Wydanie Nr 74,  z dnia 03.09.2004 r

 


Nowy rok szkolny.

   Od trzech dni mamy już nowy rok szkolny 2004/2005. Pogoda nie rozpieszczała naszych pociech i dopiero sierpień był prawdziwie wakacyjnym miesiącem. Nowy rok szkolny to w wypadku podległych powiatowi placówek oświaty spore zmiany i to w tych chyba najważniejszych, bo infrastrukturalnych zagadnieniach. Jak Państwo wiecie, Rada Powiatu Pisz przyjęła plan remontów i modernizacji obiektów szkolnych i przeznaczyła na ten cel spore, jak na nasze finansowe możliwości kwoty. Na termomodernizację Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu przeznaczono 765 tys. zł. Remonty sal gimnastycznych kosztować będą: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Piszu – 168 tys. zł., Zespół Szkół Nr 1 w Piszu – 112 tys. zł., Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu – 92 tys. zł., Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie 96 tys. zł. Powiat przeznaczył również pewne środki na inne nasze placówki. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łupkach – 13 tys. zł., Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu – 3 tys. zł. Na szczególną uwagę zasługuje Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, ponieważ wydatkowane na remont i zakup sprzętu środki, to 577 tys. zł. W wyniku sprzedaży Gospodarstwa Pomocniczego w Oblewie nie tylko znaleźliśmy pieniądze na doposażenie placówki ale spłacone również zostało zadłużenie samego gospodarstwa i szkoły. Łączna suma środków przeznaczonych na oświatę, czyli inwestycje, remonty i zakup wyposażenia to 1 mln 831 tys. zł. Jak widać, w tegorocznym budżecie, baza oświatowa została potraktowana z należytą powagą. Może budzić to wątpliwości, jednak w przeważającej części rady byliśmy zdania, że z remontami nie wolno nam było dłużej zwlekać. Ten krok spotkał się z aprobatą i uznaniem środowiska nauczycielskiego i osób zainteresowanych stanem naszej oświaty. Na Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu, bo i o nim wspomnieć tu wypada, przeznaczyliśmy 94 tys. zł., z czego około 19 tys. zł. na remonty. Zaakceptowany został również wniosek złożony do Ministra Kultury, który w ramach programu zadań objętych mecenatem państwa przyznał Praniu dotacje w wysokości 58.200 zł.
   Zarząd powiatu przedłużył na następne lata kadencję dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych, p. Włodzimierzowi Miszczakowi, który zaproponował nowy zespół kierowniczy w swojej szkole. W innych podległych powiatowi placówkach zespoły kierownicze pozostają bez zmian.
   Wciąż nie ma rozstrzygnięcia co do ogłoszenia terminu składania wniosków o stypendia dla studentów i uczniów szkół kończących się maturą. Program ten wzbudził wielkie zainteresowanie na terenie naszego powiatu. Na jednym z posiedzeń Konwentu Starostów naszego województwa przyjęliśmy porozumienie, że powiaty składać będą do marszałka jeden wspólny projekt. Choć termin składania wniosków przewidywano na sierpień, to w sprawie zaległa cisza i wiem tyle, co moi koledzy, czyli nic. Wszyscy nadal czekamy na decyzję. 
   Wszystkim nauczycielom i pedagogom, a przede wszystkim naszym uczniom i podopiecznym, w imieniu władz powiatu i własnym, życzę aby ten rok szkolny był pasmem samych sukcesów, realizacji własnych ambicji i spełnienia marzeń. 

