Wydanie Nr 77,  z dnia 24.09.2004 r


Oddział Celny w Ełku

   Wieść niesie, że w ramach restrukturyzacji urzędów celnych po naszym wstąpieniu do struktur Unii Europejskiej, mają być likwidowane niektóre placówki terenowe, a ich kompetencje przekazywane będą do central wojewódzkich. Taki los spotkać ma między innymi Oddział Celny w Ełku. Zważywszy, że odział ten obsługuje powiaty ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, wegorzewski i nasz – piski, to jak z powyższego wynika, 1/3 województwa warmińsko – mazurskiego może na tym tylko stracić. Skoro jesteśmy państwem członkowskim, to reforma struktur celnych jest konieczna i oczywiście należy ją przeprowadzić. Mnie jednak interesuje przede wszystkim los przedsiębiorstw naszego powiatu i z perspektywy starosty sytuacja może być tylko gorsza. Zamkniecie oddziału w Ełku to rozciągnięcie i tak ślamazarnej procedury, wydłużenie czasu odpraw i niepotrzebne koszty obciążające nasze podmioty gospodarcze. Jeśli eksportowany towar ma być odprawiany w Olsztynie, to już dziś stawiam zakład, że ustawią się tam kolejki, a my będziemy oglądać  w TV migawki z bałaganem przy odprawach. i wściekłych przewoźników. Nie wiem jakie oszczędności wprowadziłaby taka reforma w UC ale tym bardziej nie jestem w stanie sobie wyobrazić jaki byłby jej koszt. Jeśli Olsztyn jest dwa razy dalej niż Ełk, to przecież samo paliwo kosztować będzie dwa razy więcej, a gdzie jeszcze czas i ludzie?. A ile, Państwa zdaniem, eksportuje np. piska Sklejka...?
   Do znudzenia przypominam o utrzymaniu istniejących i powstawaniu nowych miejsc pracy, a ich realny przyrost to usługi i produkcja. O ile starosta ma PUP jako narzędzie zwalczania skutków bezrobocia, to nie ma praktycznie żadnego realnego wpływu na powstawanie stanowisk pracy. W dzisiejszych czasach faktyczny przyrost miejsc pracy może dawać nam sektor małej i średniej przedsiębiorczości. Na szczególną uwagę zasługują te firmy, których wyroby znajdują nabywców za granicą. Powiat Pisz nie należy do grona gigantów exportu lecz przecież nie tylko Sklejka wysyła swe produkty za granicę. W trosce o takie właśnie podmioty (czytaj: miejsca pracy) należy podejmować wszelkie możliwe działania, aby funkcjonowały jak najlepiej i zwiększały eksport. 
   Wraz ze starostami wymienionych we wstępie powiatów  podejmuję działania aby nie dopuścić do zamknięcia Oddziału Celnego w Ełku.

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. W dniach 24-28 sierpnia w ramach projektu „Świat za parkanem Ośrodka” wolontariusze z Młodzieżowego Centrum Wolontariatu przy ZSZ w Piszu zorganizowali dla wychowanków OSW w Łupkach i WTZ w Piszu rajd rowerowy szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich. Zespół Szkól Zawodowych zaangażował się również w organizowaną w dniach 12-13 września przez Caritas Diecezji Ełckiej zbiórkę pieniędzy na zakup sprzętu medycznego dla szpitali.

2. 14 września w internacie Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu odbyło się Szkolenie dla Wolontariuszy, w ramach realizacji projektu „Strategie są po to, aby je realizować”, finansowanego ze środków UE Program Phare 2001 „Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego”. Szkolenie przeprowadziła trener z Regionalnego Wolontariatu w Elblągu p. Anna Garbarska- Werner. Bezpłatne szkolenie zorganizowało Stowarzyszenie Młodzieżowe Centrum Wolontariatu działające przy ZSZ w Piszu.

3. 15 września odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, na którym omówiono m.in sprawy koordynacji komunikacji, utrzymania dróg powiatowych oraz organizacji ruchu drogowego na terenie naszego powiatu. Przedstawiono także sprawozdanie z działalności PINB w Piszu.

