Wydanie Nr 85,  z dnia 19.11.2004 r

 


"Okienko Nr 2"

   W związku z publikacją na stronie www.piszanin.pl pytania dotyczącego organizacji pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu, chciałabym wyjaśnić, że kolejki przy okienku nr 2 związane są z weryfikacją uprawnień osób bezrobotnych do ubezpieczenia zdrowotnego. Taka sytuacja ma miejsce co najmniej 2 razy w roku. 
   Ustawa o ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. 45 z 2003r. poz 391 z póź. zm.) - art 9 ust.1 pkt. 23 mówi: " obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają bezrobotni, nie podlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu". Natomiast art.9 ust.2 stanowi, iż status członka rodziny osoby ubezpieczonej zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby m.in. bezrobotne. Oznacza to, że osoba bezrobotna powinna wskazać, iż nie jest osobą spełniającą warunki do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu posiadania statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej, a jedynym tytułem do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym jest pozostawanie osobą bezrobotną. Weryfikacja ma na celu wykluczenie osób, za które nie powinny być odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne (oświadczenie składane w trakcie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy jest podstawą do ewentualnego wyrejestrowania z tego ubezpieczenia). Urząd nasz nie posiada zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, podczas gdy wiele urzędów pracy takowe ma i to w wysokości kilkudziesięciu tys. zł. Jest to wynikiem polityki prowadzonej przez urząd właśnie  w zakresie kontroli konieczności opłacania tych składek .
   Oczekiwanie przy stanowisku nr 2  może potrwać do połowy grudnia br.
    "Lekiem" na zaistniała sytuację jest potwierdzenie gotowości do podjęcia pracy w godzinach późniejszych. Podkreślam, iż kolejki mają miejsce rano, do godz 10.00.
    Uważam, że bezsensowne byłoby na okresy weryfikacji "rozrzucać" potwierdzanie gotowości na "puste" stanowiska. Spowodowałoby to duże zamieszanie zarówno ze strony osób bezrobotnych jak i moich pracowników (z których każdy ma przydzielony zakres obowiązków i jeśli nie ma przy okienku klienta to nie oznacza, że nic on w tym czasie nie robi).
    Jeżeli uważacie Państwo, że rzecz należy usprawnić, należałoby wprowadzić  system, który obowiązuje w jednym z białostockich urzędów, gdzie bezrobotny stawia się do urzędu na wyznaczoną godzinę. Byłby wtedy czas na rozmowę z bezrobotnym, ewentualnie odesłanie poszukującego pracy do pośrednika lub doradcy zawodowego.
   Początek roku był dla Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu okresem trudnym. Na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu otrzymaliśmy 2.400.000zł. Po odjęciu zobowiązań ubiegłorocznych  pozostało niespełna 2.000.000zł. Biorąc pod uwagę potrzeby  lokalnego rynku pracy kwota ta była zdecydowanie niewystarczająca. Jednak teraz możemy  poszczycić się faktem, iż  rok bieżący  zamkniemy kwotą ponad 5.000.000zł. Aby zdobyć te środki musieliśmy napisać kilka programów. Myślę, że ta zaprawa przyzwyczaiła nas do tego, że o środki trzeba się starać, czyli tworzyć programy, pisać i składać projekty. Cieszy mnie fakt, że dzięki większej ilości środków możemy zaktywizować więcej osób bezrobotnych. Słowa uznania należą się wszystkim pracownikom PUP  zaangażowanym w  realizowane projekty. Dodam, że ubiegłym miesiącu mieliśmy kontrolę  z WUP w Olsztynie z zakresu realizowanych przez nasz urząd programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyniki kontroli były dla nas bardzo korzystne. Według informacji uzyskanych z WUP wypadliśmy najlepiej spośród powiatowych urzędów pracy w  województwie.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu - Wioletta Śląska Zyśk

 

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.  9 listopada w kinie „Remo” w Orzyszu odbyło się widowisko słowno- muzyczne pod hasłem „Aj, moi dawno umarli”- zaduszki z Czesławem Miłoszem. Tematyką widowiska było jedno z rodowych gniazd rodziny Miłoszów Krasnogrody na Suwalszczyźnie. Widowisko wyreżyserował p. Wojciech Kass, a udział wzięli: W. Kass, Jagienka Perlikiewicz- Kass, uczniowie LO w Orzyszu: Piotr Konopka, Piotr Rzodkiewicz. Za zaproszenie do uczestnictwa w widowisku Starosta powiatu piskiego składa serdeczne podziękowania.

