Wydanie Nr 45,  z dnia 13.02.2004 r


Kością niezgody...

... między powiatem i gminami zawsze będzie m.in. utrzymanie dróg. Ze względu nad osobliwy podział dróg na gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe zawsze będzie dochodziło do konfliktów i zadrażnień między samorządami i administracja państwa oraz, i to nas dotyka w szczególności, pomiędzy samymi samorządami.
   Kwestia podziału dróg na gminne i powiatowe to prawdziwa czarna magia i tylko urzędnicy orientują się, gdzie kończy się własność powiatu, a zaczyna droga gminna. Użytkownika drogi nie interesują podziały administracyjne i chce aby dało się przejechać i było czysto. Gdyby pieniędzy wystarczało na wszystko, nie byłoby problemu lecz przecież jest, jak jest, a regulujące te sprawy przepisy od lat budzą wątpliwości.
   Punktów zapalnych na linii gmina Pisz – powiat jest kilka. Tak się składa, że centralny punkt miasta, Plac Daszyńskiego, jest własnością powiatu, a więc to my odpowiadamy za drogę. Nie odpowiadamy jednak za chodniki, ponieważ (inny przepis) za ich utrzymanie odpowiada właściciel posesji przyległej do drogi, czyli gmina lub osoba prywatna. Na tymże chodniku ustawione są gminne kosze, których opróżnianiem zajmuje się ZUK i to on dba o porządek. Doskonale rozumiem rozsierdzenie burmistrza Szymborskiego, bo mieszkańcy do niego kierują pretensje, jednak wciąż szukać powinniśmy kompromisu, nie konfliktu. Analogiczny spór toczy się o przyszłość ul. Długiej i Pionierów. Burmistrz żąda natychmiastowego wykonania nawierzchni tych ulic, bo jest to zadanie powiatu. Żeby naprawiać nawierzchnię trzeba najpierw zbudować kanalizację ściekową, bo bez niej nawierzchnia zniszczeje w przeciągu roku. Problem w tym, że kanalizacja to zadanie gminy. Wyłożyliśmy z budżetu 70 tys. zł. i zaproponowaliśmy, aby gmina i powiat sfinansowały dokumentację wspólnego projektu. Jest w tej sprawie porozumienie zawarte w obecności radnych gminy i powiatu.
   Odśnieżanie. Do ubiegłego roku było między gminą i powiatem ciche porozumienie, że pewne rzeczy wykonujemy za siebie. Pług powiatu odśnieżał drogę od skrzyżowania w Rostkach aż za Łysonie, po to aby pług gminy nie jechał „na pusto” tylu kilometrów. W zamian gmina odśnieżała drogę Trzonki – Pilchy – Rostki. To jeden z wielu przykładów dobrej współpracy, która świadczy o gospodarności obu samorządów i taką współpracę powinniśmy utrzymywać. Za wszelka cenę.
   Jeśli spojrzeć w zestawienie pracy powiatowych drogowców, to najwięcej dzieje się na terenie gminy Pisz. Doskonale rozumiem, że spotkaniem burmistrza z mieszkańcami zaczynają w którymś momencie rządzić reguły wiecu lecz nieopatrznie rzucone oskarżenie nie powinno współpracy uniemożliwiać. Zwłaszcza, że pan burmistrz ma do współpracy jeden powiat, a powiat... czterech burmistrzów.

Pozdrawiam. Wszystkich czterech.-  Z. Włodkowski

 

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.  W dniach 2-3.02. Starosta uczestniczył w seminarium dla kierowników JST w Olsztynie zorganizowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Tematem seminarium było: gospodarka finansowa – odpowiedzialność Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast, Starostów; odpowiedzialność kierowników jednostek w zakresie realizacji zamówień publicznych, oraz warunki uzyskania absolutorium.

2.   02.02. Starosta prowadził rozmowę z Panią Dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Zdrowia, Ireną Petryna, na temat możliwości zaliczkowania tranżkontraktu wzorem lat ubiegłych, a także o wypłaceniu kwot za świadczenia ponadlimitowe.