4. 16 września odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu, na którym omówiono zadania Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz przedstawiono informacje o działalności stowarzyszenia Związku Powiatów Polskich. Radni rozpatrzyli także projekty uchwał w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2004r.; zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu na 2004r.; określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia opłat za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej; określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia opłat rodziców, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych; określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia opłat rodziców, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych i innych.

5. W dniach 15- 16 września odbyło się Szkolenie dla Koordynatorów Pracy Wolontariuszy w Organizacjach oraz Szkolenie dla Wolontariuszy. Środki na realizację szkolenia młodzież ze Stowarzyszenia Młodzieżowe Centrum Wolontariatu pozyskała w ramach realizacji projektu „Świat poza parkanem Ośrodka” realizowanego w ramach Programu MŁODZIEŻ.

6. 17– 18 września grupa diabetyków z Powiatu Piskiego brała udział w VIII Ogólnopolskim Sympozjum Diabetologicznym „DIABETICA EXPO– TORUŃ 2004”. Celem Sympozjum była popularyzacja najnowszych osiągnięć diabetologii polskiej i światowej w profilaktyce i leczeniu cukrzycy.

OGŁOSZENIA

1. PRZETARG
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 (II piętro – korytarz) wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres od 16.09.2004 r. do 07.10.2004 r. wykaz niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

  • Działka nr 355/8 o powierzchni 1.762 m2 zabudowana budynkiem użytkowym, w studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego Miasta Pisz przeznaczona na usługi ogólnomiejskie położona w mieście Pisz przy ul. Grunwaldzkiej – cena 400.457 - zł.

Bliższych informacji uzyskać można w Wydziale Geodezji tut. Starostwa lub telefonicznie: 423 35 05 wew. 54.

2. POWIATOWY URZĄD PRACY W PISZU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO na usługi szkoleniowe w zakresie: „Nowoczesny sprzedawca”

Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Piszu, ul. Zagłoby 2, 12-200 Pisz, tel. (087)425-12-95 do 96.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówien  można odebrać osobiście (nieodpłatnie) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu ul. Zagłoby 2 pok. nr 20 lub na pisemny wniosek specyfikacja zostanie przesłana pocztą.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w wymiarze 220 godz.dla grupy 20 osób bezrobotnych w zakresie: „Nowoczesny sprzedawca”. Miejsce szkolenia: miasto Pisz lub Biała Piska. Kod szkolenia wg CPV: 80423000-5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Janusz Puchalski pok. nr 20, tel. (087)425-12-95 w.124.
Termin wykonania zamówienia: październik-grudzień 2004r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004r. (Dz.U., poz. 177 z 2004r.), którzy spełniają wymogi art. 22, ust. 1 tejże ustawy oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium wyboru ofert: 100% cena. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego-Pisz, ul. Zagłoby 2 pok. 14 (sekretariat) do dnia 30 września 2004r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pok. nr 20 w dniu 30 września o godz. 9.15.
Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3. POWIATOWY URZĄD PRACY W PISZU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO na usługi szkoleniowe w zakresie: „Obsługa komputera i kas fiskalnych”

Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Piszu, ul. Zagłoby 2, 12-200 Pisz, tel. (087)425-12-95 do 96.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście (nieodpłatnie) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu ul. Zagłoby 2 pok. nr 20 lub na pisemny wniosek specyfikacja zostanie przesłana pocztą.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w wymiarze 145 godz.dla grupy 15 osób bezrobotnych w zakresie: „Obsługa komputera i kas fiskalnych”. Miejsce szkolenia: miasto Pisz lub Biała Piska. Kod szkolenia wg CPV: 80423320-4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Janusz Puchalski pok. nr 20, tel. (087)425-12-95 w.124.
Termin wykonania zamówienia: październik-grudzień 2004r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004r. (Dz.U., poz. 177 z 2004r.), którzy spełniają wymogi art. 22, ust. 1 tejże ustawy oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium wyboru oferty: 100% cena. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego-Pisz, ul. Zagłoby 2 pok. 14 (sekretariat) do dnia 30 września 2004r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pok. nr 20 w dniu 30 września o godz. 10.15.
Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.