Wydanie Nr 71,  z dnia 13.08.2004 r


Eastwood, Holzwerk i co dalej?

   Od początku transformacji gospodarczej w kraju, nasz powiat charakteryzuje się bardzo wysokim bezrobociem. W dniu 30 czerwca 2004r. wskaźnik bezrobocia sięgnął 38,4%  liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 7637 osób, a tylko 1399 osób miało prawo do zasiłku. 1885 bezrobotnych, to osoby w wieku 18-24 lata, 2108 w wieku 25-34 i 1735 w wieku 35-44, i 1636 osób w wieku 45-54 lata.
    Fatalnie jest również z wykształceniem osób pozostających bez pracy. Wykształcenie podstawowe i zawodowe ma 72.6% bezrobotnych, średnie – 25.5% i zaledwie 1.9% może się pochwalić wyższym wykształceniem. Powyższe dane świadczą, ze nasi młodzi bezrobotni nie mają odpowiedniego przygotowania i jeśli wyjadą za chlebem, to jako pracownicy sezonowi, znają co najwyżej pracę dorywczą i na czarno. Obrazu zapasci dopełnia fakt, że są w naszym powiecie tereny, gdzie dorastający młodzi ludzie nie pamiętają, aby ich rodzice kiedykolwiek pracowali. U nas bezrobocie zaczyna już być dziedziczne.
    W wyniku zwolnień grupowych w zakładzie „Eastwood” sp. z oo. w Warszawie Oddział w Drygałach pracę straciło ponad 400 osób i spowodowało to lawinowy  wzrost liczy nowozarejestrowanych bezrobotnych. Jest nadzieja, że w Eastwoodzie znajdzie zatrudnienie kilkanaście osób ale kwestia ta nie jest jeszcze ostatecznie rozstrzygnięta.  W tej chwili ważą się dalsze losy  Holzwerk Spółka Jawna w Warszawie Oddział w Piszu,. Bardzo możliwe, że w sierpniu  nastąpi kolejny wzrost liczby bezrobotnych poprzez zwolnienia grupowe i pracę może stracić około 600 osób. W przypadku zwolnienia takiej rzeszy ludzi dramatycznie pogorszy się sytuacja na lokalnym rynku pracy naszego powiatu. Nie mamy zakładów pracy, które mogłyby wchłonąć tylu zwolnionych i nie będzie możliwe ich zaktywizowanie w oparciu o posiadane przez Powiatowy Urząd Pracy środki. Jeśli pani dyrektor PUP-u, W. Śląskiej – Zyśk udało się zdobyć grubo ponad 2 miliony na zwolnionych przez Eastwood, to w wypadku zwolnień w Holzwerku możliwość powtórzenia tego sukcesu jest niestety mało prawdopodobna. W połowie sierpnia odbędzie się rozprawa przed sądem w Warszawie w sprawie upadłości zakładu. Być może wierzyciele firmy  przystąpią do porozumienia i zamiast rozdrapywać pozostały po zakładzie majątek, pozwolą Holzwerkowi istnieć i produkować. W biznesie liczy się przede wszystkim pieniądz i odzyskanie wierzytelności. Dla nas, dla samorządów,  najważniejsze są jednak miejsca pracy i bezrobotni. Trzeba zdawać sobie sprawę, jak mało liczy się w tym nasz głos, lecz jako powiat musimy zrobić co tylko możliwe i skorzystać z każdej szansy, by uratować miejsca pracy. Jako starosta, wraz z burmistrzami Pisza i Białej Piskiej, prezesem PTG i marszałkiem Sejmiku Samorządu Gospodarczego Warmii i Mazur przekazaliśmy do sądu nasze opinie o sytuacji gospodarczej w powiecie, bezrobociu i znaczeniu, jakie Holzwerk ma i może mieć dla naszego rynku pracy.

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski.

