Wydanie Nr 80,  z dnia 15.10.2004 r


Olsztyński Kongres

   W dniach 9 – 10 października odbywał w Olsztynie się kongres samorządowo – polityczny, zorganizowany przez stowarzyszenia niemieckie naszego regionu i ich niemieckich partnerów. Pomimo, że kongres poprzedziła medialna wrzawa, zdecydowałem się na wzięcie w nim udziału, ponieważ uznałem, że nieobecni nie maja racji. Uznałem, że jako przedstawiciel naszego samorządu mam obowiązek być w miejscu, gdzie padać mogą najważniejsze deklaracje co do przyszłości współpracy polsko – niemieckiej i dalszych losów zawartych przez nas porozumień. Sporo wysiłku kosztowało nas nawiązanie współpracy z powiatem Schleswig Flensburg i położonymi na jego terenie gminami. Dlatego nie powinniśmy niewłaściwym gestem urazić naszych niemieckich przyjaciół. Z drugiej zaś strony bacznie musimy przyglądać się rozwojowi wypadków u naszych zachodnich sąsiadów, ponieważ po raz kolejny podnoszą się tam głosy o zwrocie majątków. Sprawa jest jak widać delikatna i trzeba odpowiedniej dozy rozwagi aby stosunki polsko – niemieckie nie ucierpiały przez niemiecki rewizjonizm i polską ksenofobię. O swoich rozterkach powiadomiłem Pana Johannesa Petersena, przewodniczącego Rady Powiatu Schleswig Flensburg, który po raz kolejny potwierdził wolę rozwijania dalszej współpracy naszych powiatów i gmin bez względu na wymowę i przesłanie samego kongresu. Jest mi miło Państwu donieść, że obawy okazały się niepotrzebne. Gospodarze kongresu odnieśli się już na wstępie do prasowych enuncjacji, a prezentowane stanowiska były wyważone i pełne dyplomatycznego taktu.
    Twierdzę, że nikt z nas nie odpowiada za pojałtański ład w Europie,  przesiedlenia naszych narodów, utracone mienie i nie my powinniśmy rozliczać się z przeszłością. Nie my zatem powinniśmy podgrzewać nastroje co do mienia pozostawionego czy to za Bugiem, czy w Prusach Wschodnich. My natomiast, nasze pokolenie odpowiada za nasze wejście do struktur Zjednoczone Europy i my odpowiadamy za przyszłość naszych dalszych dobrych stosunków i przyszłość naszych dzieci. Chcę aby dawni mieszkańcy naszego powiatu mogli przyjeżdżać do miejsca swych urodzin i mogli się czuć jak u siebie, tak jak chcę aby mieszkańcy naszej ziemi byli u siebie. Wierzę, że czas uleczy wszystkie rany i tak jak z czasem wygasną polskie pretensje do pozostawionych na kresach majątków, tak wygasną niemieckie do Mazur. Chcę również wierzyć, że wyrok sądu w sprawie Pani Olender jest tylko wyjątkiem i rzecz da się jeszcze naprawić. W przesłanym do mnie piśmie Pan Petersen wyraził się, iż wszelkie próby zrewidowania dawno ustalonej sytuacji należy oceniać w kategoriach incydentu i nie przykładać do nich specjalnego znaczenia. On sam uważa, że trwała współpraca powiatów i konkretnych ludzi większe przynosi pożytki dla następnych pokoleń, niż polityczne deklaracje. Uważam, że olsztyński kongres w pełni potwierdził jego słowa, a ja po raz kolejny zaakcentować muszę wysiłki i mądrość laureatki Wilka Piskiego – Pani Miry Kreski.

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.  Starostwo Powiatu Pisz i Agencja Rynku Rolnego zapraszają dyrektorów szkół wszystkich typów, dyrektorów zespołów obsługi szkół, kierowników Miejsko-Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, sołtysów (szczególnie tych wsi, gdzie są szkoły i świetlice) oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych powiatu piskiego, których statutową działalnością jest opieka i pomoc dzieciom na konferencję poświęconą mechanizmowi dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych. Celem programu„ SZKLANKA MLEKA” jest promowanie mleka i przetworów mlecznych wśród dzieci uczęszczających do placówek oświatowych.
Konferencja odbędzie się 22 października br. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa (nr 16), poprowadzi ją Pan Waldemar Sekściński – Dyrektor Agencji Rynku Rolnego, Oddział Terenowy w Olsztynie.
Informacji na temat konferencji udziela p. Zdzisław Iłowiecki – Wydział Edukacji… tel. 424-11-42

2.  5 października Wicestarosta Zbigniew Zieliński wraz z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg Leszkiem Skolimowskim spotkali się z p. Mieczysławem Jedoniem -Przewodniczącym Sejmowej Komisji ds. kontroli realizacji inwestycji wieloletnich. Celem spotkania było omówienie wsparcia finansowego na  remont drogi Pogobie Średnie – Pogonie Tylne – Wielki Las oraz na remont i usprzętowienie dwóch oddziałów Szpitala Powiatowego – chirurgii i ortopedii. W tym samym dniu odbyło się spotkanie z p. Beatą Leszczyńską Naczelnikiem Wydziału Współpracy z Samorządami Ministerstwa Infrastruktury. Na spotkaniu ustalono pomoc finansową dla Powiatu Piskiego na kontynuację inwestycji drogowych

3.  5 października Starosta Powiatu Piskiego Zbigniew Włodkowski i Burmistrz Gminy Ruciane- Nida p. Gryciuk odbyli spotkanie w Ministerstwie Finansów w sprawie pomocy finansowej dla gminy Ruciane – Nida.

