Wydanie Nr 81,  z dnia 22.10.2004 r


Dopłaty raz jeszcze

   W poprzednim numerze naszego biuletynu zamieściliśmy komunikat Biura Powiatowego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  w Piszu w sprawie wydawania decyzji o przyznanie rolnikom płatności obszarowych. Być może nie wszyscy Państwo zauważyli tę informację, dlatego dzisiaj chcemy ją wyakcentować. Jest to zarazem okazja do podzielenia się z Państwem kilkoma refleksami. Gdy przed ponad rokiem głosowaliśmy w unijnym referendum w sprawie naszego przystąpienia do struktur UE, dwa  skrajne stanowiska w tej kwestii określano mianem „euroentuzjazmu” i „eurosceptycyzmu”. Ja swój pogląd nazywałem „ eurorealizmem” uważając, że czekają nas negatywne i pozytywne tego skutki, lecz tych pozytywów będzie znacznie więcej. Dziś mam tę satysfakcję, że dopłat obszarowe są już faktem. Drugi powód do zadowolenia to społeczny odzew na nasze apele. Kampania promocyjna  w sprawie składania wniosków o dopłaty prowadzona była w całym kraju i jej efekt uznać należy za sukces. Świadomość czym są i jaką szansę dają dopłaty naszemu rolnictwu wystawia doskonałe świadectwo mieszkańcom wsi. Działalność ARiMR, ODR i naszego starostwa to dowody, że wieś nie tylko interesuje się środkami ale również może z nich skorzystać. Za Państwa pośrednictwem pozwoliłem sobie zwrócić się do samych zainteresowanych o poważne potraktowanie dopłat. Z satysfakcją możemy dziś mówić, że 85% polskich rolników założyło wnioski lecz z prawdziwą dumą możemy sobie pogratulować, że w powiecie piskim wnioski o dopłaty złożyło 92% rolników!!! Daje to nam jedną z najwyższych lokat w kraju i doskonale rokuje na przyszłość: nasi rolnicy sięgają po to, co im się należy. Nadchodzi czas by sięgali po to, co jest do zdobycia. W tej sprawie jestem optymistą i mam nadzieję, że po zapoznaniu się z treścią komunikatu, podzielicie Państwo mój optymizm.

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

 

OGŁOSZENIA

 

1.  ZARZĄD POWIATU W PISZU
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem chlewni o pow. użytkowej 188,23 m2 stanowiącej własność Powiatu Piskiego oznaczonej działką nr 227/129 o pow. 0,2991 ha położonej na terenie miasta Ruciane Nida przy ul. Akacjowej. Przetarg odbędzie się 22 listopada 2004 r. o godz. 1000 w sali nr 16 w Starostwie Powiatowym w Piszu, Pl. Daszyńskiego 7. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 59.927,-zł. Wadium w wysokości 5.000,- zł należy wpłacić do 15 listopada 2004 r. na konto Starostwa Powiatowego w Piszu, BS Ruciane Nida O/Pisz 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002. Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji tut. Starostwa lub telefonicznie pod nr (087) 423 35 05 wew. 54.

2.  POWIATOWY URZĄD PRACY W PISZU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO na usługi szkoleniowe w zakresie „Technolog robót budowlanych- wykończeniowych”

 1. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Piszu, ul. Zagłoby 2, 12-200 Pisz, tel. (087) 425 12 95 do 96.

 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście (nieodpłatnie) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu ul. Zagłoby 2 pok. nr 20 lub na pisemny wniosek specyfikacja zostanie przesłana pocztą.

 3. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla grupy 12 osób bezrobotnych w zakresie „Technolog robót budowlanych- wykończeniowych”. Kod szkoleń wg CPV: 80423000-5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Janusz Puchalski pok. nr 20, tel. (087) 425 12 95 w. 124.

 4. Termin wykonania zamówienia: październik 2004r.- styczeń 2005r.

 5. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U., poz. 177 z 2004r.), którzy spełniają wymogi art. 22, ust. 1 tejże ustawy oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 6. Kryterium wyboru oferty:

  • Cena- 45 pkt.

  • Program szkolenia- 25 pkt.

  • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o wskazanej i podobnej tematyce (budownictwo) obejmujących, co najmniej 100 godz. szkolenia, przeprowadzonych od 2002r. do 30.06.2004 r.- 30 pkt.

 7. Suma punktów 100. Zostanie wybrana oferta, która uzyska największa liczę punktów.

 8. Oferty (na każde szkolenie oddzielnie) należy składać w siedzibie zamawiającego- Pisz, ul. Zagłoby 2 pok. 14 (sekretariat) do dnia 25 października 2004 r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pok. nr 20 w dniu 25 października o godz. 9:15.

