Wydanie Nr 67,  z dnia 16.07.2004 r


Muzeum Ziemi Piskiej

   Funkcjonuje już trzydzieści pięt lat i choć dla historyków to ledwie mgnienie oka, to dla naszej społeczności i małej ojczyzny to spory kawał czasu. W zeszły piątek odbyty się obchody jubileuszu Muzeum, a zarys jego losów i perypetii mogliście Państwo poznać na łamach Gazety Piskiej. Reformy administracyjnej, prawnicy i dyrektorzy oraz zmiana siedziby muzeum składają się, na kolejne etapy rozwoju tej instytucji Muzeum, jak wszystkie placówki tego typu, przeżywało i wciąż, przezywa kłopoty finansowe. Mimo pokaźnej liczby cennych eksponatów, wciąż, inscenizowanych nowych wystaw organizacji spotkań z luminarzami kultury i nauki, na wysoką kulturę zawsze i wszędzie brakuje pieniędzy. Ostatnimi laty, pomimo stałych już. trudności finansowych, gdy funkcję dyrektora muzeum pełni p. Dietmar Serafin, a kustoszem jest p.Waldemar Brenda  muzeum przeżywa prawdziwy rozkwit. Obok utrzymywania dotychczasowej działalności (m.in. wydawanie ”Znad Pisy") placówka wytrwale współuczestniczy w budzeniu poczucia lokalnego patriotyzmu i kształtowania świadomości obywatelskiej mieszkańców Ziemi Piskiej. Jest to bodaj czy nie jedyny w naszym powiecie ośrodek, który poza wypełnianiem swej zasadniczej misji propagacji historii tej ziemi, stara się pobudzi nas do głębszej refleksji nie tylko nad przeszłością, ale również nad tym, co nas czeka.
   Demokracja lokalna to coś znacznie więcej, niż tylko nasze czynne i bierne prawa w lokalnych wyborach. To również świadomość kim jesteśmy, co nas łączy, na czym polega nasza wyjątkowość i co z tego wynika dla naszej przyszłości. Nić tak mocno nie uświadamia nam naszej roli i powinności względem Malej Ojczyzny, jak spotkania, panele i swobodne dyskusje o teraźniejszości na tle tęga co już było. W natłoku zajęć nie zawsze mogę uczestniczyć w muzealnych spotkaniach, ale zawsze widzę, jak wielką cześć uczestników spotkań i dyskusji stanowi młodzież. Dobrze to świadczy o organizatorach, jeśli potrafią przyciągnąć do muzeum młodych obywateli, ponieważ świadomość historyczna i kulturowa jest warunkiem świadomości obywatelskiej. Jak mówi Pan Serafin, choć muzeum zwrócone jest ku przeszłości, to patrzeć musi w przyszłość. Miedzy innymi dlatego pozwoliłem sobie zgłosić nasze muzeum jako kandydata do dorocznej nagrody Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, mając przy tym nadzieję, że „tam wyżej” ich praca zostanie również doceniona. Z okazji jubileuszu 35-lecia Muzeum Ziemi Piskiej, jego pracownikom, przyjaciołom i wszystkim, którzy przyczyniają się do jego sukcesów składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności.

 

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. Dnia 5 lipca odbyto się posiedzenie Komisji Edukacji, którego głównym tematem była propozycja podziału środków ze sprzedaży gospodarstwa pomocniczego w miejscowości Oblewa. Ponadto Komisja zaopiniowała dwa projekty uchwał w sprawie stypendiów.

2. 9 lipca w hotelu „Nad Pisą" odbyła się giełda pracy zorganizowana w związku z zakończeniem szkolenia „Specjalista do pozyskiwania środków unijnych" realizowanego ze środków programu PHARE 2001. Spotkanie zorganizowane zostało przy współudziale Starostwa Powiatowego w Piszu oraz Placówki Kształcenia Zawodowego w Olsztynie. W trakcie spotkania PUP przedstawił możliwości finansowego wsparcia pracodawców oraz korzyści wynikające z zatrudnienia absolwentów.

3. „35- lecie" swego istnienia, dnia 9 lipca, obchodziło Muzeum Ziemi Piskiej. W trakcie uroczystości można było m.in. wysłuchać wykładu prof. dr hab. Henryka Samsonowicza pt. „Kultura polska w średniowieczu", a także wysłuchać występu Piskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Lecha Ostrowskiego. Starostwo reprezentował wice starosta Z. Zieliński.

