Wydanie Nr 48,  z dnia 05.03.2004 r


Trudna decyzja

    W dniu 26 lutego b.r., po długiej i burzliwej dyskusji, Rada Powiatu przyjęła uchwałę o zamiarze likwidacji internatu przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Białej Piskiej. Nie była to decyzja łatwa i pospieszna, o czym niech świadczy fakt, że już rada poprzedniej kadencji zastanawiała się nad takim rozwiązaniem. Wtedy jednak mieliśmy jeszcze nadzieję, że problem internatu da się jakoś rozwiązać. Niestety...
    Od trzech lat liczba wychowanków internatu to zaledwie jedna trzecia (średnio 34%) obłożenia miejsc, których jest w internacie 97. Dodatkowo wiosną i latem obserwuje się wyraźną tendencję spadkową, np. w ubiegłym roku w styczniu mieszkało w internacie 31 uczniów, 25 w maju i tylko 14 w czerwcu. Nie byłoby problemu, gdyby nie fakt, że to kosztuje i to dużo. W 2002 roku łączne wydatki na utrzymanie wyniosły 336 tys. zł. (dopłata z budżetu powiatu - 237 tys. zł., a w zeszłym roku 254 tys. zł. z naszą dopłatą 135 tys. zł. Łączna zatem kwota dopłaty z naszego budżetu to 372 tys. zł. w przeciągu dwóch ostatnich lat.     Gorzkie słowa kierowano pod naszym adresem. Rozumiem pracowników, ich rozgoryczenie i obawę o jutro lecz nie jest przecież wcale tak, iż nie myśleliśmy o łagodzeniu skutków tej trudnej decyzji
 1.Wychowankom chcemy zapewnić miejsca w piskim internacie (z częściowym pokryciem kosztów dojazdu) lub dofinansowanie kosztów wynajmu stancji na terenie Białej Piskiej.
 2. Pracownikom i wychowawcom zostanie zapewniona praca na terenie powiatu.
 3. Mieszkania służbowe (a i takie przecież tam są) pozostaną w gestii najemców, z prawem pierwokupu na wypadek ich sprzedaży.
 4. Baza dydaktyczna zostanie przeniesiona na teren szkoły.
    Porównując dofinansowanie z obu ostatnich lat, widać efekty programu naprawczego dyr. Charubina lecz przecież widać, że i oszczędność osiąga  granice, a przecież całe nasze szkolnictwo czekają chude lata. Prognozy demograficzne zawarte w strategii rozwoju naszego powiatu mówią, że w za 10 lat będziemy mieć o 4 tys. mniej mieszkańców naszego powiatu w wieku od 0 do 19 lat. W 2015 roku będzie to tylko 23% naszej społeczności. Jeśli jeszcze odejmiemy od tej liczby przedszkolaków, to dopiero będzie widać przed jakim problemem stoi szkolnictwo. Oto powiat został dotknięty problemem, z którym już od dawna borykają się nasze gminy i my też będziemy musieli sobie z tym jakoś poradzić. Czekają nas niełatwe rozstrzygnięcia, a sprawa internatu to początek długiej kolejki trudnych decyzji, które będą musieli podejmować radni kolejnych kadencji. Dlatego rozumiem doskonale, przed jakim problemem stanęli radni z Białej Piskiej.  
    Jeden z obecnych na sesji gości zarzucił nam, że myślimy tylko o zaoszczędzonych na internacie pieniądzach. To oczywiście nie prawda, że tylko o oszczędnościach ale jest w tym ziarno prawdy. Skrupulatni w tej dziedzinie Niemcy mawiają, że na gest można sobie pozwalać tylko z prywatną kasą. Pieniądze publiczne są święte.

Pozdrawiam Starosta Powiatu - Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.  20.02. w starostwie odbyły się czwarte powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Strażak – ratownik w akcji”. Konkurs zorganizowała Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Prace napłynęły z 21 szkół podstawowych i gimnazjalnych z całego powiatu piskiego. Rysunki oceniano w trzech kategoriach wiekowych: 6-8, 9-12, 13-16 lat. Zwycięzcy eliminacji powiatowych dostaną nagrody rzeczowe. Do eliminacji centralnych przeszli: M. Kostka, lat 8 (SP Orzysz), E. Pieloch, lat 12 (SP Liski), P. Wąszewska, lat 15 (Samorządowe Gimnazjum Publiczne w Piszu).

