Wydanie Nr 68,  z dnia 23.07.2004 r


Ciąg dalszy nastąpił

    Przed czterema miesiącami informowałem Państwa (tekst p.t. „Trudna decyzja”) o powodach podjęcia przez Radę Powiatu Pisz uchwały o zamiarze likwidacji internatu przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Białej Piskiej. Wyjaśniałem jakie było tło tej decyzji, ile kosztuje utrzymanie internatu i dlaczego brak jest widoków na jego poprawne funkcjonowanie.
   Wspominałem również, na tle idącego niżu demograficznego, o trudnej sytuacji Zespołu Szkół i jej dalszym funkcjonowaniu. Dziś ta sprawa ma swój mały ciąg dalszy. Gospodarstwo Pomocnicze stanowiło przez lata zaplecze dydaktyczne, gdzie uczniowie szkoły odbywali praktykę. Mniej więcej przed sześcioma laty gospodarstwo zaczęło podupadać, zabrakło pieniędzy na jego prawidłowe funkcjonowanie, a o inwestycjach w sprzęt i wyposażenie nie było już mowy. Powiat przejął gospodarstwo już zadłużone, co z roku na rok powodowało narastanie problemu. Przed trzema tygodniami sprzedana została „położona w obrębie Oblewo nieruchomość rolna zabudowana wraz z inwentarzem martwym i żywym” stanowiąca majątek po Gospodarstwie Pomocniczym Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Białej Piskiej. Uzyskana przez powiat kwota to 2 mln 400 tys. zł. Z kwoty tej spłacony został wraz z odsetkami zaciągnięty przez szkołę kredyt. Na spłatę zobowiązań po gospodarstwie i wydatki na Zespół Szkół, w tym remonty bieżące i zakup sprzętu szkolnego i wyposażenia, planujemy przeznaczyć kwotę 1 mln 5 tys. zł. Zatem łączne wydatki na szkołę to około50 % uzyskanej w przetargu kwoty.
Spośród tych istotnych pożytków płynących z takiej decyzji rady naszego powiatu wymienić chciałbym trzy:

 • Szkoła (i Powiat) pozbyła się balastu, który od lat pochłaniał pieniądze, wywoływał konflikty i wciąż budził napięcia i dyskusje w szkole, Białej Piskiej i powiecie.

 • Szkoła (i Powiat) uzyskały wcale niemałe środki na podreperowanie budżetów obu instytucji, dzięki czemu można będzie przeprowadzić w szkole remonty i przynajmniej w części ją doposażyć, oraz wesprzeć pozostałe szkoły i szpital, bo przecież nie tylko szkołą w Białej powiat żyje.

 • Gospodarstwo będzie miało nowego gospodarza i to, co jeszcze z niego pozostało, z pewnością zacznie kwitnąć. Znajda tam również zatrudnienie pracownicy gospodarstwa.

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. 14 lipca odbył się egzamin na nauczyciela mianowanego. Awansowali: Bożena Karpińska, Martyna Filipkowska, Anna Aneta Treszczak, Anna Małgorzata Opolska-Nosek, Magdalena Geserick. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

2. W dniach od 5 do 13 lipca przeprowadzono kontrolę 29 ośrodków wypoczynkowych oraz 6 pól namiotowych położonych nad jeziorami powiatu piskiego w zakresie „Bezpieczeństwa na Wodach”. Najlepiej przygotowane i wyposażone ośrodki to: Ośrodek Wypoczynkowy "Guzianka", Hotel Nidzki, Ośrodek Wypoczynkowy "Exploris", Ośrodek Ministerstwa i Gospodarki Pracy w Rucianej Nidzie, Ośrodek "Pod Dębami", Ośrodek Kancelarii Sejmu, "Tertr Wielki", Ośrodek "Babie Lato", Ośrodek "Energetyk" na Rybitwach. Ze względu na brak wymaganej dokumentacji oraz prawidłowego oznakowania Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych w Imionku, "Inspol", "Walter", "Szarpie Ravel", "Karolina" w miesiącu sierpniu poddane zostaną rekontroli.

3. Na prośbę przedstawicieli załogi „Eastwood” Zarząd Powiatu uiścił zaliczkę w kwocie 2500 zł. Na koszt tymczasowego nadzorcy sądowego. Prośba związana była z wniesieniem wniosku o ogłoszenie upadłości firmy i zabezpieczenie roszczeń byłych pracowników „Eastwoodu”. Jednocześnie 390 pracowników objętych zostanie programem „Bądź aktywny” realizowanym przez PUP w Piszu. Dla 200 osób przewiduje się roboty publiczne, szkolenia zawodowe dla 100 osób (absolwenci otrzymają propozycję 6 miesięcznego przygotowania zawodowego w miejscu pracy, interwencyjne miejsca pracy (z doposażeniem/wyposażeniem) dla 80 osób, dotacje dla 9 osób rozpoczynających działalność gospodarczą i zwrot kosztów przejazdu dla osób podejmujących zatrudnienie poza miejscem zamieszkania. Łączny koszt projektu to ponad 2 mln. 350 tys. zł., z czego 1500 tys. zł. Już w roku bieżącym.