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. W dniu 04 sierpnia odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Piszu. Zarząd przyjął uchwały: w sprawie powołania komisji grantowej oceniającej oferty na realizację zadań powiatu z zakresu upowszechniania turystyki, oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz promocji zdrowia; w spawie przyjęcia formy przetargu i zatwierdzenia cen nieruchomości położonych na terenie miasta Ruciane Nida.

2. 05 sierpnia wicestarosta Zbigniew Zieliński odbył spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Pisz p. Jerzym Czajko oraz z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku p. Zbigniewem Godlewskim. Na spotkaniu omówiono kwestię zabezpieczenia w surowiec drzewny zakładów „Holzwerk” w Piszu oraz „Eastwood” w Drygałach.

3. Dnia 06 sierpnia w Olsztynie odbył się Konwent Powiatów Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Konwent poświęcony był przede wszystkim pomocy stypendialnej uczniom i studentom. Podczas obrad przedstawiono dotychczasowe uwagi i wnioski do treści porozumienia oraz wniesiono zgłoszone poprawki w w/w sprawie. W Konwencie uczestniczył wicestarosta Zbigniew Zieliński.

4. Informujemy, iż prace remontowe na drodze Pisz- Pogobie Średnie dobiegają końca. Ułożono już wszystkie warstwy konstrukcyjne, w chwili obecnej trwają prace przy uzupełnianiu pobocza. Modernizacja mostu na rzece Pisie w miejscowości Dziadowo również przebiega sprawnie. Wykonane zostały 4 pola nośne, pod koniec miesiąca zostaną podjęte prace przy płycie mostu. Prace remontowe finansowane są ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych przekazanych przez Premiera RP.

OGŁOSZENIA

1. Polska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs „Turystyczna Pamiątka z Regionu” mający na celu popularyzację i wyróżnienie najbardziej atrakcyjnych i skutecznych marketingowo pamiątek symbolizujących regiony turystyczne Polski. Pamiątki (aktualnie oferowane turystom lub ich projekty) zgłaszać można w 3 kategoriach: wyroby symbolizujące region, miejscowość lub lokalną tradycję; artystyczne dzieła z lokalnym motywem; wytwory sztuki kulinarnej i regionalne przysmaki o unikalnej recepturze. W konkursie wziąć mogą udział wszyscy zainteresowani tworzeniem turystycznych pamiątek z regionu oraz samorządy terytorialne i gospodarcze, stowarzyszenia i fundacje, instytucje i organizatorzy przedsięwzięć, środki masowego komunikowania. Zgłoszenia nadsyłać można do dnia 31 grudnia 2004 r.
Więcej informacji na stronie www.pot.gov.pl

2. Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,, Fundacją Fundusz Współpracy „Agro- Info”, Stowarzyszeniem „AgroBiznesKlub”, Stowarzyszeniem „Sposób na Sukces” oraz firmą „Agrobroker”, uruchomiło V edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość i nowe miejsca pracy na terenach wiejskich. Konkurs ma na celu: promowanie przedsięwzięć tworzących nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich, aktywizację gospodarczą mieszkańców wsi, upowszechnianie informacji o wyróżnionych przedsięwzięciach gospodarczych oraz wymianę doświadczeń i współpracę pomiędzy uczestnikami konkursu.

3. Przedsięwzięcia do konkursu mogą zgłaszać dające zatrudnienie mieszkańcom obszarów wiejskich osoby fizyczne, prawne oraz nie mające osobowości prawnej spółki prawa handlowego. Przedmiotem V edycji są przedsięwzięcia zrealizowane w okresie od 01.01.2003 r. do 30.06.2004 r.. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 września b.r.
Więcej informacji na stronie www.zpp.pl

UWAGA!

Wszyscy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie powiatu piskiego związaną z turystyką mają możliwość zamieszczenia bezpłatnej informacji o swojej firmie na stronie starostwa www.info.powiat.pisz.pl. Więcej informacji na ten temat uzyskać można pod  nr tel.: 423 35 05 wew. 25.