Wydanie Nr 59,  z dnia 21.05.2004 r

1. INFORMACJE Z POWIATU
2. UWAGA PRZEDSIĘBIORCY
3. OGŁOSZENIE


Miejmy nadzieję

   Od kilku już tygodni jesteśmy w unii i niedługo rozpoczną się dopłaty. Przyjmowanie od rolników wypełnionych wniosków o płatności obszarowe zakończy się 15 czerwca. Rzecz dotyczy wszystkich posiadaczy, dzierżawców i użytkowników ponad 1 ha użytków rolnych, których sposób zagospodarowania spełnia wymogi Dobrej Praktyki Rolniczej. Do połowy maja do biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Piszu wpłynęło 260 wniosków, czyli około 12 % gospodarstw. Tylko czy aż? Agencja twierdzi, że wpływ na liczbę złożonych wniosków ma kilka czynników i proste zestawienie danych  statystycznych nie tłumaczy złożoności zagadnienia. Na ogólną liczbę potencjalnych odbiorców dopłat składają się wielkie gospodarstwa (nawet 300 ha) i ogromna rzesza małych. Należałoby zatem analizować raczej już zarejestrowany obszar użytków, niż ogólną liczbę gospodarstw, w której mieszczą się również  jednohektarowe. Do końca rejestracji pozostało parę tygodni i prawdziwy ruch w agencji dopiero przed nami. Wpływ z kolei ma na to fakt, że część rolników dopiero zakończyła prace polowe i lada dzień powinni przystąpić do składania wniosków. Jako powiat wypadamy na tle kraju całkiem nieźle, gdzie zdarza się, że zarejestrowano dopiero pół procenta zainteresowanych. Nieźle też plasujemy się w województwie, co należy interpretować jako skutek dobrze prowadzonej kampanii informacyjnej. Z faktu, że u innych przebiega to z gorszym skutkiem, nie wyciągajmy wniosku, że u nas jest dobrze. Dlatego jeszcze raz zwracam się do Państwa z apelem o pomoc w możliwie najlepszym sięgnięciu po unijne środki. Jeśli macie Państwo wśród swoich bliskich i znajomych osoby mogące skorzystać z dopłat, zachęćcie ich, zainteresujcie możliwością uzyskania tych pieniędzy. To nie jest tylko problem samych zainteresowanych. Wszyscy powinniśmy wspierać osoby sceptyczne nastawione lub słabo zorientowane, wskazać źródło informacji i możliwość uzyskania dodatkowego dochodu. Bardzo o to Państwa proszę.
Telefon do ARiMR w Piszu: 087 425-08-55

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. W dniach 05 – 12 maja 2004 w ZSO w Piszu przebywała grupa uczniów ze szkoły Lorsenschule w Schleswigu, z powiatu partnerskiego Schleswig-Flensburg (Niemcy). W czasie pobytu goście z Niemiec zwiedzili najciekawsze miejsca na Ziemi Piskiej spotkali się z uczniami ZSO, Radą Pedagogiczną i Starostą, Celem wizyty było nawiązanie współpracy partnerskiej między szkołami. Opiekunami grupy niemieckiej byli: Gudrun Hinz i Jochen Fritzsche.

2. 10 maja w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu odbyło się spotkanie w sprawie organizacji Piskiego Biegu Ulicznego, na które zostali zaproszeni przedstawiciele służb porządkowych, straży pożarnej, MGOSiR, UMiG w Piszu, działacze sportowi a także nauczyciele wychowania fizycznego. W trakcie spotkania omówiono podstawowe sprawy związane z organizacją imprezy. Ustalono, że „ Biegi” odbędą się 24 maja 2004.

3. 11 maja w Gimnazjum Nr 1 w Piszu odbyła się IV edycja powiatowego konkursu „Polska w Unii Europejskiej”. W konkursie udział wzięli uczniowie z Pisza, Orzysza i Białej Piskiej. I miejsce zajęło Gimnazjum z Białej Piskiej, II miejsce- Gimnazjum z Orzysza, III miejsce- Gimnazjum Nr 1 w Piszu. 

4. 12 maja odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu, na którym przyjęto min. sprawozdanie z działalności PCPR w Piszu za 2003r., sprawozdanie z działalności KPP w Piszu za 2003 r. a także zapoznano się z informacjami o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu piskiego.

