świadczył usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne, zdrowotne, na poziomie obowiązujących standardów, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
   Druga placówka to Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie. Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Podstawowym zadaniem domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach w domu niezbędnych im do możliwie najbardziej samodzielnego życia. Dom przeznaczony jest dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w zachowaniu swojej integracji społecznej, a szczególnie w pełnieniu ról życia codziennego, zwłaszcza wiążących się z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem, ról pełnionych w procesie edukacji, podczas zatrudnienia oraz w trosce o sprawy wiążące się z materialnymi podstawami egzystencji. Uczestnicy domu będą brali udział w zajęciach wspierająco – rehabilitacyjnych, które obejmują trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej, funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening spędzania wolnego czasu, terapię zajęciową i poradnictwo.
   Powiat piski zlecił prowadzenie placówek Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach. Parafię reprezentuje proboszcz ks. Franciszek Czudek. Jest osobą o ogromnej wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Zaangażowanie Księdza Czudka, jego praca i wiara w konieczność realizacji przedsięwzięcia umożliwiły powstanie placówek.
   Na wyposażenie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy powiat otrzymał środki finansowe z urzędu wojewódzkiego w Olsztynie.
   Utworzenie domu pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy jest ogromnym sukcesem. Umożliwi zapewnienie naszym mieszkańcom opieki całodobowej albo wsparcia dziennego w sytuacji, gdy ze względu na stan zdrowia wymagają naszej pomocy. Bardzo ważny jest również fakt, że w placówkach znajdą zatrudnienie osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowy Urzędzie Pracy w Piszu.
   Składam serdeczne podziękowania Zarządowi Powiatu w Piszu oraz ks. Franciszkowi Czudkowi za utworzenie placówek.

p.o. Kierownika PCPR w Piszu  Katarzyna Świderska

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. 22 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Rolnictwa, na którym dokonano oceny wykonania umowy o świadczenie usług zdrowotnych z NFZ za II kwartał 2004r. przez SP ZOZ - Szpital Powiatowy w Piszu, a także analizy przebiegu remontów w szkołach powiatu piskiego. Zaopiniowano projekt budżetu w dziedzinach objętych zadaniami komisji oraz przedstawiono sprawozdanie okresowe z działalności komisji w II półroczu b.r.

2. 23 listopada odbyło się II posiedzenie Komisji Grantowej opiniującej złożone oferty w ramach konkursu na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań powiatu w roku 2004. Członkowie Komisji Grantowej spośród ośmiu, zaopiniowali pozytywnie cztery oferty, które zostaną przedstawione Zarządowi Powiatu.

3. 25 listopada w siedzibie Starostwa odbył się finał I edycji Powiatowego Konkursu „Jestem Bezpieczny”. Konkurs przeprowadzony został przez Referat Zarządzania Kryzysowego przy współudziale szkół podstawowych i gimnazjalnych, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, Szpitalnego Oddziału Ratowniczego oraz  Stacji Mazurskiej WOPR. Laureatom konkursu Starosta wręczył dyplomy i nagrody oraz pamiątkowe upominki dla wszystkich uczestników. W trakcie konkursu Starosta wręczył kierownikowi bazy Stacji Mazurskiej WOPR w Piszu p. Krzysztofowi Mukosiejowi dyplom uznania z okazji przyznania tytułu „Najlepszej jednostki ratownictwa wodnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w roku 2004”.

4. 25 listopada odbyła się XXV sesja Rady Powiatu. Rada Powiatu oceniła realizację ustawowych zadań przez Służby Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu

5. Ponadto radni zajmowali się projektem budżetu na 2005, porozumieniami dotyczącymi  pokrywania wydatków za pobyt dzieci pochodzących z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu piskiego oraz dzieci z terenu powiatu piskiego przebywających na terenie innych powiatów. Rada rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie zawierania porozumień dotyczących umieszczania i pokrywania wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Ponadto Rada Powiatu przyjęła uchwałę dokonującą wyboru radnego Andrzeja Nowickiego na członka Zarządu powiatu, a tym samym, z dniem 1 grudnia b.r., powierzyła Mu funkcję wicestarosty.

