Wydanie Nr 46,  z dnia 20.02.2004 r


Przyszłość współpracy z NGO

   Ze względu na spore zainteresowanie możliwością uzyskania dofinansowania działalności stowarzyszeń z naszego powiatu, zostałem zobowiązany przez starostę do przedstawienia zasad przyszłej współpracy. Ilość miejsca pozwala tylko ogólny zarys zagadnienia i zainteresowanych z konieczności odsyłam do ustawy lub zapraszam do starostwa. Sposób i zakres współpracy pomiędzy samorządami, a organizacjami pozarządowymi określony został w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.(Dz. U. 96. Poz. 873) oraz kilku innych aktach prawnych.  W uproszczeniu: pole działalności pożytku publicznego to m.in. pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona zdrowia, niepełnosprawni, aktywizacja zawodowa, równość praw, nauka, kultura, sport, ekologia, prawa człowieka, wolontariat i inne (łącznie 24 pozycje). O status organizacji pożytku publicznego ubiegać się mogą organizacje pozarządowe te podmioty, których działalność statutowa obejmuje ww. pozycje, prócz np. partii, związków zawodowych, organizacji pracodawców i in. Współpraca stowarzyszeń z administracją musi opierać się na przyjętym przez samorząd programie współpracy z uwzględnieniem m. in. jawności, uczciwej konkurencji i partnerstwa. i in. Pomijając wszystkie te meandry prawne, współpraca polegała będzie na zawieraniu umów z organizacjami na realizację zadań publicznych. tzn. Rada Powiaty przyjmie plan współpracy z organizacjami, określi wynikające z kompetencji powiatu zadania, które chciałaby zlecić sektorowi NGO i ogłosi konkurs ofert. Oferty odpowiadające przyjętym kryteriom zostaną ocenione pod względem wiarygodności partnera, efektywności i ekonomiczności. Z wyłonionym oferentem zostanie zawarta umowa, a po zakończeniu realizacji zadania oferent przedstawi sprawozdanie z jego wykonania.
   Przyjęte rozwiązania prawne uregulują współpracę samorządów ze stowarzyszeniami i uczynią ją przejrzystą Określony zostanie zakres zadań, jakie samorząd chce zlecić NGO, określone zostaną środki, jakie samorząd jest skłony przeznaczyć na dane zadanie, a oferty będą przyjmowane w drodze konkursu. Rzecz najistotniejsza: nie stowarzyszenie przychodzi po dofinansowanie statutowej działalności, to powiat określa działania, na które środki skłonny jest przeznaczyć. Przyjęty budżet powiatu przewiduje 12 tys. zł. na zadania zlecone sektorowi NGO. Nie jest to dużo lecz, bez serwilizmu, należą się radnym słowa uznania za dostrzeganie zagadnienia współpracy, zwłaszcza w kontekście naszego przystąpienia do Unii. Podczas Pierwszej Konferencji Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego mówiłem, że moim zdaniem środki te powinny być przeznaczone na dofinansowanie realizacji danego zadania. Drugą cześć stowarzyszenie powinno uzyskać poza budżetem powiatu. Najlepiej w kiesach różnego rodzaju fundacji, które będziemy pomagać znaleźć.

Naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju - Wojciech Strzałkowski

 

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.  02.02.br w Zespole Szkół nr 1 w Piszu odbył się konkurs języka angielskiego dla szkół średnich i gimnazjum z Pisza, Orzysza, Rucianego – Nidy i Białej Piskiej. Komisję konkursową stanowiły nauczycielki jęz. Angielskiego: A. Rurkowska, A. Szyszkowska, A. Gorczyńska – Brózio. Uroczyste rozdanie nagród laureatom nastąpi 01.04.br podczas obchodów Dnia Międzynarodowego. Zwycięzcami są uczniowie: M. Grądzki z ZSO w Piszu, M. Wasilewska z ZSO w Piszu i E. Sowiecka z ZS nr 1 w Piszu. Gratulujemy.

2. 22.01.br młodzież z Zespołu Szkół nr 1 w Piszu wzięła udział w rejonowym konkursie piosenki angielskiej „English Song” zorganizowanym przez Mazurski ODN w Ełku. Jedna z grup zakwalifikowała się do finału, który odbędzie się w Ełku 04.03.2br. Opiekunami młodzieży były: mgr A Rurkowska i mgr K. Kozikowska. .

