Wydanie Nr 73,  z dnia 27.08.2004 r


INFORMACJE Z POWIATU

1. 16 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym oceniono realizację planów i zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu oraz stan utrzymania i modernizacji dróg powiatowych w I półroczu 2004r.

2. 17 sierpnia posiedzenie odbyła Komisja Rolnictwa. Omówiono m.in. problemem z zagospodarowaniem odpadów (osad nadmierny) w oczyszczalniach na terenie powiatu piskiego oraz informację na temat stref ciszy w Mazurskim Parku Krajobrazowym.

3. 18 sierpnia Komisja Bezpieczeństwa, na swoim posiedzeniu, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z planów i zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu za okres od 01.01. do 30.06. b.r.

4. 18 sierpnia w Piszu zakończył się drugi cykl szkolenia dla MŚP „Psychologiczne aspekty zarządzania. Zarządzanie firmą w warunkach zmian”. Uczestnicy kursu dowiedzieli się m.in. o możliwościach i sposobach pozyskiwania funduszy unijnych. Przeszkolonych zostało 18 przedsiębiorców z powiatu piskiego.

Szkolenie małych i średnich przedsiębiorców

5. 19 sierpnia Komisja Samorządu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla inicjatywy utworzenia samodzielnego ośrodka Telewizji Publicznej w Olsztynie i uruchomienia nadajnika TVP 3 w Miłkach k/Giżycka.

OGŁOSZENIA

1. Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna jest organizatorem stoiska regionalnego na targach turystycznych: MTT TT Warsaw Tour & Ravel 23- 25 września 2004 Warszawa- Pałac Kultury TOUR SALON 2004 20-23 października Poznań- pawilony MTP TC LIPSK 2004 17-21 listopada 2004 Lipsk- Niemcy.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w targach prosimy o kontakt: W-M.ROT 10-017 Olsztyn, ul. Staromiejska1, tel./fax (089) 5353565 (66), e-mail: cit@warmia.mazury.pl

2. FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym o tematyce społecznej. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane na wystawie organizowanej w ramach obchodów Światowego Dnia Żywności, pt.:  „Chleb nasz powszedni”.
Do udziału zachęcamy wszystkich, szczególnie młodych, zdolnych fotografujących, ograniczeń wiekowych jednak nie stawiamy. Termin nadsyłania prac upływa 15 września br.
Szczegółowe informacje dotyczące wystawy i konkursu (w tym warunki uczestnictwa) znajdują się na stronach internetowych Federacji Polskich Banków Żywności: www.bankizywnosci.pl

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informuje, iż przy Centrum funkcjonuje Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, w której specjaliści udzielają mieszkańcom powiatu bezpłatnych porad w zakresie ubóstwa, sieroctwa, niepełnosprawności, problemów opiekuńczo-wychowawczych (rodzice – dzieci), problemów osobistych, małżeńskich, doradztwo w zakresie uzyskania świadczeń z pomocy społecznych, porady prawne w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, prawa cywilnego.
W poradni dyżury pełnią ( w godz. od 15:30 do 17:30) następujący specjaliści:

 • poniedziałek:  psycholog,

 • wtorek:  prawnik,

 • środa: pedagog

 • czwartek:  pracownik socjalny.

Poradni mieści się w Piszu przy ul Piaskowej 2, pok. Nr 5 (budynek internatu Zespołu Szkół Zawodowych). Szczegółowych informacji o działalności poradni udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, tel. 424-11-38.

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informuje, iż poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji nie spokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie nie pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

 • Dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;

 • Mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • Korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 • Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona;

 • Wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu;

 • Nie są chore na chorobę uniemożliwiająca właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim;

 • Mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;

 • Uzyskały pozytywna opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz, tel. 424- 11-38.

5. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 (II piętro – korytarz) wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres od 16.08. do 06.09. b.r. wykaz niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

 1. Działka nr 227/129 o powierzchni 2.991 m² zabudowana budynkiem chlewni położona w Rucianem Nidzie przy ul. Akacjowej – cena 54.927 zł.

 2. Działka nr 227/131 o powierzchni 1.906 m² niezabudowana po strzelnicy położona w Rucianem Nidzie przy ul. 11-ego Listopada – cena 24.054 zł.

Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Geodezji tut. Starostwa lub telefonicznie pod numerem 423 35 05 wew. 54.
Wykaz Nr 42/2004 na okres od 23 sierpnia do 13 września b.r.
Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie.

6. Działając na podstawie art. 23 ustawy z dn. 30.05. 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90, poz. 405 z późn. zm.), oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej w zasobie AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Wierzbinach, gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko- mazurskie, stanowiącej działki oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Wierzbiny numerami 483/10 (działka niezabudowana) i 483/12 (dz. zabudowana) o łącznej powierzchni 35, 9614 ha. Cena nieruchomości: 135000zł. + VAT.
Szczegółowe informacje AMW w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3b, pok. 107 (pn. pt, godz. 7:30 do 15:30), tel. (089) 535 38 48 wew. 18, 19.  

7. Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Piszu posiada nowy numer telefonu. Oprócz dotychczasowego (424 11 42) istnieje możliwość kontaktowania się również na  numer:  424 05 58.