Wydanie Nr 49,  z dnia 12.03.2004 r


Sprzęt dla szpitala

    Czy pamiętacie Państwo jak w listopadzie informowaliśmy w naszym biuletynie, że ełcki Caritas zbiera pieniądze na sprzęt dla szpitali? Problem doposażenia szpitali w nowoczesny sprzęt to stała bolączka służby zdrowia i  akcje oparte na dobroczynności i ofiarności społecznej są stałym elementem naszego życia. W dniu 02 marca b.r. w siedzibie Kurii Biskupiej w Ełku odbyła się miła uroczystość. W obecności Ks. Bp Jerzego Mazura – Biskupa Ełckiego i  Ks. Dariusza Kruczyńskiego – Dyrektora Caritas Diecezji Ełckiej odbyło się uroczyste wręczenie sprzętu medycznego zakupionego ze środków pieniężnych, pochodzących ze ogólnodiecezjalnej zbiórki przeprowadzonej w dniach 16-17 listopada 2003 r. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz powiatowych oraz dyrektorzy szpitali, dla których został przekazany sprzęt medyczny. Dyrektor Caritas poinformował nas, że łączna kwota zebranych przez środków wyniosła ok. 75.000 zł. W powiecie piskim udało się organizatorom zebrać kwotę 11.643,54 zł. Sprzęt otrzymały szpitale między innymi z Ełku, Giżycka, Gołdapi i Węgorzewa. Dyrektor SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu – Pan Marek Skarzyński otrzymał dla swojej jednostki nowoczesny aparat EKG, który będzie służył do diagnozowania pacjentów na oddziale wewnętrznym.
    W imieniu władz powiatu, służby zdrowia i całej naszej społeczności chciałby gorąco i serdecznie podziękować Caritas za pomysł, organizatorom zbiórki i wszystkim osobom zaangażowanym w jej przeprowadzenie za tak wspaniały efekt. Jednocześnie już dziś zachęcam wszystkich, aby włączyli się do podobnej akcji, która odbędzie się we wrześniu bieżącego roku. Gdy na nic nie ma pieniędzy, jedyną nadzieją, biedną i  jak zawsze niezawodną jest społeczeństwo. 

Pozdrawiam Starosta Powiatu - Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.   26.02. Starosta uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Orzyszu. Porządek posiedzenia obejmował: omówienie przebiegu przeprowadzonych zebrań sprawozdawczych OSP i zgłoszonych wniosków, ustalenie terminu zawodów sportowo-pożarniczych oraz przygotowanie wniosków do odznaczeń i wysługi lat.

2.  02.03. odbyło się spotkanie z Panem Janem Winterem – Dyrektorem Biura Usuwania Klęsk Żywiołowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz z Zastępcą Dyrektora Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – Panem Zalewskim. Udział w tym spotkaniu wzięli: Starostowie, Burmistrzowie Gmin z terenu powiatu piskiego, Dyrektorzy PZD oraz Pan Jerzy Czajka z Nadleśnictwa Pisz. Celem spotkania było przekazanie informacji na temat stanu dróg powiatowych po klęsce z lipca 2002 r. Przekazano również wnioski i dokumentację dróg do remontu. Jako pierwszy planowany jest remont drogi Pisz – Pogobie Tylne oraz mostu na Pisie w Dziadowie.

3.  W dniu 02.03. Powiatową Komisję Poborową w Piszu odwiedzili gen. bryg. Jan Szałaj z Wojewódzkiej komisji Poborowej w Olsztynie i ppłk Czesław Przyborowski

 

4. 04.03 odbyło się spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Panem Januszem Cichoniem oraz z Dyrektorem Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego – Panem Andrzejem Boberem, podczas którego podpisano akt notarialny przekazania bazy PZD na własność Starostwa Powiatowego w Piszu. Omówiono również zadania w zakresie remontu dróg wojewódzkich oraz placówek kulturalnych i oświatowych na terenie naszego powiatu.

5.  06.03. odbyła się konferencja poświęcona zasadom finansowania oświaty w 2004 r. Szkolenie w tym zakresie przeprowadziła dr Czesława Kunkiewicz-Waligóra – Radca ds. Finansów Oświaty w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. W konferencji uczestniczyli: Starostowie, Pani D. Darda – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu, Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu powiatu piskiego oraz samorządowcy z powiatu piskiego.

UWAGA

1. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą związaną z turystyką zamieść informację o swojej firmie na stronie www.info.powiat.pisz.pl Więcej informacji pod nr tel: 423 35 05 wew: 23.

2. Informujemy, iż w ramach działań mających na celu udzielanie pomocy rodzinom pracowników byłych PGR, w PUP w Piszu realizowany jest program: ”Promocja zawodowa dziewcząt”. Celem programu jest społeczne i zawodowe usamodzielnienie się bezrobotnych dziewcząt, poprzez pomoc w podjęciu  pracy w Warszawie. O zakwalifikowanie do programu mogą ubiegać się dziewczęta bezrobotne w wieku 18-25 lat, pochodzące z rodzin popegeerowskich, które ukończyły szkołę średnią z maturą, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 0,7 najniższego wynagrodzenia. Więcej informacji w PUP w Piszu, pokój nr 20, tel.425-12-95/96.

3. Biuro ARiMR przy ul. 1-go Maja w Piszu informuje wszystkich rolników, że wydaje formularze wniosku o wpis do ewidencji producentów (nadanie numeru gospodarstwu). Przy składaniu wypełnionego wniosku należy posiadać Dowód Osobisty i numer PESEL.

4. Rada Powiatu Piskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego przeznaczonej do sprzedaży:

  • Położenie nieruchomości: m. Ruciane Nida, ul. 11-tego Listopada

  • Numer Księgi Wieczystej: 28747

  • Powierzchnia działki: 0,0018 ha

  • Cena nieruchomości: 1.189,00 zł.

Opis nieruchomości: działki niezabudowane przeznaczone pod budownictwo garażowe – dz. 227/23 – 227/29, działka do wspólnego użytkowania – dojazdy do garaży – dz. 227/5

- Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

-Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługują roszczenia o nabycie nieruchomości przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia ukazania się wykazu – wykaz podaje się do wiadomości publicznej od dnia 27.02 do 22.03. br. Więcej informacji o sprzedaży działki można uzyskać w siedzibie Wydziału (ul. Gizewiusza 5, tel. 423 35 05 wew. 53) oraz na stronie internetowej: www.bip.powiat.pisz.pl/index/php?wiad=419

5. W dniu 12.03.2004.o godzinie 14-stej w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Piszu zostanie otwarta wystawa promująca Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Łupkach i jego osiągnięcia. Zapraszamy.