3. Dnia 11.02. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa. Komisja zaopiniowała: sprawozdanie z realizacji planów i zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu za II półrocze 2003 r., sprawozdanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piszu za 2003 r., projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych powiatu piskiego; wprowadzenia opłaty za przeprawę promową przez jezioro Bełdany w miejscowości Wierzba, w ciągu drogi powiatowej Nr 40217 Wejsuny – Wierzba - Mikołajki, ustalenia wysokości tej opłaty, sposobu jej ogłaszania i pobierania; sprzedaży nieruchomości położonej na terenie obrębów Oblewo i Zabielne gm. Biała Piska; przyjęcia „Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Piskiego na lata 2004-2015”; zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piszu.

4. 12.02. W Departamencie Ekonomicznym Ministerstwie Edukacji odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli starostowie oraz p. skarbnik. Poruszano sprawy związane z budżetem oświaty na 2004r. Ponadto rozmawiano na temat dofinansowania remontów i modernizacji szkół ponadgimnazjalnych w 2004 roku.

5. 13.02. odbyła się odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu. Starostwo reprezentował naczelnik wydziału Zarządzania Kryzysowego p. Tadeusz Wysocki, poza kierowniczą kadrą KPP i komisariatów wchodzących w strukturę Komendy Powiatowej uczestniczył także Prokurator Rejonowy oraz pierwszy zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji.

6.  11.02. odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu, na którym podjęto uchwały Zarządu w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Powiatu Piskiego na rok 2004 (Uchwała Nr 53/7/2004); harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2004 r. (Uchwała Nr 54/7/2004). Zarząd przyjął kierunki działania na 2004r. w dziedzinach: samorząd, budżet, praca, gospodarka i promocja; rolnictwo, leśnictwo, weterynaria, ochrona sanitarna i środowiska; bezpieczeństwo, obronność, budownictwo, geodezja, drogownictwo i komunikacja; edukacja, kultura, sport, turystyka, zdrowie i rodzina.

UWAGA

1. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu informuje, że w ramach działań mających na celu udzielania pomocy rodzinom pracowników byłych PGR, w PUP w Piszu realizowany jest program: „Promocja zawodowa dziewcząt”. Celem programu jest społeczne i zawodowe usamodzielnienie się bezrobotnych dziewcząt, poprzez pomoc w podjęciu pracy w Warszawie. O zakwalifikowanie do programu mogą ubiegać się: dziewczęta bezrobotne w wieku 18-25 lat, pochodzące z rodzin popegerowskich, które ukończyły szkołę średnią z maturą, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 0,7 najniższego wynagrodzenia. Szczegółowe informacje: PUP w Piszu, pokój 20, tel. 425-12-95/96 wew. 124.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zmieniło swoją siedzibę oraz numer telefonu. Obecnie mieści się ono przy ul. Piaskowej 2 (w Internacie ZSZ w Piszu), nr tel. 424-11-38 lub 424-11- 39.

3. PCPR w Piszu poszukuje osób lub rodzin, które chcą pełnić funkcję rodziny zastępczej. Szczegółowe informacje można uzyskać w PCPR w Piszu, ul Piaskowa 2 lub pod nr tel. 424-11-38/39

4. Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że w najbliższym czasie zostaną ogłoszone ogólnopolskie konkursy organizowane przez Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji Urzędu Miejskiego w Mogilnie. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje kandydatury na stronie internetowej: www.mogilno.pl/add_email.php

5. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach Programu PHARE 2001:

I. Specjalista do pozyskiwania środków unijnych.
Wymagania stawiane kandydatom: wiek 25-44 lata, preferowane wykształcenie wyższe, zarejestrowany w PUP powyżej 12 miesięcy.
II. Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych.
Wymagania stawiane kandydatom: wiek 25- 44 lata, wykształcenie średnie, zarejestrowany w PUP powyżej 12 miesięcy.
III. Pilarz
Wymagania stawiane kandydatom: wiek 25-44 lata, wykształcenie podstawowe, zarejestrowany w PUP powyżej 12 miesięcy.

Osoby zainteresowane powyższymi szkoleniami zapraszamy do PUP w Piszu, ul. Zagłoby 2, pok. nr 3, tel. 425 12 95/96 wew. 108, kontakt z p. Ewą Szymańską.