6. 27 listopada na terenie powiatu odbył się cykl imprez sportowych: Powiatowe Mistrzostwa w tenisie stołowym w kategorii szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych w Orzyszu; Powiatowe Mistrzostwa w piłce koszykowej chłopców w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w ZSZ w Piszu; Mistrzostwa Rejonu w piłce siatkowej dziewcząt w kategorii szkół gimnazjalnych w ZSS w Rucianem Nidzie. Pierwszą nagrodą dla zwycięzców w zawodach był puchar ufundowany przez Starostę.

7. 26 listopada p. Zbigniew Zieliński, pełniący dotychczas funkcję Wicestarosty, zakończył dwuletni okres pracy na tym stanowisku. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Piszu dziękują za wspólną pracę i wkład włożony w rozwój powiatu piskiego.

PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

na lata 2004- 2006 przewiduje szereg działań wspierających rozwój obszarów wiejskich. Cotygodniowo będziemy informowali (z konieczności skrótowo) o jednym z działań, dzisiaj o rentach strukturalnych.

1. Kto może starać się o rentę strukturalną?

 • renta strukturalna przysługuje: mężczyźnie 55-65 lat, kobieta 55-60lat,

 • jest właścicielem gospodarstwa o powierzchni, co najmniej 1 ha użytków rolnych,

 • prowadził działalność rolniczą, przez co najmniej ostatnie 10 lat i podlegał ubezpieczeniu emerytalno– rentowemu rolników przez co najmniej 5 lat,

 • przekazał gospodarstwo rolne lub zaprzestał prowadzenia wszelkiej towarowej działalności rolniczej.

2. Komu i w jaki sposób można przekazać gospodarstwo?

 • Gospodarstwo rolne może być przekazane w sposób trwały lub formie umowy- Osoba pobierająca rentę strukturalną zobowiązana jest do samodzielnego opłacania składki na fundusz emerytalno– rentowy oraz podlega obowiązkowi ubezpieczenia dzierżawy zawartej na okres co najmniej 10 lat. Umowa dzierżawy musi być sporządzona w formie aktu notarialnego lub zarejestrowana w ewidencji gruntów i budynków.

 • Rolnik, który chce przejąć gospodarstwo rolne w ramach rent strukturalnych musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, muszą też być młodsi od przekazujących oraz muszą prowadzić działalność rolniczą na tych gruntach przez okres co najmniej 5 lat.

3. Inne ważne informacje.

 1. W przypadku nabycia prawa do renty z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego w trakcie pobierania renty strukturalnej, uprawniony musi dokonać wyboru jednego ze świadczeń.

 2. Po śmierci uprawnionego do renty, płatność z tego tytułu wypłaca się małżonkowi do dnia, do którego pobierałby uprawniony.

 3. W celu uzyskania renty strukturalnej grunty wnioskodawcy mogą być przekazane:

  1. nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa do Agencji Nieruchomości Rolnych,

  2. w sposób trwały na cele związane z ochroną środowiska osobie prawnej lub jednostki organizacyjnej,

  3. w sposób trwały do zalesienia osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

 4. Jak udokumentować okres prowadzenia gospodarstwa?

  1. zaświadczeniem z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników

  2. oświadczeniem osoby pracującej w gospodarstwie rolnym o okresie wykonywanej pracy w tym gospodarstwie

Szczegółowych informacji można uzyskać w Powiatowym Biurze Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Piszu przy ul. 1- go Maja 4c.

 

PODZIĘKOWANIA OD STAROSTY

 • Ośrodkowi szkolno- Wychowawczemu w Łupkach oraz Stowarzyszeniu Młodzieżowego Centrum Wolontariatu a w szczególności wszystkim dzieciom biorącym udział w III Przeglądzie Teatralnym „A to bajka właśnie”, który odbył się 24.11. b.r.
   

 • Pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Piszu, w szczególności Komendantowi p. Andrzejowi Borkowskiemu za zaproszenie na bal Andrzejkowy „Ostatki 2004”, który miał miejsce dnia 26. 11. b.r. w Bemowie Piskim.