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

OGŁOSZENIA

1. POWIATOWY URZĄD PRACY W PISZU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO na usługi szkoleniowe w zakresie „Kurs prawa jazdy kat.C”
Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Piszu, ul. Zagłoby 2, 12-200 Pisz, tel. (087)425-12-95 do 96.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście (nieodpłatnie) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu ul. Zagłoby 2 pok. nr 20 lub na pisemny wniosek specyfikacja zostanie przesłana pocztą.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zakończonego egzaminem dla grupy 15 osób bezrobotnych w zakresie „Kurs prawa jazdy kat C”. Miejsce szkolenia: miasto Pisz lub Biała Piska. Kod szkolenia wg CPV: 80411200-0. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Janusz Puchalski pok. nr 20, tel. (087)425-12-95 w.124.
Termin wykonania zamówienia: październik-grudzień 2004r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004r. (Dz.U., poz. 177 z 2004r.), którzy spełniają wymogi art. 22, ust. 1 tejże ustawy oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium wyboru oferty: 100% cena. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego-Pisz, ul. Zagłoby 2 pok. 14 (sekretariat) do dnia 15 września 2004r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pok. nr 20 w dniu 15 września o godz. 11.15.
Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. POWIATOWY URZĄD PRACY W PISZU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO na usługi szkoleniowe w zakresie „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (spalinowym, elektrycznym i gazowym )”
Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Piszu, ul. Zagłoby 2, 12-200 Pisz, tel. (087)425-12-95 do 96.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście (nieodpłatnie) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu ul. Zagłoby 2 pok. nr 20 lub na pisemny wniosek specyfikacja zostanie przesłana pocztą.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zakończonego egzaminem kwalifikacyjnym dla grupy 15 osób bezrobotnych w zakresie „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (spalinowym, elektrycznym i gazowym)”. Miejsce szkolenia: teren gminy Pisz lub gminy Biała Piska. Kod szkolenia wg CPV: 80423000-5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Janusz Puchalski pok. nr 20, tel. (087)425-12-95 w.124.
Termin wykonania zamówienia: październik-grudzień 2004r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004r. (Dz.U., poz. 177 z 2004r.), którzy spełniają wymogi art. 22, ust. 1 tejże ustawy oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium wyboru oferty: 100% cena. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego-Pisz, ul. Zagłoby 2 pok. 14 (sekretariat) do dnia 15 września 2004r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pok. nr 20 w dniu 15 września o godz. 9.15.
Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3. POWIATOWY URZĄD PRACY W PISZU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO na usługi szkoleniowe w zakresie „Technolog robót budowlanych - wykończeniowych” oraz „Glazurnik – posadzkarz”
Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Piszu, ul. Zagłoby 2, 12-200 Pisz, tel. (087)425-12-95 do 96.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  można odebrać osobiście (nieodpłatnie) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu ul. Zagłoby 2 pok. nr 20 lub na pisemny wniosek specyfikacja zostanie przesłana pocztą.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla grupy 12 osób bezrobotnych w zakresie „Technolog robót budowlanych – wykończeniowych” oraz szkolenia „Glazurnik – posadzkarz” dla grupy 12 osób bezrobotnych. Kod szkoleń wg CPV: 80423000-5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Janusz Puchalski pok. nr 20, tel. (087)425-12-95 w.124.
Termin wykonania zamówienia: październik-grudzień 2004r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004r. (Dz.U., poz. 177 z 2004r.), którzy spełniają wymogi art. 22, ust. 1 tejże ustawy oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium wyboru oferty:

A.         Cena – 40 pkt.
B.         Baza szkoleniowa, jej wyposażenie, środki dydaktyczne jakie zapewni instytucja szkoleniowa do realizacji szkolenia, warunki odbywania szkolenia teoretycznego i praktycznego – 25 pkt.
C.         Kwalifikacje kadry prowadzącej szkolenie – 10 pkt.
D.         Program szkolenia – 10 pkt.
E.         Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o wskazanej i podobnej tematyce (budownictwo) –15 pkt.
Suma punktów 100. Zostanie wybrana oferta, która uzyska największa liczę punktów.

Oferty (na każde szkolenie oddzielnie) należy składać w siedzibie zamawiającego-Pisz, ul. Zagłoby 2 pok. 14 (sekretariat) do dnia 17 września 2004r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pok. nr 20 w dniu 15 września o godz. 10.15.
Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.