Wydanie Nr 76,  z dnia 17.09.2004 r


Chciałbym Państwa zainteresować

komunikatem adresowanym do organizacji pozarządowych z terenu naszego powiatu. Po wielu miesiącach przygotowań wreszcie możemy ogłosić konkurs na realizacje priorytetowych zadań z zakresu upowszechniania turystyki, oświaty, kultury i zdrowia. Kwota przeznaczonych na te cele środków (12 tys. zł) jest niewielka ale traktujemy tegoroczny plan współpracy z sektorem NGO jako przetarcie szlaków na przyszłość. Zależnie od aktywności sektora i możliwości budżetu powiatu starali się będziemy odpowiednio zwiększać fundusze.
   Druga sprawa to zawody. 19 września 2004 r. (w niedzielę) na strzelnicy
w Bemowie Piskim odbędą się pierwsze otwarte Powiatowe Zawody Strzelectwa Myśliwskiego, na które zapraszamy wszystkich myśliwych. Zawody są jedną z imprez towarzyszących obchodom 45 – lecia Koła Łowieckiego „Cyranka” w Orzyszu. Mamy nadzieję, że to wydarzenie wejdzie na stałe do kalendarza imprez powiatowych i przyczyni się do promocji naszego powiatu.

Wszystkich zainteresowanych pozdrawiam  i Darz Bór

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. 8 września odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu, na którym pozytywnie rozpatrzono wniosek Burmistrza Pisza w sprawie wydania opinii, dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych następujących ulic: Plac Daszyńskiego, Ratuszowa oraz Rybacka odcinek od skrzyżowania z ulicą 1 Maja do Placu Daszyńskiego.

2. 8 września odbyło się spotkanie z Prezesem Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida” p. Krzysztofem Margolem. Celem spotkania było omówienie planowanej współpracy fundacji z powiatem.

3. 9 września Starosta i Wicestarosta oraz p. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy odbyli spotkanie z Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, na którym przedstawiono sytuację w firmach „Eastwood” i „Holzwerk”, a także omówiono możliwości wsparcia przedsiębiorstw oraz zagrożonej zwolnieniami załogi.

4. 9 września Starosta I Wicestarosta spotkali się z p. Waldemarem Buszanem Dyrektorem Wydziału Sportu Urzędu Marszałkowskiego. Omówiono możliwości dofinansowania remontu sal gimnastycznych piskich szkół ponadgimnazjalnych.

5. 5-12 września na terenie powiatu przebywała grupa 18 uczniów z Stagelholmschule w Ersde (powiat Schleswig – Flensburg) na zaproszenie uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Piszu. Tygodniowy pobyt gości realizowano w ramach wymiany polsko – niemieckiej, której celem jest integracja młodziezy obu powiatów. 9 września uczniów odwiedził Starosta i Naczelnik Wydziału Promocji p. Strzałkowski.

6. 10 września Starosta wziął udział w uroczystych obchodach Święta Wojsk Lądowych w Bemowie Piskim i Orzyszu.

7. 10 września Starosta i Naczelnik Wydziału Edukacji p. Darda przedłożyli w kuratorium projekty organizacyjne szkół. Na spotkaniu ustalono harmonogram wizytacji szkół i placówek na terenie Powiatu Piskiego oraz standardy wymagań ustalone przez Zarząd Powiatu w stosunku do podległych szkół i placówek.

OGŁOSZENIA

1. ZARZĄD POWIATU W PISZU
działając na podstawie Rozdziału II Uchwały Nr XVII/98/04 Rady Powiatu w Piszu z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia ,, Program Współpracy na rok 2004 Powiatu Pisz z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” ogłasza konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań powiatu w roku 2004.
Zadania i priorytetowe działania powiatu do realizacji w roku 2004 w formie powierzenia lub wsparcia wykonania zadania przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego to:

 1. Upowszechnianie turystyki: - Organizacja cyklu imprez plenerowych i wystawienniczych propagujących agroturystykę i turystykę rowerową w powiecie piskim.