2. 23.02. odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji. Głównym tematem posiedzenia była Strategia Rozwoju Oświaty i dostosowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego do potrzeb rynku pracy.

3. 24.02. Wicestarosta i Dyrektor PZD – Pan Leszek Skolimowski spotkali się z Sołtysem wsi Rakowo Piskie – gmina Pisz. Tematem spotkania była poprawa przejezdności drogi Rakowo - Kocioł.

4. 24.02 odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, który był uwieńczeniem zrealizowanego projektu „Uczymy się pływać – bezpieczne ferie 2004”, zorganizowanego przez Sołtysa wsi Nowych Gut p. Stanisława Króla oraz Starostwo Powiatowe w Piszu, w ramach którego 20 dzieci z tej wsi podczas ferii zimowych mogło korzystać bezpłatnie z nauki pływania na basenie, zajęć w PDK, wizyty w Muzeum Ziemi Piskiej oraz szeregu innych atrakcji. Pieniądze na ten cel przekazał Caritas Diecezji Ełckiej.

5.  25.02. W Urzędzie Miasta i Gminy Orzysz odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Starosta, Wicestarosta, Burmistrz Orzysza – Jan Aleszczyk, Dyrektor PZD – Leszek Skolimowski, Radni Miasta i Gminy Orzysz – Krzysztof Marusiński i Grzegorz Kraszewski oraz Radny Powiatu – Dariusz Kizling. Tematem spotkania było omówienie działań w sprawie budowy ulic: Śniardwy, Słowackiego, Krótkiej, Zacisze, Suwalskiej i 22 Lipca w Orzyszu. Ustalono, że w 2005 r. zostanie zlecone wykonanie dokumentacji. O ile będą oszczędności z utrzymania dróg w 2004 r. to wykonanie dokumentacji będzie zlecone jeszcze w 2004 r.

6. 26.02. odbyła się XVI Sesja Rady Powiatu. Radni przyjęli uchwały m. in. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej na terenie obrębów Oblewo i Zabielne gmina Biała Piska, ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2004, zmian w budżecie powiatu na 2004r., ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych powiatu piskiego, założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Łupkach, ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami niektórych powiatowych jednostek organizacyjnych (dotyczy pracowników szkół i placówek szkolno wychowawczych), przekształcenia szkół ponadpodstawowej dla dorosłych w szkoły ponadgimnazjalne Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu, Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu. Przyjęto też uchwały w sprawie zamiaru likwidacji internatu przy Zespole Szkół Nr. 1 w Białej Piskiej, zmian w składach osobowych komisji.

7. 27.02. Starosta i Dyrektorzy szkół pożegnali odchodzącego na emeryturę p. Tadeusza Maconko. Starosta podziękował panu naczelnikowi i uhonorował go nagrodą starosty. Pana Tadeusza żegnali dyrektorzy szkół i pracownicy starostwa.

8. 27. 02. w starostwie odbyło się posiedzenie Rady Powiatu Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej poświęcone m. in. dopłatom bezpośrednim, i kolczykowaniu zwierząt w gospodarstwach rolnych.

UWAGA

1. Biuro ARiMR przy ul. 1-go Maja w Piszu wydaje formularze wniosku o wpis do ewidencji producentów (nadanie numeru gospodarstwu). Przy składaniu wypełnionego wniosku należy posiadać Dowód Osobisty w celu potwierdzenia danych osobowych i numeru PESEL. Wniosek należy złożyć jak najszybciej.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zmieniło swoją siedzibę oraz numer telefonu. Obecnie mieści się ono przy ul. Piaskowej 2 (w Internacie ZSZ w Piszu), nr tel. 424-11-38, 424-11-39 lub 425-25-71.

3. PCPR w Piszu poszukuje osób lub rodzin, które chcą pełnić funkcję rodziny zastępczej. Szczegółowe informacje można uzyskać w PCPR w Piszu, ul Piaskowa 2 lub pod nr tel. 424-11-38, 424-11-39, lub 425-25-71.