 9. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

3.  POWIATOWY URZĄD PRACY W PISZU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO na usługi szkoleniowe w zakresie „Glazurnik- posadzkarz”

 1. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Piszu, ul. Zagłoby 2, 12-200 Pisz, tel. (087) 425 12 95 do 96.

 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście (nieodpłatnie) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu ul. Zagłoby 2 pok. nr 20 lub na pisemny wniosek specyfikacja zostanie przesłana pocztą.

 3. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla grupy 12 osób bezrobotnych w zakresie „Glazurnik- posadzkarz”. Kod szkoleń wg CPV: 80423000-5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Janusz Puchalski pok. nr 20, tel. (087) 425 12 95 w. 124.

 4. Termin wykonania zamówienia: październik 2004 r.- styczeń 2005r.

 5. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz. U., poz. 177 z 2004 r.), którzy spełniają wymogi art. 22, ust. 1 tejże ustawy oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 6. Kryterium wyboru oferty:

  • Cena- 45 pkt.

  • Program szkolenia- 25 pkt.

  • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o wskazanej i podobnej tematyce (budownictwo) obejmujących, co najmniej 100 godz. szkolenia, przeprowadzonych od 2002r. do 30.06.2004 r.- 30 pkt.

 7. Suma punktów 100. Zostanie wybrana oferta, która uzyska największa liczę punktów.

 8. Oferty (na każde szkolenie oddzielnie) należy składać w siedzibie zamawiającego- Pisz, ul. Zagłoby 2 pok. 14 (sekretariat) do dnia 25 października 2004 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pok. nr 20 w dniu 25 października o godz. 10:15.

 9. Termin związania ofertą- 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4.  Rafał Sidorowicz, tegoroczny absolwent ZSO w Piszu, otrzymał stypendium naukowe Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2003/2004. Z kolei Jędrzej Górski, uczeń również tejże szkoły, otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów.

5.  8 października odbyła się inauguracja Roku Sportowego w Szczytnie, podczas którego uczniowie ZSO osiągnęli w biegach na dystansie 2000 m następujące wyniki: Maciej Romankiewicz – 4. miejsce, Jakub Knyżewski – 13. miejsce, Marek Makarewicz – 18. miejsce, Kamil Grycmacher – 19. miejsce. W kategorii dziewcząt na dystansie 1000 m Aleksandra Radziewska zajęła 13. miejsce, Małgorzata Rudnik – 20. miejsce Opiekunowie drużyn: Beata Wądołowska, Mariusz Górski i Wojciech Sołowiński.

6. 10- 16 października Magdalena Olender, nauczycielka języka angielskiego w ZSO w Piszu, uczestniczyła w szkoleniu językowym w Belgii, na który wyjechała w ramach projektu „Umowa dla Rozwoju Potencjału Turystycznego Warmii i Mazur- PRASMEMA TOP”, realizowanego przez powiat nidzicki przy współpracy z powiatów szczycieńskiego i piskiego z Rządem Flamandzkim.

7.  UWAGA KONKURS!!!
Stowarzyszenie PRO EUROPA, realizując swoją misję wspierania wszelkich inicjatyw, działań i przedsięwzięć na rzecz dobra publicznego, a w szczególności tych, które służą i sprzyjają procesowi integracji europejskiej i wszechstronnemu rozwojowi współpracy europejskiej - zaprasza do wzięcia udziału w Eurokonkursie społeczno-gospodarczym "Przyjaciel Europy" - edycja AMICO EUROPAE A.D. 2004. Eurokonkurs organizowany jest raz w roku w pięciu kategoriach:

 • Europejska osobowość

 • Przedsiębiorstwo europejskie
  Kategoria Przedsiębiorstwo europejskie będzie rozpatrywana w dwóch grupach:

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa

 • Duże przedsiębiorstwa

 • Europejskie gospodarstwo rolne

 • Europejski inwestor zagraniczny w Polsce

Europejskie przedsiębiorstwo ekologiczne
Zgłoszeń mogą dokonywać we wskazanym terminie: podmioty i organizacje gospodarcze, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne w tym samorządowe. Zgłoszenie dokonane pisemnie na formularzu konkursowym wraz z załącznikami oraz dyskietką z elektroniczną wersją wypełnionego formularza konkursowego należy przesłać pocztą na adres organizatora: Stowarzyszenie PRO EUROPA - Biuro Eurokonkursu "Przyjaciel Europy", ul. Szara 10a; 00-420 Warszawa, z dopiskiem "EUROKONKURS". Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.eurokonkurs.pl . Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych: 25. 09.2004-25.10.2004