Wydanie Nr 84,  z dnia 10.11.2004 r


Sprawa internatu

   4 listopada uczestniczyłem w ważnym spotkaniu w sprawie przyszłości internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu. W spotkaniu brali udział nauczyciele i pedagodzy, radni i przedstawiciele stowarzyszenia EDUKATOR z Łomży. Celem spotkania było omówienie sytuacji internatu i prezentacja poglądów na jego dalsze losy.
   Bon oświatowy to w uproszczenie pewna kwota, którą budżet państwa przeznacza na dofinansowanie utrzymania każdego z mieszkańców internatu. Bon ten oczywiście nie wystarcza na pełne pokrycie kosztów funkcjonowania internatu i resztę musi dopłacić powiat. Ważna rzecz: jeśli internat ma pełną obsadę, tzn. wszystkie miejsca są wykorzystane, dofinansowanie powiatu jest mniejsze, jeśli zaś w internacie są puste miejsca, to i tak trzeba je przecież ogrzać. Zasady rządzące dofinansowaniem przybliżałem Państwu w zeszłym roku, gdy omawialiśmy problem internatu w Białej Piskiej.
   W Piszu mamy dwa internaty: jeden przy zawodówce i drugi przy ogólniaku. Oba mają ten sam problem – zbyt małą liczbę mieszkańców i z oboma problem ma powiat - dofinansowanie. W przeciągu 8 miesięcy do utrzymania internatu na Warszawskiej dołożyliśmy 130 tys. zł., a internat przy ZSZ pochłonął 160 tys. zł dofinansowania. Z roku na rok mieszka w nich coraz mniejsza liczba uczniów, co znaczy, że coraz więcej pieniędzy  z budżetu powiatu należy przeznaczać na ich utrzymanie. W kontekście niżu demograficznego zjawisko to będzie się nasilało. Jednym z wyjść jest likwidacja jednego z internatów i przeniesie mieszkańców do drugiego. W ten sposób, nie tracąc bonu oświatowego na ucznia, możemy zmniejszyć koszty utrzymania mieszkańca. Liczbą kluczową jest bez mała 140 miejsc w internacie ZSZ i jeśli suma zainteresowanych mieszkaniem w internacie uczniów będzie większa, nie ma mowy o likwidacji internatu.
Jeśli zaś jest i będzie ich coraz mniej, to Rada Powiatu nie ucieknie przed problemem i wcześniej czy później, coś będziemy musieli z tym począć. Innym rozwiązaniem jest przekazanie internatu gminie, o co zabiega jego kierowniczka, p. Chruścielewska. Deklarację w tej sprawie publicznie wyraził sam Pan Burmistrz, który jak widać nie tylko o gminne szkoły bardzo się troszczy..
   Podczas dyskusji i w mnogości padających argumentów, np., że internat ma już 42 lata,
że wielkie osiągnięcia, że wspaniała atmosfera i świetni pedagodzy, znów zabrakło mi tego jednego zdania, którego dżentelmeni nie powinni wypowiadać: powiat wydaje publiczne pieniądze, nie własne, a publiczne należy wydawać ostrożnie i z rozsądkiem...
   Chcę oświadczyć, że powiat rozważa wszystkie ewentualności i sposoby rozwiązania problemu. Sprawą zasadniczą jest obłożenie w internatach i jeśli ich kierownicy zdołają zwiększyć liczbę mieszkańców do 80 % miejsc, nie ma mowy o zamiarze likwidacji.
Po prostu – nie ma sprawy.

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.  2 listopada odbyła się narada kierowników i głównych księgowych jednostek podległych Starostwu Powiatowemu w Piszu, na której przedstawione zostały przyjęte warianty do podziału budżetu na 2005 r. oraz inne uwagi dotyczące jego planowania.

2.  4 listopada Starosta odbył spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, na którym omówiono funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego oraz współpracę z samorządem w zakresie ochrony sanitarnej.

3.  5 listopada odbyło się spotkanie członków Komitetu Porozumienia na Rzecz Rozwoju Systemu Edukacji Zawodowej w Powiecie Piskim. Na spotkaniu podpisano deklarację, opierając się na idei wspólnego działania, o podjęciu wszelkich starań przyczyniających się do wzrostu zatrudnienia oraz zwiększenia aktywności i zasobności mieszkańców powiatu.

OGŁOSZENIA

1.   ZARZĄD POWIATU W PISZU

ogłasza konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn.„Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym”.

1. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:
- organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
2. Konkurs dotyczy prowadzenia na terenie Powiatu Piskiego domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 40 osób.
3. Prowadzenie domu pomocy społecznej będzie finansowane z wpłat za pobyt mieszkańca ponoszonych przez mieszkańca, współmałżonka, zstępnych przed wstępnymi, gminę właściwą w dniu skierowania osoby. Zlecenie nie obejmuje kosztów związanych z utworzeniem domu.
4. Zadanie będzie realizowane od grudnia 2004 r.
5. Oferta podmiotu uprawnionego powinna zawierać:
- szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania;
- informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
- informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
- informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;
- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
- dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym”, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Piszu, Plac Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz, do dnia 29 listopada 2004 r.

2.  ZARZĄD POWIATU W PISZU

ogłasza konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

1. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:
- organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
2. Konkurs dotyczy prowadzenia na terenie powiatu piskiego środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadgminnym dla 30 osób dorosłych.
3. Środowiskowy dom samopomocy będzie finansowany z dotacji otrzymanej przez powiat na utworzenie domu i jego działalność. Dotacja na utrzymanie domu 1 dorosłego uczestnika wynosi 500 zł miesięcznie. Wysokość dotacji na utworzenie domu zostanie przekazana po dokonaniu wyboru zleceniodawcy.
4. Zadanie będzie realizowane od grudnia 2004 r.
5. Oferta podmiotu uprawnionego powinna zawierać:
- szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania;
- informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania z podziałem na koszty utworzenia oraz koszty utrzymania;
- informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
- informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;
- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie
- dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Plac Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz, do dnia 29 listopada 2004 r.

3.  UWAGA STUDENCI

   Starostwo Powiatowe w Piszu informuje studentów, którzy złożyli niekompletne wnioski o stypendia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego o ich uzupełnienie w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia o brakujące dokumenty, w szczególności:

  1. Aktualne zaświadczenie z uczelni, potwierdzające pobieranie nauki w roku akademickim 2004/2005 oraz w przypadku studentów kontynuujących naukę – potwierdzenie o nie powtarzaniu roku, chyba że wynika to z przyczyn zdrowotnych, potwierdzonych przez szkołę wyższą.

  2. Zaświadczenie potwierdzające zameldowanie na terenie powiatu piskiego, (dotyczy wniosków złożonych po 20 lipca br.).

  3. Inne zaświadczenia mające wpływ na ustalenie dochodu netto na jednego członka rodziny za 2003 r., pominięte w złożonym wcześniej wniosku, np. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny wykazanych we wniosku, w tym również studenta.

   Wnioski o stypendia bez kompletu wymaganych dokumentów (zaświadczeń), będą odrzucane z przyczyn formalnych, przez komisję powołaną przez Zarząd Powiatu w Piszu.
    Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych (Ministerstwo Gospodarki zmieniło wzór generatora wniosków składanych przez jednostki samorządowe), termin przyznania stypendium przesunie się na m-c grudzień br.

4.  POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. (Dz. U. 2002, nr 96, poz. 861) ostateczny termin składania wniosków przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki przypada na 30.11.2004 r.