 2.  Oświata i wychowanie: Organizacja cyklu imprez i szkoleń z zakresu wychowania bez uzależnień.

 3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Zorganizowanie cyklu imprez kulturalnych i przeprowadzenie warsztatów artystycznych o charakterze ponadpowiatowym

 4. Zdrowie: Zorganizowanie cyklu szkoleń poświęconych ochronie, promocji zdrowia i opieki nad osobami chorymi.

Oferty mogą składać: stowarzyszenia; fundacje; osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; jednostki organizacyjne podległe administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
Oferty na realizację zadań powiatu w formie powierzenia lub wsparcia wykonania zadania składać należy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia konkursu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu(tj. od 20 września 2004), w sekretariacie tut. Starostwa, pl. Daszyńskiego 7 na wzorze oferty dostępnym w sekretariacie, Wydziale Strategii, Rozwoju Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Daszyńskiego 7 – pok. Nr 18. Wzór oferty dostępny jest również na stronie internetowej Starostwa www.powiat.pisz.pl,
W przypadku wsparcia wykonania zadania dofinansowanie Powiatu w Piszu może wynosić do 80% kosztów całkowitych.
Więcej informacji na temat konkursu dostępne są na stronie www.powiat.pisz.pl (dział organizacje pozarządowe,) lub www.bip.powiat.pisz.pl.
Informacje na temat konkursu można uzyskać również w Wydziale Strategii, Rozwoju, Starostwa, pl. Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz, Pok. Nr 18 i 19, tel. 423-35-05 w. 25,26.

2. Uprzejmie informujemy, że poszukujemy bezrobotnych nauczycieli do nauki przedmiotów: matematyka, chemia, technologia informacyjna, język angielski, język niemiecki, WOS, historia, wychowanie fizyczne, religia oraz pedagog. Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do Wydziału Edukacji tut. Starostwa, ul. Warszawska 5, tel. 424 11 42.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informuje, że posiada środki finansowe na udzielanie osobom niepełnosprawnym dofinansowania realizacji następujących zadań:

 • likwidacji barier architektonicznych,

 • likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych,

 • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,

 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

 Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania proszone są o składanie wniosków do PCPR w Piszu, ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz.u, tel. 424 11 38, 424 11 39.

4. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu informuje, że w miesiącach październik- grudzień 2004 odbędą się szkolenia osób bezrobotnych w zakresie:

 • tkactwo artystyczne,

 • kurs prawa jazdy kat. C,

 • kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym,

 • technolog robót budowlanych-wykończeniowych,

 • glazurnik- posadzkarz,

 • nowoczesny sprzedawca,

 • kurs komputerowy.

Osoby zainteresowane szkoleniami proszone są o zgłaszanie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu pokój 20 w godz. 8.00 do 15.00, tel. 425-12-95 w. 124. Pierwszeństwo do udziału w szkoleniach mają byli pracownicy zakładu „ESTWOOD” w Drygałach.

5. OGŁOSZENIE
a.
Podaje się do publicznej wiadomości, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 03 – 23 09.2004 r. wykaz niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla Caritas Diecezji Ełckiej na cele charytatywne.

Działka nr 411/35 o powierzchni 1.846 m2 zabudowana budynkiem warsztatowo – garażowym i budynkiem portierni położona w mieście Orzysz przy ul. Wyzwolenia – cena 12.520,- zł.

b. Podaje się do publicznej wiadomości, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 03 – 23.09.2004 r. wykaz niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu jako wyposażenie.

 • Działka nr 25/1 o powierzchni 0,34 ha zabudowana budynkiem muzeum, budynkiem mieszkalno – administracyjnym, kuchnią letnią, garażem i budowlami z instalacją wodociągową i kanalizacyjną, ogrodzeniem położona w obrębie Krzyże gmina Ruciane Nida – cena 329.862,- zł.

 • Działka nr 152 o powierzchni 0,40 ha zabudowana budynkiem muzeum, budynkiem gospodarczym i budowlami studnią i ogrodzeniem położona w obrębie Ogródek gmina Orzysz – cena 98.865,- zł.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji w tut. Starostwie lub telefonicznie pod numerem 423 35 05 wew. 54.