Wydanie Nr 86,  z dnia 26.11.2004 r


INFORMACJE Z POWIATU

1. 16 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Grantowej, która dokonała wstępnej oceny ofert złożonych w ramach konkursu na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań powiatu w roku 2004.

2. 17 listopada Starosta spotkał się z zespołem nauczycieli ds. tworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego kierowanym przez p. Wiesława Tykockiego. Na spotkaniu omówiono wstępnie strukturę organizacyjną i typy szkół funkcjonujących w Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz przewidywany sposób finansowania.

3. 17 listopada odbyło się posiedzenie Komisja Bezpieczeństwa, Obronności, Budownictwa, Geodezji, Drogownictwa i Komunikacji, na której zaopiniowano projekt budżetu powiatu na 2005 rok w dziedzinach objętych zadaniami Komisji. Przedstawiono również okresowe sprawozdanie z działalności Komisji.

4. 18 listopada Naczelnik Wydziału Edukacji p. Dorota Darda wzięła udział w uroczystym otwarciu sali komputerowej w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Łupkach. W otwarciu udział wzięli również sponsorzy sprzętu komputerowego- przedstawiciele Polskiej Telefonii Cyfrowej ERA.

5. 19 listopada odbyło się szkolenie w zakresie wybranych działań SPO „restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich”. W szkoleniu przeprowadzonym przez przedstawicieli Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego, udział wzięli przedstawiciele gmin i jednostek podlegających urzędom gminnym, sołtysi oraz rolnicy z terenów powiatu piskiego.

6. 19 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu, Budżetu, Pracy, Gospodarki i Promocji, na której zaopiniowano projekty uchwał:

 • w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2004 rok,

 • w sprawie zawierania porozumień dotyczących umieszczania i pokrywania wydatków za pobyt dzieci pochodzących z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu piskiego,

 • w sprawie zawierania porozumień dotyczących umieszczania i pokrywania wydatków za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów,

 • w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/137/04 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 września 2004r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2004r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przedstawiono również roczne zestawienie działalności Wydziału Strategii, Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji.

7. Projekt budżetu powiatu na 2005r. przygotowany przez Zarząd Powiatu, w dniu 15 listopada przekazany został Rady Radzie Powiatu. Projekt w dniu 16 listopada jednogłośnie zaopiniowała komisja Rolnictwa w działach objętych zadaniami komisji. W dniu 17 listopada projekt zaopiniowała komisja Bezpieczeństwa w działach objętych zadaniami komisji jednogłośnie wydając opinię pozytywną. Projekt w dniu 18 listopada pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowała komisja Samorządu. W dniu 22 listopada budżet będzie opiniowany przez Komisję Edukacji.

8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. (Dz. U. 2002, nr 96, poz. 861) ostateczny termin składania wniosków przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki przypada na 30 listopada b.r.

9. Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów do priorytetu II, działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości i działanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy oraz do priorytetu III, działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa. Wnioski należy składać od 2 do 30 listopada 2004 r., w godzinach 8:00- 16:00 w siedzibie ARMiR-u w Olsztynie, ul. Kajki 10/12, 10- 547 Olsztyn. Ewentualne pytania należy kierować pod adresem e- mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl lub telefonicznie (0- 89) 521 12 50.

 

O G Ł O S Z E N I A

 

1. UWAGA STUDENCI!

Poniżej przedstawiamy adresy stron internetowych poświęconych rynkowi pracy, na których znajdziecie nie tylko oferty pracy z terenu kraju i z zagranicy, ale również porady jak napisać profesjonalne cv, list motywacyjny, porady jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną oraz ciekawe oferty odbycia stażu i praktyk za granicą:

 

2. STAROSTA PISKI SKŁADA SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

 1. Piskiemu Towarzystwu Gospodarczemu za zaproszenie w dniu 18 listopada na seminarium pt. „Przedsiębiorca w Unii Europejskiej”.

 2. Dyrekcji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach za zaproszenie w dniu 18 listopada na uroczyste otwarcie sali komputerowej.

 3. Okręgowej Radzie Łowieckiej w Suwałkach za zaproszenie na obchody święta myśliwskiego „Hubertus 2004”

 4. Zarządowi Gospodarstwa Rybackiego „Śniardwy” w Okartowie za zaproszenie w dniu 20 listopada na uroczyste obchody Jubileuszu 10- lecia działalności Gospodarstwa.

 

3. UWAGA ROLNICY! - KOMUNIKAT

Uprzejmie państwa informuję, że Biuro Powiatowe ARiMR w Piszu, wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Piszu organizuje szkolenie z zalesienia gruntów rolnych, które odbedzie się w dniu 02.12.2004 o godz. 10. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu.

Proponowany porządek:

 1. Podstawy prawne wykonania zalesień przez rolników.

 2. Wypełnienie wniosku o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych
  - niezbędne załączniki, które trzeba złożyć wraz z wnioskiem

 3. Płatność z tytułu zalesienia gruntów rolnych
  - co się składa na płatność za zalesienie?

 4. Warunki jakie powinien spełniać rolnik, by otrzymać płatność za zalesienie

 5. Część praktyczna: wypełnianie wniosków przez rolników, dyskusja.

Rolników, zainteresowanych zalesieniem swoich użytków rolnych, serdecznie zapraszamy.
Z poważaniem- Kierownik Biura Powiatowego Antoni Orłowski.