4. 9 lipca rozpoczęły się obchody „Dni Orzysza". Starostwo reprezentował starosta Z. Włodkowski.

 

OGŁOSZENIA

1. Informacja Dla Poszukujących Zagranicznych Inwestorów!
   W sierpniu br. do Olsztyna przyjeżdża grupa biznesowa z Egiptu zainteresowana inwestowaniem w zaplecze turystyczne i sieć biur wymiany turystycznej. Sierpniowa wizyta jest efektem pilotażowego spotkania w czerwcu tego roku przedstawiciela egipskiego konsorcjum branży turystycznej z kilkoma przedsiębiorcami hotelarstwa w Olsztynie. Ze strony egipskiej pilotowania ustaleń biznesowych podjął się Radca Handlowy Ambasady Egipskiej - dr Mohamed Sherif Fathi. Ze strony polskiej oficjalne zaproszenie z Sejmiku Gospodarczego skierowane zostało do Ministerstwa Gospodarki i Współpracy z Zagranicą oraz przedstawicieli władz regionalnych w Olsztynie. Przygotowywany jest pakiet informacyjny dla Egipcjan (przepisów formalno-prawnych oraz zestaw ofert indywidualnych). Zainteresowanych przedsiębiorców oraz podmioty, które mają do zbycia oferty inwestycyjne dla branży turystycznej prosimy o przesłanie krótkich streszczeń ofert (w dwóch językach: polskim i angielskim) do 19 lipca br. Na adres sejmiku gospodarczego drogą elektroniczną lub faksem.
    Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 089 535 24 96.

2. Polska Organizacja Turystyczna w Warszawie ogłosiła „Konkurs na najlepszy produkt turystyczny". Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich popularyzację, a także wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem jest tworzenie produktów turystycznych. Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje samorządom terytorialnym i gospodarczym, regionalnym i lokalnym organizacjom turystycznym, instytucjom i organizatorom przedsięwzięć, stowarzyszeniom i fundacjom, przedsiębiorcom prywatnym, organizatorom turystyki a także samym zainteresowanym. Zwycięzcy Konkursu zostaną uhonorowani Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej oraz zostaną objęci szczególnym programem promocji w kraju i zagranicą. Regulamin konkursu oraz szczegóły (kartę zgłoszeniową) można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej www.pot.gov.pl lub w wydziale Promocji pok. nr 18, p. Aneta Ptak.

3. UWAGA MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY!

  • Istnieje możliwość skorzystania ze szkolenia „Psychologiczne aspekty zarządzania firmą". Planowane tematy zajęć: zarządzanie zmianą; budowanie konkurencyjności; strategia firmy a priorytety programów dotacyjnych; neurolingwistyczne modele programowania w firmie; praktyczne zastosowanie NLP w firmie; strategie inwencji i reframing. Szkolenie odbędzie się w dniach 29-31.07.04.(część pierwsza) oraz 16-18.08.04.(część druga) w Hotelu „Nad Pisą", ul. Ratuszowa 13. Koszt 6-ciodniowego szkolenia wynosi 2(X) zł/osobę. Szczegółowych informacji udziela p. Renata Bazydło, Wydział Promocji tel. 423 35 05 wew. 25.
     

  • Od dnia 1 lipca 2004r. obowiązywać będą nowe zasady przyznawania świadczeń przedemerytalnych. W związku z powyższym dnia 31.07.2004 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu pełniony będzie dyżur w godzinach 8-14. Umożliwić chcemy przez to rejestrację i tym samym nabycie uprawnień na starych zasadach.
     

  • Od dnia 1 czerwca 2004r. bezrobotnemu do 25 roku życia lub bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej lub ponad-gimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej w systemie studiów wieczorowych lub zaocznych, starosta na wniosek bezrobotnego, przyznaje stypendium w wysokości w wysokości 40 proc. kwoty zasiłku, wypłacane przez okres 12 miesięcy. Stypendium przysługuje pod warunkiem nie przekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Podstawą wypłaty jest zaświadczenie wystawione przez szkołę, potwierdzające kontynuowanie nauki. Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki lub utraty statusu bezrobotnego. Szczegółowe informacje udziela kierownik działu Ewidencji Świadczeń pani Maria Myślińska - pok. nr 19.