4.  7 października w Starostwie Powiatowym odbyło się szkolenie Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania. Celem szkolenia było doskonalenie systemu wykrywania i alarmowania powiatu. Szkolenie przeprowadził Naczelnik Referatu Zarządzania Kryzysowego p. T. Wysocki wraz z Starostą Piskim i służbą chemiczną 15 Mazurskiego Batalionu Saperów w Orzyszu.

5.  Starostwo Powiatowe informuje, że zakończyła się zbiórka pieniężna przeprowadzona wśród szkół powiatu. Łącznie zebrano 7.001,02 zł. – cała suma zostanie przekazana SP ZOZ w Piszu. Zbiórka pieniężna odbyła się w dniach 12-13.09 z inicjatywy Caritas Diecezji Ełckiej.

OGŁOSZENIA

1.  POWIATOWY URZĄD PRACY W PISZU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO na usługi szkoleniowe w zakresie „Technolog robót budowlanych - wykończeniowych” Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Piszu, ul. Zagłoby 2, 12-200 Pisz, tel. (087)425-12-95 do 96.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście (nieodpłatnie) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu ul. Zagłoby 2 pok. nr 20 lub na pisemny wniosek specyfikacja zostanie przesłana pocztą.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla grupy 12 osób bezrobotnych w zakresie „Technolog robót budowlanych – wykończeniowych” dla grupy 12 osób bezrobotnych. Kod szkoleń wg CPV: 80423000-5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Janusz Puchalski pok. nr 20, tel. (087)425-12-95 w.124.
Termin wykonania zamówienia : październik 2004r. - styczeń 2005r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004r. (Dz.U., poz. 177 z 2004r.), którzy spełniają wymogi art. 22, ust. 1 tejże ustawy oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium wyboru oferty:
Cena – 45 pkt.
Program szkolenia – 25 pkt.
Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o wskazanej i podobnej tematyce (budownictwo) obejmujących co najmniej 100 godz. szkolenia, przeprowadzonych od 2002r. do 30.06.2004r.– 30 pkt.
Suma punktów 100. Zostanie wybrana oferta, która uzyska największa liczę punktów.
Oferty (na każde szkolenie oddzielnie) należy składać w siedzibie zamawiającego-Pisz, ul. Zagłoby 2 pok. 14 (sekretariat) do dnia 25 października 2004r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pok. nr 20 w dniu 25 października o godz. 9.15.
Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2.  POWIATOWY URZĄD PRACY W PISZU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO na usługi szkoleniowe w zakresie „Glazurnik - posadzkarz”
Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Piszu, ul. Zagłoby 2, 12-200 Pisz, tel. (087)425-12-95 do 96.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście (nieodpłatnie) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu ul. Zagłoby 2 pok. nr 20 lub na pisemny wniosek specyfikacja zostanie przesłana pocztą.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla grupy 12 osób bezrobotnych w zakresie „Glazurnik - posadzkarz” dla grupy 12 osób bezrobotnych. Kod szkoleń wg CPV: 80423000-5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Janusz Puchalski pok. nr 20, tel. (087)425-12-95 w.124.
Termin wykonania zamówienia: październik 2004r. - styczeń 2005r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004r. (Dz.U., poz. 177 z 2004r.), którzy spełniają wymogi art. 22, ust. 1 tejże ustawy oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium wyboru oferty :
Cena – 45 pkt.
Program szkolenia – 25 pkt.
Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o wskazanej i podobnej tematyce (budownictwo)  obejmujących co najmniej 100 godz. szkolenia , przeprowadzonych od 2002r. do 30.06.2004r.– 30 pkt.
Suma punktów 100. Zostanie wybrana oferta, która uzyska największa liczę punktów.
Oferty (na każde szkolenie oddzielnie) należy składać w siedzibie zamawiającego-Pisz, ul. Zagłoby 2 pok. 14 (sekretariat) do dnia 25 października 2004r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pok. nr 20 w dniu 25 października o godz. 10.15.
Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3.  UWAGA ROLNICY !!!
Uprzejmie informuję, że z dniem 04.10.2004r. Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Piszu rozpoczęło wydawanie decyzji o przyznanie płatności obszarowych rolnikom powiatu Pisz. Każdy rolnik uprawniony do otrzymania wymienionej płatności, w decyzji ma podaną kwotę jaka została mu przyznana oraz wymienione są w niej poszczególne pozycje, które dają łączną sumę należną rolnikowi. Po uprawomocnieniu się decyzji, ewentualnych odwołań około 18.10.2004 r. rozpocznie się dokonywanie przelewów bezpośrednio na konta rolników. Uprzejmie informuję rolników naszego powiatu, że w razie wątpliwości lub niezrozumienia problemów związanych z płatnościami do użytków rolnych, lub innej pomocy w ramach Funduszy Strukturalnych Biuro Powiatowe ARiMR służy pomocą i poradą.
Dzwonić można pod nr 425-18-80 w godzinach 8 15 - 16 15 .