Wydanie Nr 66,  z dnia 09.07.2004 r


Ekologia i Integracja

   Przeczytałem Sprawozdanie z realizacji planu Programu Ekozespołów „Strażnicy Mazur” w roku szkolnym 2003/2004 i sądzę,że trzeba to nagłośnić.
   Wychowankowie Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Łupkach i uczniowie klasy V c ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Piszu założyli ekozespoły realizujące zadania z zakresu ochrony przyrody. Cel szczytny i piękny, gdy ekologiczna wrażliwość kształtowana jest już od najmłodszych lat. Drugim celem i osobiście uważam, że ważniejszym jest integracji dzieci. Zważywszy, że wychowankami ośrodka są dzieciaki z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, to ich kontakt z rówieśnikami z „normalnej” szkoły, wspólne zajęcia i zabawa mają tu dla mnie pierwszorzędne znaczenie. 
   Jak to się robi? Przede wszystkim trzeba chcieć, potem opracować program „E-ko-ledzy”, znaleźć sponsorów i zdobyć grant od Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, a potem sprawy toczą się już same. W listopadzie zeszłego roku powołano 3 ekozespoły. Zważywszy, że dzieci z ośrodka wymagają trochę innego podejścia, zaczęto od wycieczki i obserwacji, jakich zmian w przyrodzie dokonał człowiek. Potem program działań w kampanii „Pomóżmy zwierzętom”, czyli album o ptakach, budowa karmników, dokarmianie, choinka dla zwierząt i gazetka. Były jeszcze surowce wtórne, gry edukacyjne, wizyta w sortowni w Olsztynie, 2220 puszek i 147 kg papieru i sprzątanie dzikich wysypisk, wizyta w oczyszczalni ścieków, nadleśnictwie i cała, długa lista innych działań, a wszystko z pomocą rodziców.
   Z zawodu jestem nauczycielem i wiem, jak wiele trzeba pracy, mozołu i poświęcenia, jak wiele uporu i zabiegów, aby zrealizować liczony w miesiącach program. Co dla mnie jest jego efektem? Obok działań związanych z ekologią i propagacją takich postaw wśród najmłodszych osiągnięto rzecz bezcenną. Dzieci z ośrodka utrzymywały i nadal będą utrzymywać kontakt z inną szkołą, a to jest dla nich bardzo ważne. Dzieci z „czwórki” utrzymują i będą utrzymywały kontakty z podopiecznymi Łupek. To nie koniec, bo do ekozespołów garną się następni chętni i realizatorzy projektu chcą przedłużyć program. Wszyscy świetnie wiemy, jak ważna jest tolerancja i wrażliwość u najmłodszych, jak wiele znaczy taka współpraca w grupach i akceptacja dla inności drugiego człowieka. Oby takich przykładów było u nas jak najwięcej.

   Jest mi niezmiernie miło, a jestem przekonany, że i Państwu, iż w etapie ogólnopolskim IV edycji ekologicznego konkursu „Program ekozespołów w mojej szkole”, nasi zajęli I miejsce. Mamy powód do dumy. Wszystkim, którzy wsparli projekt hojnością, pracą i sercem, a przede wszystkim instruktorkom ekozespołów, Paniom Agnieszce Osińskiej, Małgorzacie Ostrowskiej i Ewie  Sadowskiej serdecznie
gratuluję.

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. 30.06. Starosta i wice starosta odbyli spotkanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie w sprawie przyznania przez Ministerstwo środków na remont sal sportowych w Zespole Szkół Nr 1 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu. Złożono również dokumentację dotyczącą przyznania środków przez rząd RP na inwestycje drogowo- mostowe w ramach usuwania skutków huraganu z 04.07.2002r.

2. W dniu 01 lipca w PUP w Piszu odbyło się spotkanie dotyczące firmy „EastWood”, w którym uczestniczyli m. in.: J. Szczepanik - Dyrektor Wydziału Przekształceń Własnościowych UW, J. Dziki –NSZZ „Solidarność”,  Z. Zieliński – Wicestarosta oraz 5- osobowa delegacja załogi. W trakcie spotkania uzyskano informacje, że na terenie zakładu przebywa współwłaścicielka firmy Pani Łeska-Panasiuk. Zebrani udali się do Drygał, gdzie kontroli dokonywał przedstawiciel PIP. Współwłaścicielka podpisała zarządzenie o cofnięciu zwolnień dyscyplinarnych. Zapewniła, że Zarząd firmy złoży wniosek o ogłoszenie upadłości. Taki wniosek ze swojej strony ma również złożyć załoga „EastWood”. Współwłaścicielka, oświadczyła, że prezes zarządu podpisze z załogą porozumienie o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników, jednak warunkiem tego porozumienia jest odblokowanie bramy. Strajkujący pracownicy zgodzili się na propozycję właścicieli przedstawioną przez mediatorów. Porozumienie to ma być podpisane w najbliższych dniach.