4. 15 lipca w Olsztynie odbył się Konwent Powiatów ZPP. Podczas spotkania ustalono, że do dnia 31 lipca 2004 roku do Powiatu Olsztyńskiego wpłyną uchwały Rad Powiatów Województwa Warmińsko- Mazurskiego wyrażające zgodę na zawarcie międzypowiatowego porozumienia, w zakresie udzielania stypendiów uczniom i studentom szkół wyższych pochodzących z obszarów wiejskich, z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia finansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 2.2- Zintegrowanego Programu Operacyjnego oraz Rozwoju Regionalnego. Ponadto dyrektor NFZ Oddziału Warmińsko-Mazurskiego p. Irena Petryna objaśniła propozycję lecznictwa szpitalnego w Województwie.

5. 16 lipca złożony został wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na inwestycje drogowo- mostowe realizowane na terenie powiatu.

OGŁOSZENIA

1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspólnie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ogłaszają trzy konkursy:

 1. II Ogólnopolski Konkurs "Równe szanse, równy dostęp" na najlepszy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowany przez samorządy lokalne – zgłoszenia będą przyjmowane do 10.IX.2004r.

 2. Konkurs "Otwarte Drzwi 2004" na najlepszą pracę magisterską poświęconą problematyce osób niepełnosprawnych – zgłoszenia do 30.X.2004r.

 3. Konkurs Plastyczny dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Więcej informacji na stronie: www.pfron.org.pl, www.niepelnosprawni.info

2. Polska Akcja Humanitarna informuje, że trwa zbieranie wniosków o dożywianie w przyszłym roku szkolnym. O finansowanie posiłków z programu Pajacyk mogą zwracać się do Fundacji szkoły  i świetlice. Zainteresowane placówki są zobligowane do wypełnienia specjalnego formularza wniosku, który mogą uzyskać ze strony internetowej lub po kontakcie telefonicznym, mailowym albo pocztowym z Biurem Pomorskim PAH w Toruniu.
Więcej informacji o programie Pajacyk: www.pah.org.pl

3. PCPR w Piszu informuje, że Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Sp. z o.o. w Konstancinie organizuje kursy komputerowe dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu ruchu.W / w szkolenia prowadzone są od 1992 r. i cieszą się dużą popularnością wśród osób niepełnosprawnych ze względu na realizowany program połączony z rehabilitacją medyczną i społeczną. Termin rozpoczęcia w / w szkoleń I edycja 15 września do 30 października i II edycja 3 listopada do 15 grudnia 2004 r. O przyjęciu kandydata decyduje kolejność przyjmowanych zgłoszeń.Osobą odpowiedzialną za nadzór jest Katarzyna Piotrowska, nr telefonu – (0*22), 756-30-65, ewent. 756-32-40 w. 301, 0-607 486-693, fax.-22, 756-30-65, e-mail: szkolenia@ckir.pl.
Osoba skierowana na kurs powinna spełniać następujące warunki:

 • skierowanie z PUP na szkolenie

 • skierowanie od lekarza I kontaktu na rehabilitację

 • wykształcenie średnie- w przypadku kursu z podstawami księgowości, pozostałe kierunki- wykształcenie może być zawodowe ewentualnie podstawowe na kurs podstawowy komputerowy/

 • zdolność do samoobsługi, jeżeli osoba takiej nie posiada, to na kurs zostanie przyjęta wraz z własnym opiekunem

 • na kurs nie zostaną zakwalifikowane osoby z upośledzeniem umysłowym, chorobą alkoholową, padaczką.

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informuje, iż poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji nie spokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie nie pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

 1. Dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;

 2. Mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 3. Korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 4. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona;

 5. Wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu;

 6. Nie są chore na chorobę uniemożliwiająca właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim;

 7. Mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;

 8. Uzyskały pozytywna opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz, tel. 424- 11-38.

5. Od 1 sierpnia 2004 obowiązywać będą nowe zasady przyznawania świadczeń przedemerytalnych. W związku z powyższym dnia 31.07.2004 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu pełniony będzie dyżur w godzinach 8:00-14:00. Umożliwić chcemy przez to rejestrację i tym samym nabycie uprawnień na starych zasadach.