2. 10 listopada w Piszu odbyły się uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się złożeniem wieńców przy Grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu komunalnym, następnie w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny. Zwieńczeniem obchodów były uroczystości główne na Placu Daszyńskiego. Starosta Powiatu składa wyrazy wdzięczności Piskiej Straży Pożarnej, Policji, Wojsku, księżom Dekanatu oraz mieszkańcom powiatu za uczestnictwo w obchodach.

3.  15 listopada Zarząd Powiatu Pisz przekazał Przewodniczącemu Rady Powiatu Pisz p. Kazimierzowi Klimkowi projekt budżetu powiatu na 2005 rok. W tym samym dniu projekt wysłany został do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

4.  15 listopada odbyło się posiedzenie Komisji rewizyjnej, dotyczące m.in. oceny wykorzystania przez SP ZOZ- szpital Powiatowy w Piszu kredytu poręczonego przez Starostwo Powiatowe oraz oceny gospodarowania finansami w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu.

5.  16 listopada posiedzenie odbyła Powiatowa Rada Zatrudnienia, która zaopiniowała kryteria przyznawania środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej mieszkańców powiatu.

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. (Dz. U. 2002, nr 96, poz. 861) ostateczny termin składania wniosków przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki przypada na 30 listopada b.r.

7. Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych pod patronatem Ministra Cezarego Miżejewskiego ogłaszają konkurs grantowy w ramach programu „Bezrobocie- co robić”. W ramach konkursu grantowego wspierane będą lokalne inicjatywy podejmowane przez organizacje pozarządowe lub konsorcja z udziałem organizacji pozarządowych, na rzecz osób bezrobotnych lub zagrożonych zwolnieniem, z wykorzystaniem metody outplacementu. Okres finansowania projektów: styczeń - sierpień 2005.Konkurs ma charakter otwarty, dotacje udzielane będą do wyczerpania środków. Wszystkie szczegółowe informacje, wraz z opisem metody outplacementu, znajdują się na stronie: www.bezrobocie.org.pl  
Dodatkowych informacji o konkursie udziela: Ilona Gosk - menadżer programu,
tel. (22) 635 62 77; e-mail: igosk@fise.org.pl

8. Minister Kultury we współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o uruchomieniu programu "Promesa Ministra Kultury - zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturowego wsi". Program ma na celu wsparcie realizacji ze środków europejskich projektów realizowanych przez instytucje kultury działające na terenie wsi liczących nie więcej niż 5 tys. mieszkańców należące do gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich, poprzez udział w dofinansowaniu krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: http://www.mk.gov.pl/

9. Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów do priorytetu II, działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości i działanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy oraz do priorytetu III, działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa. Wnioski należy składać od 2 do 30 listopada 2004 r., w godzinach 8:00- 16:00 w siedzibie ARMiR-u w Olsztynie, ul. Kajki 10/12, 10- 547 Olsztyn. Ewentualne pytania należy kierować pod adresem e- mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl lub telefonicznie (0- 89) 521 12 50.

10.  Starosta powiatu piskiego składa podziękowania dla Komendanta Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych ppłk. dypl. Marka Marcińczyka za zaproszenie na uroczystości z okazji Dnia Niepodległości, które odbyły się w dniu 10 listopada b.r. w Bemowie Piskim.

11.  8 listopada pożegnaliśmy długoletniego pracownika Urzędu Miejskiego, architekta, a przede wszystkim wspaniałego człowieka Pana Antoniego Cieloszczyka.