3. 01.07.w Starostwie odbyło się szkolenie dla mśp powiatu piskiego. Szkolenie przeprowadził pan Tomasz Baranik, przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie, który omówił program PHARE 2002 i Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

4. 01.07.w Starostwie odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych powiatu piskiego pn. „Jak napisać dobry wniosek o dotację”. Spotkanie poprowadziła Dorota Czarzasta-Wardyn - koordynator projektów z Ośrodka Samorządu Lokalnego w Olsztynie.

OGŁOSZENIA

1. UWAGA MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY!
Istnieje możliwość skorzystania ze szkolenia „Psychologiczne aspekty zarządzania firmą”. Planowane tematy zajęć: zarządzanie zmianą; budowanie konkurencyjności; strategia firmy a priorytety programów dotacyjnych; neurolingwistyczne modele programowania w firmie; praktyczne zastosowanie NLP w firmie; strategie inwencji i reframing. Szkolenie odbędzie się w dniach 29-31.07.04.(część pierwsza) oraz 16-18.08.04.(część druga) w Hotelu „Nad Pisą”, ul. Ratuszowa 13. Koszt 6-ciodniowego szkolenia wynosi 200 zł/osobę.
Szczegółowych informacji udziela p. Renata Bazydło, Wydział Promocji tel. 423 35 05 wew. 25.

2. UWAGA MŁODZIEŻ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENCI!
W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), mającego na celu „Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałania marginalizacji niektórych obszarów”, realizowane będzie przez powiat piski m.in. działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Programem stypendialnym objęta jest młodzież:                             

  1. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - pochodzący z obszarów wiejskich (ze wsi oraz miasteczek do 5 tys. mieszkańców- w piskim powiecie: Biała Piska i Ruciane Nida,

  2. studenci– pochodzący z obszarów zmarginalizowanych (z obszarów wiejskich oraz miast do 20 tys. mieszkańców – w powiecie piskim z wszystkich 4 miast)

  3. ucząca się lub podejmująca naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, kończących się maturą (świadectwem dojrzałości) oraz studenci państwowych i niepaństwowych szkół wyższych (dziennych, wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych).

  4. pochodząca z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w których dochód netto na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 504 zł m-cznie, a w przypadku uczniów i studentów legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – 583 zł.

Stypendium przyznawane na okres do 10 m-cy danego roku szkolnego/akademickiego, w wysokości do :

  • 250 zł/ m-cznie - uczniom na pokrycie –zwrot kosztów związanych z pobieraniem nauki (koszty zakwaterowania, zakup podręczników, dojazd środkami komunikacji zbiorowej, opłata czesnego w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, koszty posiłków w stołówce internatu,
    lub prowadzonej przez inny podmiot, inne koszty obligatoryjnie wymagane przez szkołę)

  • 350 zł/m-cznie -  studentom w formie pieniężnej.

   Do wniosku o stypendium (wg załączonego wzoru) należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach za rok ubiegły (za 2003r.) wszystkich członków rodziny, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, lub/i zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego – w hektarach przeliczeniowych oraz inne zaświadczenia/decyzje potwierdzające wysokość otrzymywanych dochodów (np. stałych zasiłków z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, zasiłków rodzinnych, itp.) wszystkich członków rodziny.
     Do dochodu rocznego z gospodarstwa rolnego przyjmuje się kwotę 252 zł/ha przeliczeniowy x liczbę hektarów przelicz. x 12 m-cy.
    Wnioski o stypendia z zaświadczeniami potwierdzającymi osiągnięty dochód przez wszystkich członków rodziny oraz w przypadku studentów- zaświadczenie z uczelni/potwierdzony odpis indeksu, należy składać do Wydziału Edukacji... Starostwa Powiatowego w Piszu, przy ul. Warszawskiej 5 w terminie do 13 lipca br.
     Telefon kontaktowy: Wydział Edukacji... – Zdzisław Iłowiecki nr 424-11-42 Stypendia współfinansowane będą z Europejskiego Funduszu Społecznego.