5. 12 maja 2004 r. w Starostwie Powiatowym w Piszu, odbyło się spotkanie zorganizowane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piszu w sprawie ciepłowni miejskiej przy ul. Jagodnej w Piszu. W spotkaniu udział brali m. in. burmistrz Pisza, v-ce Starosta, dyrektor PEC, naczelnicy wydziałów rolnictwa, budownictwa, przedstawiciele straży pożarnej, WIOŚ, Sanepidu i wykonawcy – firmy „INSTAL”. Celem spotkania było omówienie spraw związanych z zakończeniem i oddaniem do użytkowania w/w inwestycji w planowanym terminie. Inwestor zobowiązał się, że do dnia 30 czerwca 2004 r. uzupełni wszystkie braki w dokumentacji i wykona zalecenia.

6. 13 maja w Starostwie Powiatowym odbyła się narada dyrektorów szkół i placówek oświatowych, na której przedstawiono wytyczne do arkuszy organizacyjnych, stan finansów powiatu oraz założenia przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w szkołach i placówkach oświatowych.

7. 14 maja w Starostwie Powiatowym odbyła się narada z kierownikami schronisk oraz z przedstawicielami sanepidu, w sprawie stanu technicznego sprzętu, ilości zgłoszonych grup oraz przygotowania obiektów.

PRZETARGI

Wykaz G.7004/48/2004

Nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543 ze zmianami)

Położenie nieruchomości m. Pisz ul. Polna
   
Numer działki 267/3
   
Powierzchnia działki 136 m²
   
Numer księgi wieczystej 22162
   
Opis nieruchomości działka przeznaczona pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne.
   
Cena nieruchomości 4030 zł.
   

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej działką nr 255.
2.  Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 23.06.2004.
3.  Wykaz niniejszym wywiesza się na okres 21 dni od dnia 12.05.2004 r. do dnia 02.06.2004 r.

OGŁOSZENIA

1. Starosta Powiatu w porozumieniu z GDDKiA Olsztyn informuje, że w dniu 25.05.04. w godz. 10 do 13 należy liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym na drodze numer 58 w miejscowości Pisz.

2. Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Łupkach składa najserdeczniejsze podziękowania Samorządowi Uczniowskiemu z Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu oraz p. Marii Witkowskiej za pomoc w uzupełnieniu księgozbioru biblioteki szkolnej.                                                                                             

3. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu otrzymał ponad 284.000 Euro na realizacje projektu PHARE 2002 "Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży". Powyższa kwota to 60 proc. kosztu projektu. Pozostałe 40 proc. środków zostały zaangażowane z Funduszu Pracy z limitu otrzymanego w 2004 roku. Dzięki pozyskanym środkom zaktywizowanych zostanie 250 osób do 26 roku życia. Powiat piski jest jedynym w województwie warmińsko - mazurskim, który otrzymał dofinansowanie w ramach ww. programu.

4.Narodowy Bank Polski ogłosił III edycję konkursu grantowego w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej. Tematami konkursu (do wyboru): aktywność gospodarcza i przedsiębiorczość, edukacja ekonomiczna w polskiej szkole, polska gospodarka w unii europejskiej. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowych i instytucje szkoleniowe ( organizacje non-profit, publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe z wyłączeniem szkół wyższych, placówki doskonalenia nauczycieli, instytucje doradztwa rolniczego). Projekty mogą obejmować: organizację szkoleń, konkursów, konferencji, organizację imprez plenerowych, wydawnictwa edukacyjne o tematyce ekonomicznej. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu: 50.000,00 zł. Dofinansowane projekty mogą być realizowane w okresie 1 września 2004-31 stycznia 2005. Wnioski należy składać wyłącznie w Sekretariacie Obsługi Konkursów Grantowych NBP do dnia 7 czerwca 2004 roku. Więcej informacji na temat konkursu na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego   www.nbp.pl

5. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko- Amerykańską Fundacją Wolność, Narodowym Bankiem Polskim, Agencją Nieruchomości Rolnych i Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz koalicją pozarządowych organizacji lokalnych ogłasza III edycję Programu Stypendiów Pomostowych. O stypendia mogą uzyskać uczniowie, którzy:

  • zdadzą maturę w bieżącym roku szkolnym,

  • uzyskają na egzaminie maturalnym średnią ocen nie niższą niż 4,0,

  • dostaną się na dzienne studia magisterskie w uczelni państwowej,

  • mieszkają na wsi lub w mieście do 20 tyś. mieszkańców,

  • pochodzą z rodziny byłego pracownika ppgr,

  • dochód w rodzinie nie przekracza 532 zł na osobę,

Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2004r.Więcej informacji o programie na stronie www.fep.lodz.pl