Wydanie Nr 72,  z dnia 20.08.2004 r


Aktywizacja zawodowa młodzieży

     W lipcu br. rozpoczęliśmy podprojekt pośrednictwa pracy w ramach  programu PHARE 2002 – Aktywne formy zapobiegania bezrobociu. Projekt nazwaliśmy „Aktywizacja zawodowa młodzieży zgodnie i jej wykształceniem”.
     Wartość całego projektu, w zależności od kursu Euro, wynosi ok. 1.300.000zł., z czego ok. 800.000zł jest refundowane przez PARP. Cieszę się ogromnie, że udało nam się zdobyć te pieniądze, tym bardziej, że uzyskać je nie było łatwo. Dzięki zaangażowaniu, jakie wspólnie z pracownikami Działu Pośrednictwa i Instrumentów Rynku Pracy  włożyliśmy w napisanie programu co najmniej 250 ludzi do 26 roku życia ma możliwość skorzystania z form aktywizacji proponowanych przez nasz urząd. Są to: staże, prace interwencyjne, szkolenia, przygotowanie zawodowe w  miejscu pracy i poradnictwo zawodowe. Poprzez realizację  projektu chcemy zwiększyć możliwość zatrudnienia  osób młodych i pomóc im  w uzyskaniu  pierwszego doświadczenia zawodowego.
    W powiecie piskim bezrobotna młodzież do 26 roku życia stanowi około 30% ogółu bezrobotnych. Ich sytuacja jest szczególnie trudna, ze względu na fakt, że większość  z nich nie posiada doświadczenia zawodowego.
    Proponowane przez nas działania spowodują, iż młodzi bezrobotni podejmą zatrudnienie, które pozwoli im nabyć przydatne w przyszłości kwalifikacje.  Prócz tego przeprowadzamy Indywidualne Plany Działania opracowane przez doradcę zawodowego, które pozwolą młodzieży na poznanie swoich predyspozycji  zawodowych oraz ułatwią  podjęcie decyzji co do dalszej ścieżki kariery. Takich szkoleń grupowych odbyło się już 6, i w dalszym ciągu ustalamy kolejnych terminy spotkań. Dodać tu należy, iż programy dofinansowywane przez UE nakładają obowiązek objęcia uczestników projektu doradztwem zawodowym. Stąd  konieczność, aby osoba kierowana do pracy, na szkolenie czy staż objęta została procesem doradczym.
   Kto może skorzystać z ww. form pomocy? Beneficjentami projektu mogą być:

 • bezrobotni, którzy w roku kalendarzowym zastosowania wobec nich proponowanych przez PUP usług lub instrumentów nie ukończyli 25 roku życia,

 • bezrobotni, pozostający w rejestrze PUP łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, którzy w momencie zastosowania wobec nich ustawy nie ukończyli 26 roku życia (nie dotyczy to staży)

 • osoby zarejestrowane jako bezrobotne w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, które nie ukończyły 27 roku życia.

Trochę to niestety skomplikowane... Pracodawców zainteresowanych przyjęciem takich osób na staż, bądź subsydiowane miejsce pracy, jak również osoby bezrobotne zainteresowane uczestniczeniem w programie prosimy o kontakt  z naszym urzędem.
Projekt ten jest jednym z pierwszych, które zamierzam w najbliższej przyszłości realizować.

Woletta Śląska – Zyśk, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. 14 sierpnia odbyły się obchody Dni Wiartla i 40-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiartlu i obchody. Powiat reprezentował wicestarosta Zbigniew Zieliński..

2. 15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Z okazji tej 13 sierpnia w Bemowie Piskim odbyły się uroczystości Dnia Wojska Polskiego. Na zaproszenie Komendanta Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w obchodach uczestniczył m.in. wicestarosta piski.

OGŁOSZENIA

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informuje, iż przy Centrum funkcjonuje Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, w której specjaliści udzielają mieszkańcom powiatu bezpłatnych porad w zakresie ubóstwa, sieroctwa, niepełnosprawności, problemów opiekuńczo-wychowawczych (rodzice – dzieci), problemów osobistych, małżeńskich, doradztwo w zakresie uzyskania świadczeń z pomocy społecznych, porady prawne w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, prawa cywilnego.
W poradni dyżury pełnią ( w godz. od 15:30 do 17:30) następujący specjaliści:

 • poniedziałek:  psycholog,

 • wtorek:  prawnik,

 • środa: pedagog

 • czwartek:  pracownik socjalny.

Poradni mieści się w Piszu przy ul Piaskowej 2, pok. Nr 5 (budynek internatu Zespołu Szkół Zawodowych). Szczegółowych informacji o działalności poradni udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, tel. 424-11-38. 

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informuje, iż poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji nie spokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie nie pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

 1. Dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;
 2. Mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. Korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 4. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona;
 5. Wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu;
 6. Nie są chore na chorobę uniemożliwiająca właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim;
 7. Mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;
 8. Uzyskały pozytywna opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

3. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz, tel. 424- 11-38.

4. POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW oddział w Piszu informuje, że rozpoczyna cykl szkoleń dla diabetyków. Pierwsze szkolenie z zakresu „Witaminy i sole mineralne a cukrzyca” odbędzie się 26 sierpnia o godz. 15:30 w Sali konferencyjnej tut. Urzędu Miasta i Gminy. O terminach kolejnych szkoleń informować będziemy w terminach następnych.
Jednocześnie przypominamy o możliwości bezpłatnych badań poziomu cukru w siedzibie PSD o/Pisz, w każdy czwartek w godzinach od 10:00 do 12:00.

5. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 (II piętro – korytarz) wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres od 16.08. do 06.09. b.r. wykaz niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1.Działka nr 227/129 o powierzchni 2.991 m² zabudowana budynkiem chlewni położona w Rucianym Nidzie przy ul. Akacjowej – cena 54.927 zł.

2.Działka nr 227/131 o powierzchni 1.906 m² niezabudowana po strzelnicy położona w Rucianem Nidzie przy ul. 11-ego Listopada – cena 24.054 zł.

Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Geodezji tut. Starostwa lub telefonicznie pod numerem 423 35 05 wew. 54.

6. Od dnia 1 czerwca 2004r. bezrobotnemu do 25 roku życia lub bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej lub ponad-gimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej w systemie studiów wieczorowych lub zaocznych, starosta na wniosek bezrobotnego, przyznaje stypendium w wysokości w wysokości 40 proc. kwoty zasiłku, wypłacane przez okres 12 miesięcy. Stypendium przysługuje pod warunkiem nie przekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów
o pomocy społecznej uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Podstawą wypłaty jest zaświadczenie wystawione przez szkołę, potwierdzające kontynuowanie nauki. Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki lub utraty statusu bezrobotnego. Szczegółowe informacje udziela kierownik działu Ewidencji Świadczeń pani Maria Myślińska - pok. nr 19.