3.   W dniu 03.02. Starosta Piski spotkał się ze Starostą Olsztyńskim, Panem Adamem Sierzputowskim, Przewodniczącym Konwentu Starostów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Celem spotkania było wypracowanie stanowiska konwentu w sprawie sposobu przekazywania przez FNZ comiesięcznych kwot wynikających z zawartych kontraktów.

4.  04.02. odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu, na którym przyjęto uchwały Rady Powiatu w sprawie: likwidacji internatu przy ZSZ Nr 1 w Białej Piskiej; sprzedaży nieruchomości położonej na terenie obrębów Oblewo, Zabielne, gm. Biała Piska. Przyjęto uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: zmiany uchwały Nr 10/1/2003 w sprawie powołania Zespołu do podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli /Uchwała Nr 52/6/2004/; przyjęcia formy przetargu (sprzedaż działek położonych na terenie Rucianego Nidy) /Uchwała Nr 50/6/2004/; przyjęcia projektu powiatowego planu gospodarki odpadami na lata 2004-2010 /Uchwała Nr 51/6/2004/. Zarząd skierował pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu przez Powiat Piski. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej z dnia 19.01.br. i interpelacją radnego Andrzeja Górskiego. Zarząd zatwierdził program likwidacyjny Gospodarstwa Pomocniczego w Oblewie.

5.  W dniu 04.02. na zaproszenie Starosty Piskiego przebywał w Piszu Pan Wojewoda – Stanisław Leszek Szatkowski. W czasie wizyty pan Wojewoda odbył spotkanie z prezesem i członkami Zarządu Fabryki „Sklejka – Pisz” S.A, zwiedził zakład, zapoznał się z procesem technologicznym. Odwiedził również SOR w Szpitalu Powiatowym w Piszu, wyraził uznanie dla Dyrekcji szpitala i samorządu za bardzo udaną inwestycję. Spotkanie zakończone zostało w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Pan Wojewoda zapoznał się z funkcjonowaniem warsztatów.

6.  W dniu 05.02. delegacja Starostwa Piskiego w osobach: Starostowie, Burmistrzowie wszystkich miast powiatu, Przewodniczący Rady Powiatu oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg uczestniczyła w spotkaniu z Panem Janem Winterem - Dyrektorem Biura ds. Usuwania Klęsk Żywiołowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z Panem Maletką – Dyrektorem ds. Współpracy z Samorządem w Ministerstwie Infrastruktury oraz z Przedstawicielem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Spotkanie to dotyczyło obecnego stanu dróg powiatowych i gminnych w Powiecie Piskim, po wywozie drewna z lasów dotkniętych wichurą z 04.07.2002r. Omówiono sytuację techniczną tych dróg oraz możliwości na pozyskanie środków na poprawę stanu technicznego tych dróg. 

7. W dniu 06.02. z inicjatywy Starosty odbyło się spotkanie z pracownikami Szpitala Powiatowego w Piszu. Tematem spotkania było omówienie zasad gospodarki finansowej SP ZOZ Szpitala Powiatowego z uwzględnieniem form pomocy, w tym finansowej, udzielanej przez organ założycielski, aktualnej sytuacji finansowej szpitala. Ponadto rozważano możliwość udzielenia poręczenia kredytu krótkoterminowego na pokrycie niedoboru budżetowego występującego w ciągu roku.

8. W dniu 06.02. Wicestarosta Piski uczestniczył w szkoleniu WOPR w Kietlicach. Dokonano tam rocznej oceny działalności Mazurskiego WOPR, do którego zalicza się również piska grupa ratownicza. Odbyły się tam również pokazy akcji ratowniczych piskiego WOPR.

9.  Starosta dziękuje Panu Sołtysowi z Nowych Gut – Stanisławowi Królowi za zaproszenie na zebranie sołeckie.

POWIATOWY URZĄD PRACY INFORMUJE

1. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255), Z DNIEM 1 MAJA 2004 R. POWIATOWE URZĘDY PRACY ZAPRZESTAJĄ WYPŁACANIA ZASIŁKÓW RODZINNYCH I PIELĘGNACYJNYCH. Jednocześnie osoby otrzymujące dotąd zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne z urzędów pracy nabywają prawo do ubiegania się o świadczenia rodzinne, które wszystkim kategoriom osób bezrobotnych PRZYZNAWAĆ BĘDĄ GMINY.

2. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu informuje, że w ramach działań mających na celu udzielania pomocy rodzinom pracowników byłych PGR, w PUP w Piszu realizowany jest program: „Promocja zawodowa dziewcząt”. Celem programu jest społeczne i zawodowe usamodzielnienie się bezrobotnych dziewcząt, poprzez pomoc w podjęciu pracy w Warszawie. O zakwalifikowanie do programu mogą ubiegać się: dziewczęta bezrobotne w wieku 18-25 lat, pochodzące z rodzin popegeerowskich, które ukończyły szkołę średnią z maturą, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 0,7 najniższego wynagrodzenia. Szczegółowe informacje: PUP w Piszu, pokój 20, tel. 425-12-95/96 wew. 124.

3. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu prowadzi nabór na szkolenie organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki i Irlandzką Organizację ds. Rozwoju Turystyki Failte Ireland. Program realizowany jest w ramach projektu „Międzynarodowy System Szkolenia dla Hotelarstwa i Gastronomii w Polsce”. Spośród kandydatów zostanie wybrana grupa 60 osób, która będzie przeszkolona w pięciu grupach zawodowych: recepcjonistka, kelner, barman, kucharz oraz pracownik służby piętrowej. W szkoleniu mogą wziąć udział absolwenci szkół oraz pracownicy branży hotelowej i gastronomicznej, osoby bezrobotne lub zagrożone bezrobociem w wieku 21-26 lat, posiadające adres zameldowania w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców, znające dobrze język angielski i posiadające silną motywację do pracy. Ważny jest również stan zdrowia i niekaralność. Więcej informacji można uzyskać w PUP w Piszu, ul. Zagłoby 2, pokój 20, tel. 425-12-95/96 wew. 124.

UWAGA

1. W dniu 18.02.br. – pierwszy tydzień ferii zimowych – odbędą się po raz dwunasty Otwarte Mistrzostwa Pływackie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu. Impreza ta adresowana jest do dzieci ze szkół podstawowych (i młodszych). Zawody rozgrywane będą w klasyfikacjach dziewcząt i chłopców oraz w odrębnych kategoriach wiekowych. Rozpoczęcie zawodów o godz. 11.00, zapisy indywidualne od godz. 10.00 na Pływalni. Szczegółowe informacje na Pływalni MG OSiR oraz w MOS Pisz.

2. 17 lutego br. Warmińsko-Mazurski Program Doskonalenia Kadr organizujący szkolenia dla pracowników MSP zaprasza na planowaną KONFERENCJĘ REGIONALNĄ PODSUMOWUJĄCĄ DZIAŁANIA PROJEKTU. Konferencja ta odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Piszu.

3. Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że istnieje możliwość zakupu używanych komputerów pochodzących z krajów Unii Europejskiej. Zakupu mogą dokonywać zarówno osoby prawne, instytucje nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prywatne. Średnia wartość komputera to: 990 zł, a na cele dydaktyczne i edukacyjne 940 zł. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 423-35-05,wew. 23.

4. Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zmieniło swoją siedzibę oraz numer telefonu. Obecnie mieści się ono przy ul. Piaskowej 2 (w Internacie ZSZ w Piszu), nr tel. 424-11-38 lub 424-11-39.

5. PCPR w Piszu poszukuje osób lub rodzin, które chcą pełnić funkcję rodziny zastępczej. Szczegółowe informacje można uzyskać w PCPR w Piszu, ul Piaskowa 2 lub pod nr tel. 424-11-38/39

6. Dnia 19 lutego br. o godz. 15.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Pisz odbędzie się spotkanie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Piszu, którego głównym zagadnieniem będzie: ROZRYWKA – propozycje zabaw umysłowych dla diabetyków. W czasie spotkania można skontrolować poziom cukru oraz uzyskać porady na temat kontroli cukrzycy.

7. Drużyna ZSO w Piszu zajęła pierwsze miejsce w piłce koszykowej chłopców podczas Mistrzostw Rejonu V Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczytnie. Zwycięska drużyna wystąpiła w następującym składzie: K. Kakowski, P. Wyrwas, T. Matysiak, B. Trojanowski, P. Lachowicz, M. Rumiński, M. Grądzki. Trener: mgr M. Górski.