Wydanie Nr 69,  z dnia 30.07.2004 r


 

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. 20 lipca w Rucianem- Nidzie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa Przedmiotem obrad Komisji prócz opiniowanych na sesję uchwał była gospodarka rybacka- stan zarybienia, rybołówstwo ochrona wód, ochrona linii brzegowej.

2. 22 lipca odbyła się XXI Sesja Rady Powiatu Pisz. Podczas Sesji rozpatrzono projekt uchwały RP w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004r, projekt uchwały RP w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu na 2004r, projekt uchwały RP w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzypowiatowego porozumienia w zakresie udzielania stypendiów uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, podejmujących naukę lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości (maturalnego) oraz w zakresie udzielania stypendiów studentom szkół wyższych, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Działanie 2,2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie prowadzenia zadań publicznych w tym zakresie wybranemu powiatowi, rozpatrzenie projektu uchwały RP w sprawie przyjęcia regulaminów przyznawania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Działania 2,2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, rozpatrzenie projektu uchwały RP w sprawie zmian w "Strategii Rozwoju Powiatu Piskiego na lata 2004-2015".

3. 22 lipca Starostowie i Przewodniczący Rady uczestniczyli w powiatowych Dniach Policji. Starosta wysoko ocenił działalność policjantów oraz podkreślił duże zaangażowanie Komendanta Komisarza Andrzeja Borkowskiego.

4. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspólnie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ogłaszają trzy konkursy:

  1. II Ogólnopolski Konkurs "Równe szanse, równy dostęp" na najlepszy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowany przez samorządy lokalne – zgłoszenia będą przyjmowane do 10.IX.2004r.

  2. Konkurs "Otwarte Drzwi 2004" na najlepszą pracę magisterską poświęconą problematyce osób niepełnosprawnych – zgłoszenia do 30.X.2004r.

  3. Konkurs Plastyczny dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Więcej informacji na stronie: www.pfron.org.pl, www.niepelnosprawni.info

5. Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza konkurs „Kultura Bliska”. Udział w konkursie polega na zgłoszeniu projektu, którego istotą będzie troska o zasoby kultury lokalnej - chęć jej pielęgnowania, ocalenia lub odtworzenia, uczenie dbania o nią, a jednocześnie wykorzystywania jej w rozwoju gospodarczym gminy czy wsi. Za szczególnie wartościowe uznawane będą projekty integrujące społeczność danej miejscowości i angażujące różne pokolenia. Projekt musi:

  • być realizowany w miejscowościach do 6 000 mieszkańców,

  • realizacja powinna się rozpocząć po 1 lutego 2005 i nie trwać dłużej niż 18 miesięcy.

Organizacje - wnioskodawcy muszą mieć swoją siedzibę na terenie gminy, w której projekt będzie realizowany. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety społeczne, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także rady sołeckie, gminne ośrodki kultury, biblioteki, szkoły i inne instytucje edukacyjne, parafie, uniwersytety ludowe, niepubliczne placówki muzealne, ochotnicza straż pożarna, koła gospodyń wiejskich, amatorskie zespoły artystyczne, i inne.
Wniosek należy złożyć do 1 października 2004 roku. Więcej informacji na stronie www.fww.org.pl

6. Fundacja Wspomagania Wsi, Program Małych Dotacji GEF/SGP UNDP i Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych ogłaszają konkurs grantowy „Nasz sposób na biedę na wsi”. Na konkurs można nadsyłać wnioski, których celem będzie racjonalna ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju do ograniczania biedy oraz zwalczania przyczyn ubóstwa (w tym bezrobocia), a także przeciwdziałania pogłębianiu się bierności i bezradności wobec trudnych sytuacji życiowych mieszkańców.
Projekt musi:

  • być realizowane w miejscowościach do 6.000 mieszkańców,

  • realizacja projektu powinna się rozpocząć po 17 stycznia 2005 i nie powinna trwać dłużej niż 18 miesięcy,

  • Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi 10.000 złotych, minimalna 3.000 złotych.

   O dotacje nie mogą występować podmioty prowadzące działalność dla zysku: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety społeczne, kluby pracy, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także sołectwa, rady sołeckie, parafie, ochotnicza straż pożarna, koła gospodyń wiejskich.
Wniosek należy składać do 13 września 2004 roku. Więcej informacji na stronie Fundacji www.fww.org.pl

OGŁOSZENIA

1. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz., 543 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, iż w lokalach Starostwa Powiatowego w Piszu przy ulicy Gizewiusza 5 (II piętro) wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres od 26.07.2004 r. do 16.08.2004 r. wykazy niżej wymienionych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych.

  • Działka nr 142/36 o powierzchni 0,2618 ha położona w Piszu przy ulicy Olsztyńskiej.

  • Działka nr 1128/7 o powierzchni 0,4973 ha położona w Piszu przy ulicy Łagodnej.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji tut. Starostwa lub telefonicznie pod nr 423 35 05 wew. 54.

2. SPROSTOWANIE
Dyżur w Powiatowym Urzędzie Pracy, w związku z nowymi zasadami przyznawania świadczeń przedemerytalnych, pełniony będzie w godzinach 8-14 do dnia 31 lipca 2004 roku, a nie jak podano wcześniej do dnia 31.08.2004 r.