Wydanie Nr 52,  z dnia 02.04.2004 r


 

XVII SESJA RADY POWIATU
25.MARCA.2004r.

    Rada uchwaliła: Powiatowy plan gospodarki odpadami na lata 2004 – 2010, Program współpracy na rok 2004 Powiatu Pisz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wysokość miesięcznych stawek wynagrodzenia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu, zadania powiatu realizowane w 2004 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zmiany w wysokości wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, zmiany w sprawie ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu. Rada przyjęła również sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2003 rok, i wykonania budżetu powiatu za 2003 rok oraz udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium.

 

PRZETARGI

1. Wykaz    G .7004/22/2004
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 46, poz. 543 Tekst jednolity z 2000r.)

 • Położenie nieruchomości   - m. Pisz, ul. Sienkiewicza 4b                     

 • Numer działki                    - 267/5

 • Powierzchnia działki          - 0,3035 ha         

 • Numer księgi wieczystej    - 27884           

Opis nieruchomości - Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 37,57 m2, usytuowany na parterze. Składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz piwnicy o pow. 18,16 m2 przynależnej do tego lokalu, wraz z 55,73/1056,54 udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku wielo mieszkaniowego.

Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie - 32.239 zł

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Powiatu Piskiego i zgodnie z uchwałą Nr XXV/108/2000 Rady Powiatu w Piszu z dnia  26 października 2000 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bez przetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy: Pani Dzwonkowskiej Halinie.
2. Sprzedaż nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu
3. Nabywca uiści należność oraz koszty podziału i szacunku w drodze jednorazowej wpłaty. Kwoty te wnosi się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w Banku Spółdzielczym Ruciane Nida 0/Pisz Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
4. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenia o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
5. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres od dn. 26.03.2004 r. do dnia 15.04.2004r. 

2. Wykaz    G .7004/23/2004
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 46, poz. 543 Tekst jednolity z 2000r.)

 • Położenie nieruchomości           - m. Pisz, ul. Sienkiewicza 4b                     

 • Numer działki                           - 267/5

 • Powierzchnia działki                 - 0,3035 ha         

 • Numer księgi wieczystej           - 27884           

Opis nieruchomości - Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytkowej 37,39 m2, usytuowany na parterze. Składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz piwnicy o pow. 19,00 m2 przynależnej do tego lokalu, wraz z 56,39/1056,54 udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku wielo mieszkaniowego.

Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie - 32.084 zł

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Powiatu Piskiego i zgodnie z uchwałą Nr XXV/108/2000 Rady Powiatu w Piszu z dnia                            26 października 2000 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy: Pani Górskiej Teresie.
2. Sprzedaż nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu
3. Nabywca uiści należność oraz koszty podziału i szacunku w drodze jednorazowej wpłaty. Kwoty te wnosi się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w Banku Spółdzielczym Ruciane Nida 0/Pisz Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
4. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenia o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
5. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres od dn. 26.03.2004 r. do dnia 15.04.2004r. 

3. Wykaz    G .7004/24/2004

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 46, poz. 543 Tekst jednolity z 2000r.)

 • Położenie nieruchomości      - m. Pisz, ul. Sienkiewicza 4b                     

 • Numer działki                       - 267/5

 • Powierzchnia działki             - 0,3035 ha         

 • Numer księgi wieczystej        - 27884           

Opis nieruchomości - Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 8 o pow. użytkowej 37,37 m2, usytuowany na parterze. Składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz piwnicy o pow. 18,16 m2 przynależnej do tego lokalu, wraz z 55,53/1056,54 udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku wielomieszkaniowego

Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie            -  32.067 zł

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Powiatu Piskiego i zgodnie z uchwałą Nr XXV/108/2000 Rady Powiatu w Piszu z dnia                            26 października 2000 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy: Pani Szulżyckiej Ireny.
2.Sprzedaż nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu
3. Nabywca uiści należność oraz koszty podziału i szacunku w drodze jednorazowej wpłaty. Kwoty te wnosi się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w Banku Spółdzielczym Ruciane Nida 0/Pisz Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
4. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenia o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
5. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres od dn. 26.03.2004 r.  do  dnia 15.04.2004 r.

UWAGA

   Na terenie powiatu piskiego jest prowadzony Program Mikropożyczek w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Celem Programu jest udzielanie niskooprocentowanych pożyczek osobom, które prowadzą już lub chcą rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą. Osoby rozpoczynające działalność lub prowadzące ją nie dłużej niż 12 miesięcy mogą otrzymać 3600,00 zł bezzwrotnej dotacji. Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu, pokój nr 57 w każdy piątek w godz. od 10 do 14- tej, lub tel. kom: 0608 350 620 Stanisław Niksa. Wnioski o pożyczkę i dotację można składać do 15 kwietnia br.

 

UWAGA KOMUNIKAT

       Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Piszu ul. 1 Maja 4 c uprzejmie informuje rolników powiatu piskiego, że:
    Od 09.02.2004r. w siedzibie Biura Powiatowego ARiMR w Piszu 1 Maja 4c przyjmowane są od rolników wnioski o wpis do ewidencji producentów.
      Zgodnie z przepisami 14 dni od złożenia w/w wniosku rolnik otrzymuje zaświadczenie z Biura Powiatowego o nadaniu numeru identyfikacyjnego. Dziewięciocyfrowy numer nadany rolnikowi jest warunkiem otrzymania przez rolnika dopłat powierzchniowych i innych środków z funduszy Unii Europejskiej.
     Posiadacze bydła i innych oznakowanych zwierząt, które zostały zarejestrowane w bazie danych mają już nadany numer identyfikacyjny. We wniosku, który otrzymują z ARiMR, podadzą tylko numer konta bankowego, NIP, wstawią datę i złożą podpis, oraz w ciągu 14 dni złożą wniosek w Biurze Powiatowym ARiMR.
    Istnieje możliwość pobierania przez hodowców bydła wniosków o wpis do ewidencji producentów w Biurze Powiatowym ARiMR przed otrzymaniem ich pocztą. W przypadku wypełnienia i złożenia takiego wniosku, nie należy składać powtórnie wniosku, który nadejdzie pocztą.
    W celu uniknięcia spiętrzenia pracy w Biurze Powiatowym bardzo proszę o szybkie załatwienie formalności.

Z poważaniem:  Antoni Orłowski
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR